Gospodarka leśna a wolny rynek

advertisement
HUBERT SZRAMKA
KRZYSZTOF ADAMOWICZ
Gospodarka leśna a wolny rynek
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ekonomia
Ekologia
"Dlaczego woda, która jest niezbędna do
życia, jest tania, podczas gdy diamenty są
bardzo drogie, choć można się bez nich
obejść?- Arystoteles
Gospodarka leśna
Zakres produkcji na pniu
Zakres produkcji przy pniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wolny rynek - cechy
Wymiana dóbr
Dobrowolnie zawierane transakcje
Dobrowolne ustalanie ceny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Warunki
• Prawa własności i kompetencje
• Wolność samodzielnego
dokonywania wyboru
• Kapitał (wartość)
Warunki funkcjonowania wolnego rynku
WŁASNOŚĆ
Koniecznym warunkiem zaistnienia wolnego rynku są precyzyjnie
określone prawa własności przede wszystkim w odniesieniu do
środków produkcji oraz wytworzonych dóbr
PRAWA WŁASNOŚCI
Lasy własności prywatnej
Lasy własności państwowej
Zwolennicy liberalnych koncepcji
ekonomicznych twierdzą, że odpowiednie
dookreślenie praw własności może zapewnić
jedynie powszechna własność prywatna.
Art. 4. 1. Lasami stanowiącymi własność
Skarbu Państwa zarządza Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zwane
dalej „Lasami Państwowymi”.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Warunki funkcjonowania wolnego rynku
SAMODZIELNOŚĆ
uczestnicy transakcji
muszą mieć wolność
samodzielnego
dokonywania wyboru,
aby
sami
mogli
podejmować decyzje
gospodarcze
Warunki funkcjonowania wolnego rynku
WARTOŚĆ
Fig. 1. Total economic value of the forestry.
Kenan O. Idea marketing in forestry: some implications from the Turkish
forestry experience
Forest Policy and Economics, Volume 7, Issue 4, 2005, 493–500
http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2003.07.003
8
Podaż
Popyt
Cena
6
5
3
2
0
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Suma indywidualnych i dobrowolnych
decyzji transakcyjnych podmiotów
wolnego rynku przejawia się na rynku w
postaci popytu i podaży
Różnica!
wolny rynek ≠ doskonała konkurencja
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Założenia doskonałej konkurencji a
gospodarka leśna
wielu kupujących i sprzedających
identyczność (homogeniczność) produktu
swoboda wejścia na rynek i wyjścia z niego
doskonała informacja
Monopol_ monopol ustawowy
Rynek o strukturze monopolowej może nadal
pozostawać rynkiem wolnym (kupujący i sprzedający
zawierają transakcje dobrowolnie), jednak nie będzie on
rynkiem ekonomicznie najefektywniejszym.
Punkt równowagi rynkowej monopolisty a gospodarka leśna
Koszt zł
Produkcja drewna na pniu
Produkcja drewna przy pniu
Koszt przeciętny
C1
Koszt krańcowy
P
C
ZYSK
C2
przychód przeciętny (Pc/Q)
Przychód krańcowy
Q1
Wielkość produkcji
Q2
Przychód (produkcja Q)
Monopol
MAKSYMALIZACJA
ZYSKU
NON-PROFIT
Monopol nastawiony na zysk a non profit
Długookresowe koszty przeciętne
C_zysk
Długookresowe koszty krańcowe
C_non-profit
Przychody krańcowe
monopol_zysk
Monopol_non-profit
Popyt (przychód przeciętny)
• WIELKOŚĆ PRODUKCJI MAKSYMALIZUJĄCA ZYSK
• ETAT
Podsumowanie
• Zmiana koncepcji marketingu powodują konieczność kreowania zmian
zmierzających do wieloskładnikowego produktu gospodarki leśnej
• Rozszerzenie zakresu obrotu z wartości rynkowych do wartości
nierynkowych [pomysł marketingowy]
ochrona przyrody - odpowiedzialny pomysł na życie
• Idea marketingu nie może być przyjęta jako pierwszy krok do
prywatyzacji dóbr publicznych w leśnictwie
• Działalność monopolisty ustawowego można połączyć z
funkcjonowaniem wolnego rynku
• Funkcjonowanie gospodarki leśnej w układzie non profit jest właściwe
ale modyfikacji wymaga szersze zabezpieczenie zrównoważonej
gospodarki leśnej
•Dziękuję za uwagę
Download