podstawy-teorii-producenta-teoria

advertisement
8
Podstawy teorii producenta - teoria kosztów
Podział kosztów Koszty księgowe (explicite, jawne) - koszty odzwierciedlone w ewidencji
księgowej obejmujące zarówno rzeczywiste wydatki pieniężne jak i niepieniężne - amortyzację,
Koszty ukryte (implicite) - koszty faktycznie nie ponoszone przez przedsiębiorstwo, które mogłoby
one ponosić, gdyby wykorzystano go w innym możliwym zastosowaniu (koszt alternatywny),
Koszt ekonomiczny - suma kosztów jawnych i ukrytych powiększona o tzw. zysk normalny - czyli
minimalna wielkość zysku skłaniającą producenta do pozostania w branży. Zysk ekonomiczny (zysk
czysty, nadzwyczajny, ponadnormalny) - różnica między przychodami z działalności a kosztami
ekonomicznymi.
I. Koszty w krótkim okresie Okres krótki to taki, w którym przynajmniej jeden koszt jest stały. W
długim okresie wszystkie koszty są zmienne. Koszt stały (FC) - koszt, którego wielkość w danym
przedziale produkcji jest stała,
Koszt zmienny (VC)- koszt, którego wielkość w żadnym przedziale produkcji nie jest stała. Zmienia
się wraz ze zmianą produkcji.
Koszt całkowity (TC) jest sumą kosztu stałego i zmiennego, czyli TC = FC + VC.
Koszty przeciętne - koszt całkowity, stały lub zmienny w przeliczeniu na jednostkę produkcji, czyli:
Koszt marginalny - jest to przyrost kosztu całkowitego spowodowany wzrostem produkcji o
jednostkę, czyli:
Dla krótkiego okresu: Jeżeli:
MC AVC to AVC rośnie,
MC ATC to ATC rośnie,
AVC = MC to AVC min,
ATC = MC to ATC min.
Rys.1: Krzywe TC, VC, FC. TC VC TC, VC, FC FC FC
(…)
… całkowitymi a kosztami całkowitymi?
Czy prawdziwe jest stwierdzenie, iż struktura kosztów wszystkich firm jest w długim i krótkim
okresie zasadniczo taka sama?
Czy przedsiębiorstwa ponoszące straty powinny zaprzestać działalności?
Czy prawdą jest, że krzywa LATC przechodzi przez najniższy punkt każdej krótkookresowej ATC?
ZADANIA:
Tablica prezentuje funkcję produkcji pewnego przedsiębiorstwa. Kapitał i praca…
teoria kosztów
Teoria kosztów-opracowanie
Teoria kosztów - wykład
Koszty a produkcja przedsiębiorstwa
Koszty przedsiębiorstwa - wykład 2 semestr
Teoria kosztów
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download