Metody kalkulacji kosztu jednostkowego produktu

advertisement
Metody kalkulacji kosztu
jednostkowego produktu
Kalkulacyjny układ kosztów
• Koszty bezpośrednie
- koszty materiałów bezpośrednich
- wynagrodzenia pracowników bezpośred.
- narzuty na wynagrodzenia
- pozostałe koszty bezpośrednie (np.usługi
obce)
Klucze podziałowe kosztów
pośrednich
•
•
•
•
•
Koszty robocizny bezpośredniej
Liczba robotnikogodzin
Liczba maszynogodzin
Koszty materiałów bezposrednich
Struktura produktowa kosztów
bezpośrednich
Kalkulacja kosztu produktu
• Do jednostkowego kosztu bezpośredniego
dodaje się cząstkę (%) kosztów pośrednich
wyliczonych przy pomocy jednego z w/w
kluczy podziałowych
W zależności od stosowanego klucza
otrzymuje się różne wyniki kalkulacji
Nowoczesne metody kalkulacji
kosztu jednostkowego produktu
• Metoda ABC – Activity Based Costing – rachunek
kosztów działań (procesów)
• Główna idea ABC – koszty pośrednie są przypisane do
poszczególnych procesów
• Ogólny podział procesów;
- produkcja
- przygotowanie zamówień
- procesy zarządcze
- procesy pomocnicze
Download