Rozwinięcie teorii producenta

advertisement
8. Rozwinięcie teorii producenta - koszty
A.
1.
2.
3.
4.
5.
PRAWDA-NIEPRAWDA:
Korzyści skali pojawiają się wtedy, gdy wraz ze wzrostem produkcji przeciętny koszt zmienny spada.
W okresie krótkim wszystkie koszty są stałe.
Rosnąca część krzywej długookresowego kosztu przeciętnego pokazuje niekorzyści skali.
Koszt całkowity jest rosnącą funkcją wielkości produkcji.
Krótkookresowa krzywa kosztu marginalnego zawsze przecina krzywą krótkookresowego kosztu przeciętnego w jej
minimum.
6. Koszt marginalny zawsze rośnie wraz ze wzrostem produkcji
7. W okresie długim wszystkie koszty są zmienne.
8. Koszt marginalny jest to przyrost kosztu zmiennego spowodowany zwiększeniem produkcji o jednostkę.
B.
1.
a.
b.
c.
d.
WYBIERZ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ:
Zmniejszenie kosztów stałych zostanie spowodowane przez:
wzrost wielkości produkcji
spadek wielkości produkcji
wzrost kosztów zmiennych
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
2.
a.
b.
c.
d.
Koszt przeciętny to:
dochód ze sprzedaży jednej jednostki produktu
stosunek kosztu całkowitego do wielkości produkcji
stosunek kosztu zmiennego do wielkości produkcji
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
3.
a.
b.
c.
d.
Jeżeli przeciętne koszty całkowite rosną wraz ze wzrostem produkcji to koszty marginalne:
rosną szybciej niż przeciętne koszty całkowite
rosną proporcjonalnie do przeciętnych kosztów całkowitych
rosną wolniej niż przeciętne koszty całkowite
spadają wraz ze wzrostem produkcji.
4.
a.
b.
c.
d.
Który z poniższych nie jest kosztem księgowym?
wynagrodzenie prezesa spółki
koszt zużytych surowców z zakupu
odsetki od zaciągniętych kredytów
utracone odsetki od kapitału, który zainwestowano w produkcję
5.
a.
b.
c.
d.
Wzrost kosztów zmiennych prywatnej szkoły wyższej może być spowodowany:
wzrostem czesnego za naukę
zwiększeniem oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez szkołę
wzrostem czynszu za wynajem budynku
zwiększeniem płac pracowników naukowych i administracyjnych
C. ROZWIĄŻ ZADANIA:
1. Funkcja krótkookresowych kosztów całkowitych przedsiębiorstwa ma postać: Kc=-3Q2 + 320Q + 400.
a. na podstawie powyższych danych podaj postać algebraiczną: kosztu stałego, kosztu zmiennego, kosztu przeciętnego
stałego, przeciętnego kosztu zmiennego, przeciętnego kosztu całkowitego, kosztu marginalnego.
b. Jaki będzie poziom kosztu przeciętnego i marginalnego przy produkcji równej 25?
Które z poniższych twierdzeń na temat krótkookresowej krzywej kosztów marginalnych jest nieprawdziwe?
Koszt marginalny zrównuje się z kosztem przeciętnym w punkcie, w którym ten ostatni przyjmuje minimalną wartość
Gdy koszt przeciętny maleje, koszt marginalny jest niższy od przeciętnego
Gdy wielkość produkcji przekroczy optimum techniczne, wówczas koszt krańcowy staje się wyższy od kosztu
przeciętnego
d. Wysokość kosztu marginalnego nie zależy od cen czynników produkcji
e. Wysokość kosztu marginalnego zależy m.in. od kształtowanie się kosztów stałych
2.
a.
b.
c.
8. Rozwinięcie teorii producenta - koszty
3. Dwóch absolwentów Akademii Ekonomicznej postanowiło uruchomić firmę, w której byłby wytwarzany wyrób X. W
związku z tym wykonali kalkulację kosztów dla różnych wariantów rozmiarów produkcji w ciągu miesiąca. Koszty te
ilustruje poniższa tablica.
Wielkość
produkcji
0
10
20
30
40
50
60
Koszty
Najem hali Amortyzac Surowce i Energia i
i terenu
ja maszyn l materiały wydatki
urządzeń
finansowe
100
95
—
—
100
95
30
15
100
95
60
45
100
95
90
70
100
95
120
100
100
95
160
160
100
95
200
180
Place i
ubezpieczenia
pracownik
—
ów
55
75
90
100
130
260
Ubezpiecze
nie firmy
5
5
5
5
5
5
5
Dokonaj pogrupowania kosztów i oblicz koszt przeciętny zmienny, koszt przeciętny całkowity oraz koszt marginalny.
Uzyskane wyniki umieść na wykresie i określ punkt optimum produkcji firmy.
Rozmiar
produkcji
0
10
20
30
40
50
Koszty
stałe
zmienne
-
całkowite
KZP
KCP
-
KM
-
-
60
Wykres kształtowania się kosztów zmiennych przeciętnych,
kosztów całkowitych przeciętnych i kosztów marginalnych.
D.
1.
2.
a.
b.
WYJAŚNIJ PROBLEMY:
Czy prawo malejącego przychodu ma coś wspólnego z kształtowaniem się kosztów w krótkim okresie?
Powszechne błędy w rozumowaniu: (Wyjaśnij dlaczego powyższe stwierdzenie są nieprawdziwe)
Przedsiębiorstwa, które ponoszą straty muszą być natychmiast likwidowane
Większe przedsiębiorstwa mogą zawsze produkować taniej niż małe przedsiębiorstwa
8. Rozwinięcie teorii producenta - koszty
Download
Random flashcards
Create flashcards