Zadanie 1

advertisement
Zadanie 1
Poniższa tabela przedstawia preferencje konsumenta dotyczące konsumpcji dobra X i Y
TU
Kombinacje dóbr
75
X Y
3 2
4 1
7 0,5
110
X Y
2 4
3 3
7 2
145
X Y
1 9
2 7
5 6
a) Przedstaw na wykresie mapę krzywych obojętności
b) Wiedząc, że cena dobra X wynosi 18 j.p., a dobra Y 36 j.p. oraz, że konsument dysponuje
dochodem w wysokości 162 j.p. określ użyteczność całkowitą konsumenta w punkcie
równowagi (przedstaw sytuację na wykresie). Ile jednostek dobra X i dobra Y będzie
konsumować ?
c) Oblicz i zinterpretuj krańcową stopę substytucji dobra Y dobrem X (MRSYX) w punkcie
równowagi konsumenta E1(x1, y1)
TU=
MRS =
x1=
Interpretacja:
y1=
d) Załóżmy, że cena dobra Y spadła do 18 j.p. Ile teraz jednostek dobra X i Y nabędzie
konsument ? Ile wyniesie jego użyteczność całkowita ?
TU=
x2=
y2=
e) Wyprowadź krzywą popytu konsumenta na dobro Y. Czy dobro X jest dobrem
substytucyjnym / komplementarnym wobec dobra Y
Zadanie 2
Na wykresie przedstawiona jest sytuacja firmy produkującej dobro X i zatrudniającej do
produkcji jeden zmienny czynnik wytwórczy A.
j.p.
MCR
10
S
2
VMP = MRP
10
A
Rynek wyrobu gotowego to rynek ..............................
Rynek czynnika wytwórczego to rynek...................................
Producent zaangażuje ............ j.p. czynnika A płacąc za niego cenę PA = ............j.p.
Całkowity koszt zatrudnienia czynnika zmiennego wyniesie ....... j.p.
Zaznacz na wykresie pole renty ekonomicznej i wynagrodzenia transferowego.
Zadanie 3
Popyt i podaż ba dobro X prezentowane są przez następujące równania.
X= - 5/3 P + 10
X= 2 P – 1
a) oblicz cenę i wielkość równowagi na rynku dobra X
PX=
X=
b) wykreśl krzywe popytu i podaży
c) oblicz metodą łukową i zinterpretuj elastyczność cenową popytu, gdy cena dobra X
zmienia się z 1,5 do 3 j.p.
EDP=
Interpretacja:
d) na skutek tej zmiany ceny (podp.c) dochody producentów
wzrosły / spadły / nie zmieniły się
e) konsumenci dobra X zostali obciążeni podatkiem kwotowym w wysokości 2 j.p.
Przedstaw sytuację na wykresie. Ile jednostek dobra X i po jakiej cenie bęą mogli teraz
nabyć konsumenci?
Jaką cenę otrzymają producenci dobra X ?
X=
PKONS.=
PPROD.=
Zadanie 4
Tabela przedstawia sytuację firmy produkującej dobro X. Uzupełnij tabelę wiedząc, że cena
jednego czynnika zmiennego wynosi 200 j.p.
Czynnik A TPP MPP APP TC
VC MC ATC AVC AFC
0
0
100
1
3
2
7
3
10
4
12
Zakładając, że firma sprzedaje produkt na rynku doskonale konkurencyjnym, jaki jest
najniższy poziom ceny dobra X, przy którym firma będzie produkować w krótkim okresie. Ile
w tej sytuacji wyniesie jej wielkość podaży i popyt na zmienny czynnik wytwórczy ? (odczytaj
z tabeli)
PX=
QSX=
QD czynnika A=
Zadanie 5
Na podstawie poniższych nierówności określ rodzaj rynku. Oceń sytuację firmy (zaznacz
poprawne odpowiedzi)
Nierówności
Rodzaj
konkurencji
ATC>AVC>MC=AR=MR - doskonała
- niedoskonała
Jest w
Firma powinna
równowadze
- tak
- zwiększyć produkcję
- nie
- zmniejszyć produkcję
- nie zmieniać wielkości
produkcji
- zawiesić działalność
MC<MR<AVC<P<ATC
- doskonała
- niedoskonała
-
tak
nie
-
zwiększyć produkcję
zmniejszyć produkcję
nie zmieniać wielkości
produkcji
zawiesić działalność
Download