Uploaded by User2887

Temat 3.Zadania z zakresu klasyfikacji kosztów dla celów decyzyjnych

advertisement
Zadania z zakresu klasyfikacji kosztów dla celów decyzyjnych (ćwiczenia )
Zadanie 1.
Na dzień 31 grudnia stany kont kosztów rodzajowych były następujące:
Amortyzacja 2 400, Zużycie materiałów i energii 1 600, Usługi obce 1 200,
Podatki i opłaty 400, Wynagrodzenia 800, saldo kredytowe konta Rozliczenie
kosztów rodzajowych wyniosło 6 400.
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów wynosił 7120, a przychody z ich
sprzedaży 7 600. Pozostałe koszty operacyjne wynosiły 2 960 a pozostałe
przychody operacyjne 3 360. Koszty finansowe poniesiono w kwocie 640 a
przychody finansowe osiągnięto w wysokości 880 zł.
Na podstawie powyższych danych:
a) Zapisz podane stany na kontach
b) Sformułuj i zaksięguj operacje wynikowe na koniec roku,
c) Sporządź rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i
kalkulacyjnym
Zadanie 2.
Zakwalifikuj każdą pozycję poniżej podanych kosztów ze względu na stopień ich
reakcji na zmianę wielkości produkcji, do kosztów stałych (S) lub kosztów
zmiennych (Z):












Drewno zużyte do produkcji stołu, S
Masa plastyczna w produkcji zabawek, Z
Płytki szklane używane do badań laboratoryjnych w szpitalu, Z
amortyzacja budynku, S
Wynagrodzenie zarządu firmy, S
Koszty energii elektrycznej zużytej do napędu maszyn produkcyjnych, Z
koszty reklamy produktów i usług, S
akumulatory użyte przy produkcji ciężarówek, Z
prowizja akwizytorów w zależności od wielkości sprzedaży, Z
koszty ubezpieczenia w gabinecie stomatologicznym, S
skóra użyta do produkcji piłek, S
czynsz za wynajem budynku szpitalnego w klinice. S
Zadanie 3.
Określ charakter kosztu (stały czy zmienny), jeżeli wielkość produkcji i koszty
kształtują się następująco:
Produkcja
Koszt A
Koszt B
Koszt C
Koszt D
1000szt
1000
1000
1000
1000
2000szt
1000
2000
2200
1800
3000szt
1000
3000
3400
2600
4000szt
1000
4000
4600
3400
5000szt
1000
5000
5800
4200
Ponadto określ jak będzie się kształtował koszt jednostkowy.
Zadanie 4.
Na podstawie kosztów producenta czekoladek oblicz brakujące dane:
Produkcja
Koszt stały
Koszt zmienny
Koszt całkowity
(tony)
(tys.zł)
(tys. zł)
0
-
-
-
1
70
48
118
2
70
80
150
3
70
120
190
4
70
170
240
5
70
230
300
6
70
310
380
7
70
420
490
8
70
590
660
(tys. zł)
Podczas obliczania brakujących kosztów wykorzystaj równanie:
Ks + Kz = Kc
Gdzie:
Ks – całkowite koszty stałe
Kz – całkowite koszty zmienne
Kc – koszty całkowite (Ks + Kz)
Zadanie 5.
Na podstawie kosztów obliczonych w zadaniu 3,oblicz brakujące dane
dotyczące kosztów w fabryce czekoladek:
(koszty podane są w tysiącach złotych)
Produkcja Koszt stały
(tony)
Koszt zmienny
Koszt całkowity Koszt marginalny
(przeciętny)
(przeciętny)
(przeciętny)
1
70
48
118
118
2
35
40
75
32
3
23
40
63
40
4
18
42
60
50
5
14
46
60
60
6
11
51
62
80
7
10
60
70
110
8
8
75
83
490
0
Koszt marginalny = ΔKC/ΔQ(1)
KZ(przec)= KZ\Q(produkcja)
Zadanie 6.
W przedsiębiorstwie produkcyjnym produkowane są krzesła i stoły. W bieżącym
miesiącu poniesiono następujące koszty:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
koszty zużycia drewna,
koszty zużycia lakieru i kleju,
koszty zużycia materiałów biurowych,
koszty wynagrodzeń pracowników produkcyjnych,
koszty wynagrodzeń pracowników administracyjnych,
koszty ubezpieczeń społecznych pracowników produkcyjnych i
administracyjnych,
7) zużycie maszyn i urządzeń,
8) koszty remontu hali produkcyjnej,
koszty remontu budynku administracji,
10)koszty usług telekomunikacyjnych,
11) koszty zużycia energii elektrycznej
12) podatek od nieruchomości,
13) koszty transportu wyrobów do sklepów,
14) koszty opakowań wykorzystywanych do przewozu sprzedawanych
wyrobów,
15) koszty zakupu materiałów pomocniczych,
16) ubezpieczenie hal produkcyjnych,
17) koszty podróży służbowych.
Sklasyfikuj podane koszty według rodzajów.
Download