BIOMETR OPTYCZNY – PARAMETRY WYMAGANE

advertisement
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Zadanie Nr 1
BIOMETR OPTYCZNY – PARAMETRY WYMAGANE
Rok produkcji – 2010
Producent - ...................................
Lp.
Opis parametrów i wartości granicznych
1
Dokonywanie pomiarów biometrycznych metodą
bezkontaktową w oparciu o technologię optycznej
biometrii koherentnej
Pomiar wg osi widzenia
Jednostka pomiarowa, komputer przetwarzający oraz
ekran zintegrowane w jednej obudowie
Wbudowany fiksatom wewnętrzny
Pomiar długości gałki ocznej w zakresie min. 14-38 mm
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Pomiar głębokości komory przedniej w zakresie min. 1,5
– 6,5 mm
Automatyczny pomiar krzywizny rogówki
Kalkulacja soczewki do wszczepu IOL
Możliwość pomiaru w oczach pseudoafakijnych i
wypełnionych silikonem
Pomiary WTW (white to white) w zakresie min. 8-16 mm
Jednoczesny pomiar długości gałki i keratometrii
Możliwość indywidualizacji stałych soczewek na
podstawie danych pooperacyjnych
Baza danych pacjentów i archiwizacja wyników
pomiarów
Automatyczne rozpoznawanie oka prawego i lewego
Drukarka umożliwiająca wydruk pomiarów i kalkulacji
Stolik o napędzie elektromotorycznym
Metody kalkulacji soczewki IOL do wszczepu
- SRK II
- SRK/T
- Holladay
- Hoffer Q
- Haigis
- Haigis L (dla pacjentów do chirurgii
refrakcyjnej)
Software sugerujący operatorowi wybór odpowiedniej
formuły kalkulacji
Możliwość exportu danych CD/RW oraz dysk przenośny
USB
Kalkulacja soczewek fakijnych przednio-tylno
komorowych
Wymagany
Oferowany
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
UWAGA! Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów skutkować będzie
odrzuceniem oferty.
Podpis osoby upoważnionej
……………………………………
Download
Random flashcards
Create flashcards