Test II - poprawa

advertisement
Test II - poprawa
1. Podpisz krzywe (4p)
Zaznacz cenę równowagi(1p)
Zaznacz wynik finansowy przedsiębiorstwa (1p)
2. Uzupełnij tabelę (5p)
Jaka wielkość produkcji powinien wybrać producent ? ....................
3.Funkcja kosztów całkowitych dana jest wzorem KC = 12 Q ² + 10 Q = 7
przychody całkowite dane są wzorem
UC = - Q²+ 150Q + 700. Oblicz ilość
maksymalizującą zysk monopolisty (3p) i cenę, po jakiej sprzeda swoje produkty. (2p)
4. Monopolista ma krzywą kosztów całkowitych określona jako KC = 2Q² + 4Q
Krzywa utargu krańcowego opisana jest wzorem: UK = -4 Q + 12. Jaką wyprodukuje
ilość produktu?(2p)
Po jakiej sprzeda go cenie jeżeli popyt rynkowy dany jest równaniem P= 21Q + 8. (2p)
Test (20p)
a. Doskonałe różnicowanie produktu to sprzedaż każdej jednostki produktu po
najwyższej możliwej do osiągnięcia cenie. P/F
b. Krzywa utargu krańcowego monopolisty leży powyżej krzywej popytu rynkowego.
P/F
c. Monopolista osiąga zysk normalny, gdy koszt krańcowy zrówna się z utargiem
krańcowym i cena równa jest przeciętnym kosztom całkowitym. P/F
d. Monopolista może dowolnie zwiększać wielkość produkcji. P/F
e. Monopol nie wykorzystuje możliwych efektów skali. P/F
f.
Monopol naturalny wynika z posiadania na wyłączność zasobu podstawowego
czynnika niezbędnego do produkcji danego wyrobu. P/F
g. Każda z firm oligopolistycznych ma słabszą pozycje na rynku niż firmy w
konkurencji doskonałej. P/F
h. W warunkach oligopolu zmiana ceny przez jedną z firm nie ma wpływu na
zachowanie pozostałych przedsiębiorstw w gałęzi. P/F
i.
Monopolistycznie konkurencyjny rynek wytwarza większą różnorodność towarów
niż rynek doskonale konkurencyjny. P/F
j.
Konkurencję monopolistyczną
cechuje wyższa
nieefektywność rynkowa
niż
oligopol. P/F
k. Produkowanie poniżej możliwości jest typowe dla konkurencji monopolistycznej.
P/F
l.
Zróżnicowanie produktu zachęca do nawiązywania porozumień (zmów). P/F
m. Istotną cechą oligopolu jest prowadzenie konkurencji niecenowej, np. poprzez
reklamę. P/F
n. Ceny, w oligopolu są niestabilne, często ulęgają zmianom. P/F
o. Monopol produkuje więcej niż firmy doskonale konkurencyjne. P/F
p. Każda z firm oligopolistycznych ma słabszą pozycje na rynku niż firmy w
konkurencji doskonałej. P/F
q. Cena monopolowa wyznaczana jest przez punkt przecięcia kosztu krańcowego i
utargu krańcowego. P/F
r. Monopol dotyczy produktów, które nie posiadają bliskich substytutów P/F
s. Gdy cena jest wyższa od przeciętnego kosztu zmiennego monopolista osiąga zysk
upoważniający do kontynuowania działalności w długim okresie. P/F
t. Produkty wytwarzane w konkurencji monopolistycznej są w stosunku do siebie
substytucyjne. P/F
***Kolo ratunkowe
1. Narysuj wykresy utargu krańcowego, całkowitego
2. Wypisz założenia modelu konkurencji monopolistycznej
*................................................................................................
*................................................................................................
*.................................................................................................
*.......................................................................................................
*....................................................................................................
3. Wypisz założenia modelu oligopolu,
*...........................................................................................................
*............................................................................................................
*............................................................................................................
*............................................................................................................
*............................................................................................................
Dziękuję.
Download