Kolokwium II 25 czerwca 2005 r

advertisement
1
Kolokwium II 25 czerwca 2005 r.
„ Parówkowym skrytożercom mówimy stanowcze nie”
- czyli pracujemy SAMODZIELNIE.
Ostrzegam niektóre pytania są podchwytliwe. Proszę dokładnie
czytać treść.
Do zdobycia 54 punkty (54 + 10 koła ratunkowego)
Imię i Nazwisko:.................................................................
POWODZENIA
1. Narysuj krzywą utargu całkowitego. (1p)
2. Podpisz krzywe, (3p)
Na pionowej osi zaznacz cenę maksymalizującą zysk, (1p)
Zaciemniony obszar to..............................................................(1p)
2
3. Uzupełnij tabelę, przyjmując, że koszt stały wynosi 10. (4p)
Na jaką wielkość produkcji zdecyduje się monopolista?........szt. (1p)
Ile będzie równa cena jego wyrobów?.................(1p)
Zysk monopolisty wyniesie:............................(1p)
4. Funkcja kosztu całkowitego monopolisty dana jest wzorem: KC = 5 Q² + 220Q + 24
A jego Utarg Krańcowy równa się UK = - 2 Q + 700. Wyznacz ilość równowagi. (2p)
Q=................
Jeśli popyt rynkowy dany jest wzorem P = 300 – 6 Q to, po jakiej cenie monopolista
sprzeda swoje wyroby? (2p)
P=........
5. Krzywa popytu rynkowego dana jest wzorem P = 300 – 6Q. Czy można na tym rynku
sprzedać więcej niż 60 sztuk wyrobu?.............................(1p)
Ile sztuk wyrobów można sprzedać po cenie 240?...............(1p)
Za przedstawienie rozwiązania na wykresie dodatkowy punkt.(1p)
P
Q
3
6. Zaznacz optymalną ilość, cenę. (2p)
Jaki wynik finansowy uzyska przedsiębiorstwo? Zaznacz na wykresie. (2p)
7. Uzupełnij tabelę (4p)
Warunki
Konkurencja Konkurencja
Oligopol Monopol
doskonała
monopolistyczna
Produkt jednorodny
Liczba podmiotów rynkowych
Bariery wejścia
Możliwość kształtowania ceny
Może dojść do zmowy
Firma maksymalizuje zyski
8. Jaki to rodzaj rynku? (4p)
Produkcja samochodów......................................................................
Produkcja truskawek.........................................................................
Telekomunikacja Polska w 1985 roku................................................
Usługi fryzjerskie...............................................................................
Sprzedaż dzieł Moneta......................................................................
OPEC....................................................
Produkcja leku chronionego patentem................................................
Produkcja farb do włosów.....................................................
4
9. Uzupełnij tabelę (6p)
Q
0
KC
KS
KZ
KPC
KPZ
KPS
KK
UC
PU
UK
60
1
10
2
60
35
3
50
10
4
50
15
5
30
40
40
Monopol maksymalizuje zysk produkując........szt. (1p)
Maksymalny zysk wynosi...............(1p)
10. Przedsiębiorstwo monopolistyczne ma koszty całkowite określone przez funkcję
KC=20Q²+100Q+25; jego utargi opisuje funkcja UC=(-5Q²)+1100Q+ 200. Oblicz,
jakie są optymalne rozmiary produkcji i cenę, po jakiej będą sprzedawane wyroby.
(Wskazówka: utarg przeciętny obliczamy analogicznie jak przeciętny koszt całkowity z
podanej funkcji kosztu całkowitego) (4p)
Q=.......... P=...........
5
11. Test (20p)
a. Doskonałe różnicowanie produktu to sprzedaż każdej jednostki produktu po
najwyższej możliwej do osiągnięcia cenie. P/F
b. Krzywa utargu krańcowego monopolisty leży powyżej krzywej popytu rynkowego.
P/F
c. Monopol dotyczy produktów, które nie posiadają bliskich substytutów P/F
d. Monopol produkuje więcej niż firmy doskonale konkurencyjne. P/F
e. Monopolista osiąga zysk normalny, gdy koszt krańcowy zrówna się z utargiem
krańcowym i cena równa jest przeciętnym kosztom całkowitym. P/F
f.
Monopolista może dowolnie zwiększać wielkość produkcji. P/F
g. Monopol nie wykorzystuje możliwych efektów skali. P/F
h. Monopol naturalny wynika z posiadania na wyłączność zasobu podstawowego
czynnika niezbędnego do produkcji danego wyrobu. P/F
i.
Cena monopolowa wyznaczana jest przez punkt przecięcia kosztu krańcowego i
utargu krańcowego. P/F
j.
Gdy cena jest wyższa od przeciętnego kosztu zmiennego monopolista osiąga zysk
upoważniający do kontynuowania działalności w długim okresie. P/F
k. Każda z firm oligopolistycznych ma słabszą pozycje na rynku niż firmy w
konkurencji doskonałej. P/F
l.
W warunkach oligopolu zmiana ceny przez jedną z firm nie ma wpływu na
zachowanie pozostałych przedsiębiorstw w gałęzi. P/F
m. Monopolistycznie konkurencyjny rynek wytwarza większą różnorodność towarów
niż rynek doskonale konkurencyjny. P/F
n. Konkurencję monopolistyczną
cechuje wyższa
nieefektywność rynkowa
niż
oligopol. P/F
o. Produkowanie poniżej możliwości jest typowe dla konkurencji monopolistycznej.
P/F
p. Zróżnicowanie produktu zachęca do nawiązywania porozumień (zmów). P/F
q. Istotną cechą oligopolu jest prowadzenie konkurencji niecenowej, np. poprzez
reklamę. P/F
r. Zmowy, do jakich dochodzi maja na celu monopolizacje rynku. P/F
s. Ceny, w oligopolu są niestabilne, często ulęgają zmianom. P/F
t. Produkty wytwarzane w konkurencji monopolistycznej są w stosunku do siebie
substytucyjne. P/F
Dziękuję.
Download