monopol-zadania

advertisement
5
MONOPOL Oznaczenia: Q, q, X, x - wielkość produkcji, TC - koszt całkowity, FC - koszt stały,
VC - koszt zmienny, AFC - przeciętny koszt stały, AVC - przeciętny koszt zmienny, ATC przeciętny koszt całkowity, MC - koszt krańcowy, P, p - cena produktu, TR - utarg całkowity, AR utarg przeciętny, MR - utarg krańcowy. Dane: Q = 700-10P, FC = 1000, VC = 0,05Q 2 + 10Q.
Wyznacz wielkość produkcji w optimum ekonomicznym oraz zysk całkowity monopolisty.
Przy założeniu, że koszt stały wynosi zero uzupełnij poniższą tabelę. Przy jakich rozmiarach
produkcji monopolista wyznaczy cenę monopolową i jaki osiągnie maksymalny zysk. Przedstaw ten
przykład na wykresie.
Q p MC TR TC MR AR 1
20
9
2
18
10
3
16
12
4
14
16
5
12
17
6
10
19
Przedstaw na wykresie model monopolu, a następnie zaznacz odpowiednie odcinki lub pola:
wielkość produkcji maksymalizującej zysk,
cenę monopolową,
obszar zysku monopolowego,
poziom produkcji pozwalający na osiągnięcie maksymalnego utargu całkowitego,
całkowite koszty wytworzenia produkcji maksymalizującej zysk,
poziom produkcji, przy której przeciętne koszty wytwarzania są najmniejsze.
Jedyny na rynku wytwórca szkieł powiększających wytwarza ich 1000 sztuk miesięcznie i sprzedaje
je po 16 zł za sztukę. Całkowite koszty wytwarzania wynoszą 6000 zł. Prosta elastyczność cenowa
popytu na szkła powiększające wynosi 1,6. Monopolista podniósł cenę o 4 zł, co spowodowało
wzrost jednostkowych kosztów wytwarzania o 2 zł. Oblicz o ile zmienił się zysk monopolisty
wskutek zmiany ceny. Czy decyzja o wzroście ceny była słuszna?
Przedstaw na wykresie model monopolu maksymalizującego zysk, a następnie zaznacz odpowiednie
odcinki:
jednostkowy zysk,
koszt jednostkowy,
wielkość utargu przeciętnego.
Przy założeniu, że funkcja kosztów przeciętnych całkowitych dana jest jako: ATC = Q + 2000/Q,
zaś funkcja popytu na produkt monopolu ma postać: P = 600 - 3Q, oblicz wielkość produkcji,
poziom ceny i zysk w optimum ekonomicznym.
Funkcja kosztów przedsiębiorstwa działającego w ramach konkurencji doskonałej jest następująca:
TC = 64-8X+X
(…)
… = -0,5P + 100, zaś funkcja przeciętnych kosztów zmiennych tego przedsiębiorstwa ma postać:
AVC = 0,5Q + 10.
Oblicz wielkość produkcji maksymalizującej zysk.
Wiedząc, że koszty stałe przedsiębiorstwa wynoszą 800 oblicz wielkość zysku.
Poniższy wykres przedstawia sytuację pewnej firmy produkującej maszyny samoczynnie prasujące
koszule.
Zaznacz pole całkowitych kosztów zmiennych w sytuacji…
Maksymalizacja zysku w przedsiębiorstwie
Charakterystyka monopolistycznejstruktury rynkowej- opracowanie
Na czym polega ekonomia skali-opracowanie
monopol - wykład
Decyzje produkcyjne pełnego monopolisty
Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach monopolu, oligopolu i konkurencji monopolistycznejopracowanie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download