klasyfikacja-kosztow-omowienie-koszty-zmienne

advertisement
4
KLASYFIKACJA KOSZTÓW
I wg rodzaju kosztów
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
II wg rodzaju działalności
Koszty działalności produkcyjnej (wytwórczej)
Koszty działalności usługowej
Koszty działalności handlowej
III wg struktury wewnętrznej kosztów
Koszty proste
Koszty złożone
IV wg miejsc powstawania kosztów
Koszty wydziałów podstawowych
Koszty wydziałów pomocniczych
Koszty zakupu
Koszty sprzedaży
Koszty zarządu
V wg związku kosztów z procesem produkcji
Koszty podstawowe (materiały podstawowe, robocizna pracowników bezpośrednio
produkcyjnych, koszty pracy maszyn i urządzeń produkcyjnych; w tym ich
amortyzacja)
Koszty ogólne (koszty wydziałowe, koszty ogólnego zarządu, koszty sprzedaży)
VI wg związku kosztów z przedmiotem odniesienia np. z produktami
Koszty bezpośrednie (materiały bezpośrednie, robocizna bezpośrednia)
Koszty pośrednie (koszty wydziałowe, koszty zakupu materiałów, koszty ogólnego
zarządu, koszty sprzedaży)
VII wg reakcji kosztów na zmianę rozmiarów działalności
Koszty stałe
Koszty zmienne
KOSZTY STAŁE
(na osi x – koszt, na osi y – produkcja)
a) Bezwzględnie stałe
b) Względnie stałe
c) Względnie stałe uznane za stałe
d) Względnie stałe uznane za zmienne
Bezwzględnie stały (na osi x – koszt jednostkowy, na osi y – produkcja)
KOSZTY ZMIENNE
(na osi x – koszt, na osi y – produkcja)
a) Zmienny proporcjonalny
b) Zmienny progresywny
c) Zmienny degresywny
d) Zmienny proporcjonalny (na osi x – koszt jednostkowy, na osi y – produkcja)
VIII wg istotności przy podejmowaniu decyzji
Koszty istotne (decyzyjne)
Koszty nieistotne (niedecyzyjne)
IX wg możliwości kontroli
Koszty kontrolowane
Koszty niekontrolowane
Klasyfikacja kosztów - omówienie
Podstawowe kryteria i rodzaje podziału kosztów
Podstawowe kryteria i rodzaje podziału kosztów - Koszty zmienne
Rachunkowość a rachunkowość zarządcza- opracowanie
Rozliczanie kosztów wydziałowych- wykład 2
Produkty pracy - wykład
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download