analiza podstawowych wielkości i relacji ekonomicznych w

advertisement
Podstawy analizy kosztów
Koszty uzyskania przychodów
• Kierunki analizy:
• Oceny: poziomu i odchyleń, struktury i dynamiki
kosztów
• Kwantyfikacja czynników determinujących ich
zmiany
• Ustalenie poziomu kosztów uzasadnionych i
wykrycie rezerw
• Kalkulacja kosztów kosztu jednostki produktu
Podstawowe struktury
(Klasyfikacje kosztów)
• Kryterium
klasyfikacji:
• Rodzaj zużywanego
czynnika produkcji
• (układ rodzajowy)
• Rodzaje kosztów:
• 1. Koszty materialne
(np.amortyzacja, koszty
zużycia materiałów, paliw
energii, koszty usług
obcych)
• 2. Koszty osobowe
(wynagrodzenia,składki
ubezpieczeniowe itp.)
• 3. Pozostałe koszty
Klasyfikacja kosztów w układzie
kalkulacyjnym
• Kryterium:
przypisanie kosztu do
produktu
1. Koszty bezpośrednie
(materiały bezpośrednie, paliwo,
energia, płace
bezpośrednie i
narzuty na płace)
2. Koszty pośrednie:
(ogólnego zarządu,
wydziałowe, zakupu
i sprzedaży)
KOSZTY STAŁE I ZMIENNE
• Kryterium podziału jest reakcja na zmiany
wielkości (zwiększenie , zmniejszenie)
• Koszty stałe – zależne od czasu, obejmują
składniki kosztów, których wysokość nie
zależy od zmian w wielkości produkcji
• Koszty zmienne – reagują na zmiany
wielkości produkcji
Koszty stałe i zmienne
Koszty stałe:
- bezwzględnie
- skokowo
. Koszty zmienne:
• - proporcjonalne
• - progresywne
• - degresywne
• - regresywne
Jaki to koszt?
•
•
•
•
•
•
•
•
Koszt zużycia materiałów
Amortyzacja
Czynsz
Planowane remonty
Odsetki od kredytu inwestycyjnego
Wynagrodzenie zarządu
Koszty transportu
Koszty pracowników produkcyjnych
Typowe bazy porównawcze
stosowane w analizie kosztów
•
•
•
•
•
Poprzednie okresy
Plan
Normatywy (wzorce)
Koszty konkurentów
Średnia branżowa
Download