Zaliczenie poprawkowe z mikroekonomii Imię i nazwisko

advertisement
Zaliczenie poprawkowe z mikroekonomii
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………grupa………………
Zadanie 1
W oparciu o równanie popytu Xd = 50-5P wykreśl krzywą popytu i określ:
Maksymalny poziom przychodów całkowitych
Przedział wielkości popytu dla których obniżenie ceny
spowoduje obniżenie przychodów całkowitych
Poziom ceny i wielkości dla których MR (przychód krańcowy)
jest równy zero
Oblicz Edp dla P=2j.p.
Zadanie 2
Dobra X i Y to substytuty. Które z poniższych zdarzeń zachodzących na rynku X lub Y uruchomi działanie prawa popytu na rynku
dobra X.
Proszę wpisać „tak” lub „nie”
Zdarzenie
Rośnie cena czynnika produkcji angażowanego do wytworzenia dobra X
Spadły koszty produkcji dobra Y
Wzrosła liczba producentów dobra X
Zadanie 3
Poniższa tabela prezentuje użyteczności krańcowe i ceny trzech dóbr: cukierków, czekolady i chałwy. Na podstawie danych dokonaj
wyboru maksymalizującego Twoją satysfakcję przy założeniu, że dysponujesz dochodem w wysokości 25 j.p.
Ilość
1
2
3
4
cena
MU dobra
A
36
32
24
16
4j.p.
obliczenia
MU dobra
B
9
7
4
2
1 j.p.
obliczenia
MU dobra obliczenia
C
16
14
8
2
2j.p
Odp. Wybieram:..........................jednostki dobra A..........................jednostki dobra B..........................jednostki dobra C
Zadanie 4
W oparciu o zapis uzupełnij tabelę:
ZAPIS
Forma rynku
Wynik
ekonomiczny
Równowaga
Postępowanie
w zakresie
X
Px
TC=55, P=9, ATC = 11, AVC= 8, ∆TR/∆X = 7, MC=7
ATC>MC>AR=MR>AVC
Zadanie 5
Wiesz, że firma jest konkurentem doskonałym zarówno na rynku czynnika zmiennego (L), jak i na rynku wyrobu gotowego (x). Cena
czynnika zmiennego równa się cenie wyrobu gotowego i wynosi 15jp. Koszt stały firmy kształtuje się na poziomie 10jp. Firma
produkuje 12 jednostek produktu. Dysponujesz ponadto następującymi danymi:
L
APP
0
-
1
1
2
2
3
3
4
3
5
2,8
6
2,5
Na podstawie powyższych informacji
odpowiedz: czy firma jest w
równowadze...............................
Jeżeli uznasz, że nie, zaproponuj wielkość
produkcji, która pozwoli firmie optymalizować
wynik ekonomiczny.......................................
Zadanie 6
Zakładamy, że na rynku wyrobu gotowego panują warunki konkurencji niedoskonałej. Producent zatrudnia tylko jeden czynnik
produkcji – pracę (L).
a) Uzupełnij tabelę.
b) Przedstaw graficznie sytuację producenta na rynku wyrobu gotowego i na rynku czynnika wytwórczego oraz zaznacz kierunek
zmian, jakich powinien dokonać producent w celu optymalizacji wyniku ekonomicznego.
TPP
TR PX
200 10
MR
6
APP
MPP
5
MRP
VMP
j.p.
MCR
40
PL
L
TC
2,5
ATC
5
MC
8
WE
j.p.
X
L
L................ PL....................( , ↓, bez zmian )
X............... PX....................( , ↓, bez zmian )
Zadanie 7
Jakim kosztom odpowiadają pola zaznaczone na poniższych rysunkach?
Odp:
Odp:
MC
MC
ATC
AVC
ATC
AVC
X0
X0
Zadanie 8
Wiedząc, że krzywa popytu na dobro x opisana jest równaniem x= 3 - 0,5 P, uzupełnij poniższe zapisy:
a) |Edp|= 1, gdy P=
i TR =
b) Gdy Edp = 0, to X=
c) Gdy X = 2, to Edp=
d) Popyt jest nieelastyczny dla X
(podać przedział liczbowy .....>< x ><....)
e) TR jest rosnący, dla przedziału wzrostu konsumpcji dobra X od
do
Download