Imię i nazwisko

advertisement
Imię i nazwisko:
...........................................................
MIKROEKONOMIA II - przykładowy test
1. Zdefiniuj poniższe kategorie:
– produkt całkowity- koszt przeciętny –
- zysk jednostkowy - izokoszta –
6. Krzywa popytu na produkty monopolu jest linią:
a/ o nachyleniu ujemnym
b/ o nachyleniu dodatnim
c/ równoległą do osi rzędnych
d/ równoległą do osi odciętych.
2. Izokwanta produkcji oznacza krzywą:
a/ łączącą kombinacje czynników produkcji, które wytwarzają taką samą
wielkość produkcji
b/ jednakowego kosztu
c/ kosztów przedsiębiorstwa
d/ poziomu produkcji, który może być uzyskany z określonych nakładów.
4. Przedsiębiorstwo wolnokonkurencyjne przynosi stratę wówczas, gdy cena rynkowa
jest:
a/ wyższa aniżeli koszt przeciętny
b/ wyższa aniżeli przeciętny koszt zmienny
c/ niższa aniżeli koszt przeciętny
d/ niższa aniżeli koszt krańcowy.
5. Koszt krańcowy zrównuje się z kosztem przeciętnym wówczas, gdy .............................
..............................................................................................................................................
Długookresowa krzywa kosztów przeciętnych w fazie dyzekonomii skali jest ...........
......................................
6. Przedstaw dwuczynnikową funkcję produkcji i wykreśl punkt równowagi
przedsiębiorstwa:
lub
Przedstaw wpływ wzrostu popytu rynkowego na sytuację firmy działającej na rynku
konkurencji doskonałej:
lub
Przedstaw model niedoskonałego różnicowania cen w monopolu:
lub
Przedstaw model przywództwa cenowego firmy dominującej na rynku oligopolu:
7. Oceń, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe – odpowiedź krótko
uzasadnij:
*/ Cena na rynku konkurencji doskonałej jest wynikiem decyzji producentów.
........................
*/ Jeżeli koszt krańcowy jest większy od kosztu przeciętnego, to krzywa kosztu
przeciętnego jest rosnąca.
.......................
8. Jeżeli :
KC = 100 - 50Q + Q2
a cena P = 30
Ustal optymalne rozmiary produkcji i wynik finansowy firmy.
9. Funkcja kosztu całkowitego ma postać: KC = 100 + 50Q + 5Q2
Jeżeli Q = 5, to ile wynoszą koszty przeciętne zmienne?
10. Funkcja KC = Q3 - 6Q2 + 80Q.
Wyznacz : a/ funkcję KK
b/ funkcję KP
c/ minimum KP.
Przedstaw na wykresie KP i KK.
11. Funkcja popytu rynkowego oligopolu ma postać: Q = 130 - P
Funkcja popytu na produkty firmy dominującej: Q = 160 – 2P, a funkcja kosztu
całkowitego tej firmy: KC = 1/2Q2 + 40Q + 50.
Ustal, jaką ilość produktów dostarczy na rynek firma dominująca, a jaką pozostali
producenci oligopolistyczni:
Download