koszty-przedsiebiorstwa-wyklad-2-semestr

advertisement
Koszty przedsiębiorstwa
Cel przedsiębiorstwa:
Zgodnie z teorią neoklasyczna zakłada się, że cele każdego przedsiębiorstwa prywatnego jest
maksymalizacja zysku ekonomicznego.
Zysk ekonomiczny (TP) to różnica między całkowitym przychodem ze sprzedaży określonej ilości
danego dobra (TR) a całkowitym ekonomicznym kosztem prywatnym poniesionym w celu
wytworzenia tej ilości danego dobra (TC)
TP = TR - TC
Koszty w zakresie krótkim:
Okres krótki w teorii ekonomii to okres, w którym co najmniej jeden czynnik produkcji jest stały.
Jest to zatem okres, w którym działa prawo malejącego produktu marginalnego - prawo malejących
przychodów.
Jest to okres, w którym w przedsiębiorstwie może wyróżnić koszty stałe i koszty zmienne.
Koszt stały (FC) to koszt, którego wielkość nie zależy od rozmiarów produkcji (np.czynsz)
Koszty zmienne (VC) to koszt, którego wielkość nie zależy od rozmiarów produkcji tzn. koszt tam
rośnie/ maleje wraz ze wzrostem/ spadkiem rozmiarów produkcji (opakowania, koszty produkcji)
Koszty całkowite to koszty będące sumą kosztu stałego i kosztu zmiennego.
(TC = FC + VC)
FC,VC,TC TC
VC
FC
Q
Koszt marginalny to przyrost kosztu całkowitego spowodowany dodatkowym nakładem czynników
niezbędnych do wytworzenia dodatkowej jednostki produktu.
MC = Rodzaje kosztów przeciętnych (jednostkowych):
Przeciętny koszt stały (AFC) to koszt stały przypadający na jednostkę produktu
AFC = FC/Q
Przeciętny koszt zmienny (AVC) to koszt zmienny przypadający na jednostkę produktu
AVC = VC/Q
Przeciętny koszt całkowity (ATC) to koszt całkowity przypadający na jednostkę produktu
ATC = TC/Q lub AC=AFC+AVC
Koszty przeciętne MC Koszt marginalny
Optimum technologiczne
AC
AVC
AFC
Min AVC malejący przychód
Q max Produkcja
Optimum technologiczne to optymalna z technicznego punktu widzenia wielkość produkcji, tj.
wielkość produkcji, przy której jednostkowy koszt produkcji jest najmniejszy (AC = AC min).
W tym punkcie przedsiębiorstwo minimalizuje koszt produkcji, ale wcale nie maksymalizuje
zysku!!
Warunek optimum technologicznego: MC = AC
Zadanie: uzupełnij tabelkę:
Q
FC
(…)
… optimum technologicznego: MC = AC
Zadanie: uzupełnij tabelkę:
Q
FC
VC
TC
MC
AFC
AVC
ATC
0
35
0
35
1
35
24
59
24
35
24
59
2
35
40
75
16
17,5
20
37,5
3
35
60
95
20
11,7
20
31,7
4
35
85
120
25
8,75
21,25
30
5
35
115
150
30
7
23
30
Zadanie: płaca za jednostkę produkcji w danej firmie wynosi 20 jednostek pieniężnych, a czynsz
płacony za dzierżawę ziemi jest równy 40 jednostek pieniężnych.
Obliczyć…
Koszty całkowite - wzory
teoria kosztów
Podstawy teorii producenta- teoria kosztów
Teoria kosztów-opracowanie
Teoria kosztów - wykład
Koszty
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download