co to znaczy - podstawy ekonomii

advertisement
CO TO ZNACZY?
Weź ołówek, dopasuj do siebie nazwy i definicje, a potem zajrzyj do Odpowiedzi
i komentarzy.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1) Prawa własności (ang. property rights).
2) Przedsiębiorstwo jednoosobowe (ang. sole trader).
3) Spółka (ang. partnership company, corporation).
4) Rachunek wyników (ang. net income statement).
5) Bilans przedsiębiorstwa (ang. balance sheet).
6) Kapitał trwały.
7) Amortyzacja.
8) Koszt alternatywny (ang. opportunity cost).
9) Zysk.
10) Utarg całkowity.
11) Utarg krańcowy.
12) Funkcja produkcji.
13) Nieefektywność X (ang. X-inefficiency).
14) Koszt całkowity.
15) Koszt krańcowy.
16) Koszt przeciętny.
17) Koszty stałe (ang. fixed costs).
18) Koszty zmienne (ang. variable costs).
19) Korzyści skali (ang. economies of scale,
increasing returns to scale).
20) Niekorzyści skali (ang. diseconomies of scale,
decreasing returns to scale).
21) Prawo rosnących (malejących) przychodów.
22) Optimum techniczne.
23) Obwiednia.
***
A) Wartość dóbr sprzedanych przez przedsiębiorstwo w pewnym okresie.
B) Zwiększanie się przeciętnego kosztu produkcji w miarę wzrostu wielkości produkcji.
C) Regularność cechująca zachowanie kosztów w krótkim okresie.
D) Różnica utargu całkowitego i kosztu całkowitego.
E) Dobra takie jak np. maszyny, urządzenia, budynki i budowle, które zużywają
się stopniowo, w ciągu wielu okresów przenosząc swoją wartość na produkowane
za ich pomocą wyroby.
F) Wykres ilustrujący zależność wielkości produkcji i poziomu przeciętnych długookresowych kosztów produkcji.
G) Wynik podzielenia kosztu całkowitego przez liczbę wyprodukowanych jednostek produktu.
H) Lista tego, co przedsiębiorstwo ma (tzw. aktywa), i tego, co jest ono winne innym (tzw. pasywa).
1
I) Zbiór technicznie efektywnych metod wytwarzania poszczególnych wielkości
produkcji.
J) Te koszty, które są tym większe, im przedsiębiorstwo więcej wytwarza.
K) Uwzględniana w rachunku wyników wartość zużycia kapitału trwałego przedsiębiorstwa.
L) Suma wartości czynników produkcji zużytych w pewnym okresie.
Ł) Zbiór norm prawnych, które rozstrzygają, co jest czyje, i jakie dokładnie są
uprawnienia właściciela.
M) Zmiana kosztu całkowitego spowodowana zwiększeniem produkcji o jednostkę.
N) Miara straty spowodowanej niewykorzystaniem alternatywnych możliwości
działania.
O) Koszty, które nie zmieniają się niezależnie od wielkości produkcji.
P) Dokument informujący o wielkości przychodów przedsiębiorstwa ze sprzedaży
oraz o wysokości odpowiadających im kosztów produkcji.
R) Zmniejszanie się przeciętnego kosztu produkcji w miarę wzrostu produkcji.
S) Przedsiębiorstwo, które może należeć do więcej niż jednej osoby; jego właściciele mają ściśle określone prawa do decydowania i do korzystania.
T) Zmiana wielkości utargu całkowitego przy wzroście sprzedaży o jednostkę.
U) Przed osiągnięciem tej wielkości produkcji koszt przeciętny się zmniejsza. Natomiast po jej przekroczeniu koszt przeciętny rośnie.
W) Pozbawione osobowości prawnej przedsiębiorstwo będące własnością jednej
osoby (rodziny).
X) Sytuacja, kiedy koszt wytworzenia przez przedsiębiorstwo danej ilości dobra
jest większy od najmniejszego możliwego kosztu wytworzenia tej ilości dobra.
2
ODPOWIEDZI, KOMENTARZE...
CO TO ZNACZY?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
17
Ł WS P H E K N D A T I X L M G O J R B C U F
6
3
Download