Moduł V. Konkurencja monopolistyczna i oligopol

advertisement
Moduł V. Konkurencja monopolistyczna i oligopol
Spis treści:
Wstęp .................................................................................................................... 2
1. Istota konkurencji monopolistycznej ..................................................................... 2
2. Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji monopolistycznej w okresie
krótkim i długim – model Chamberlina .................................................................. 2
3. Istota oligopolu .................................................................................................. 4
4. Modele oligopolu ................................................................................................ 5
4.1. Załamana krzywa popytu – model Sweezy’ego................................................. 5
4.2. Model Cournota............................................................................................ 5
4.3. Model Stackelberga ...................................................................................... 5
4.4. Przywództwo cenowe .................................................................................... 6
4.5. Model Bertranda .......................................................................................... 6
Bibliografia ............................................................................................................. 7
Słowa kluczowe: konkurencja monopolistyczna, oligopol.
1
Wstęp
Zarówno doskonałą konkurencję, jak i monopol należy potraktować jako modele teoretyczne, oparte na
szeregu założeń upraszczających i bardzo odległe od rzeczywistości. Przedsiębiorstwo działające na danym
rynku spotyka się często z sytuacją mieszaną, tzn. niektóre elementy rynku odpowiadają konkurencji
doskonałej, inne zaś zbliżone są do cech charakterystycznych dla monopolu pełnego. Tę mieszaną sytuację
rynkową opisują modele konkurencji monopolistycznej i oligopolu, które są przedmiotem analizy w
niniejszym module. Konkurencja monopolistyczna dominuje w wielu gałęziach handlu detalicznego, w
dziedzinach wytwarzania masowych produktów konsumpcyjnych oraz w licznych gałęziach usługowych,
takich jak stacje benzynowe, punkty naprawy wszelkiego rodzaju sprzętu, stacje obsługi samochodów.
Natomiast oligopole charakterystyczne są dla dziedzin działalności gospodarczej, wyróżniających się m.in.
jednorodnością technologiczną, np. w przemyśle motoryzacyjnym, stalowym.
1.
Istota konkurencji monopolistycznej
Konkurencja monopolistyczna, stanowiąca połączenie dwóch skrajnych struktur rynkowych – monopolu i
doskonałej konkurencji, charakteryzuje się następującymi cechami (Rekowski 1993: 245):
1)
Przedsiębiorstwa
sprzedają
zróżnicowane
produkty
(różnicowanie
dokonuje
się
np.
przez
wprowadzanie zmian jakościowych produktów, popularyzację znaku towarowego), ale mające
bliskie substytuty. Różnicowanie produktu oznacza, że rywalizujące przedsiębiorstwa są w pewnym
stopniu w stanie wywierać wpływ na poziom cen. Ponieważ konkurencyjne produkty są bliskimi
substytutami, popyt jest względnie elastyczny, lecz nie doskonale elastyczny, jak w przypadku
wolnej konkurencji.
2)
Na rynku, obejmującym daną grupę produktową (zbiory podobnych produktów wytwarzanych przez
konkurujące
ze
sobą
przedsiębiorstwa)
konkuruje
ze
sobą
wiele
(na
ogół
kilkadziesiąt
przedsiębiorstw). Ich liczba musi być wystarczająco duża, aby działanie każdego z przedsiębiorstw
nie wywierało znaczącego wpływu na przeciętną cenę na tym rynku, a także na wielkość produkcji
2.
3)
Istnieje swoboda wejścia na rynek.
4)
Producenci i konsumenci mają doskonałe informacje o rynku.
Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji monopolistycznej w okresie krótkim
i długim – model Chamberlina
Na rysunku 1 pokazana została krótkookresowa równowaga przeciętnego przedsiębiorstwa działającego na
rynku konkurencji monopolistycznej. Przedsiębiorstwo ma do czynienia z lekko opadającą krzywą popytu, co
wynika ze zróżnicowania produktu (Peterson 1991: 250). Przedsiębiorstwo maksymalizuje zysk całkowity
dla takiej wielkości produkcji, dla której utarg krańcowy jest równy kosztom krańcowym. Wielkość produkcji
wynosi wtedy Qk, a cena Ck (Milewski, Kwiatkowski 2005: 161). Tak jak w warunkach monopolu cena jest
wyższa od kosztu krańcowego. Ponieważ na przedstawionym rysunku cena jest wyższa od kosztu
przeciętnego w takiej sytuacji przedsiębiorstwo osiąga dodatni zysk ekonomiczny (zysk ponadnormalny)
(Caban 2001: 169).
2
W długim okresie zysk ponadnormalny będzie przyciągał do danej gałęzi nowe przedsiębiorstwa. Wejście na
rynek konkurentów jest możliwe, gdyż przyjęte zostało założenie o braku barier wejścia na rynek. A zatem
w długim okresie sytuacja pokazana na rysunku 1 nie jest możliwa do utrzymania. W związku z wejściem na
rynek nowych przedsiębiorstw popyt na produkty przeciętnego przedsiębiorstwa działającego w gałęzi
zmniejszy
się, co
oznacza przesuwanie
się krzywej popytu w
lewo. Równowaga długookresowa
przedsiębiorstwa działającego w analizowanej strukturze rynku przedstawiona jest na rysunku 2. W stanie
równowagi długookresowej swoboda wejścia na rynek zapewnia, że wszystkie firmy działające w danej
gałęzi osiągają zerowy zysk ekonomiczny (a więc tylko zysk normalny) Podobnie jak na rysunku 1
przedsiębiorstwo maksymalizuje zysk całkowity dla wielkości produkcji, dla której utarg krańcowy jest równy
kosztom krańcowym. Optymalna wielość produkcji wynosi Qe, przy tym poziomie produkcji cena wynosi Ce i
jest równa kosztowi przeciętnemu (bo przedsiębiorstwo osiąga zerowy zysk ekonomiczny). Dla tej wielkości
produkcji i ceny linia popytu na wyroby przedsiębiorstwa jest styczna do krzywej kosztu przeciętnego. A
zatem w warunkach konkurencji monopolistycznej, tak jak w monopolu, równowaga długookresowa
przedsiębiorstwa jest wyznaczona przez zrównanie się ceny z kosztem przeciętnym. Jednak w przypadku
konkurencji doskonałej równowaga pojawia się w punkcie minimum kosztów przeciętnych. Natomiast
typowe przedsiębiorstwo na rynku konkurencji monopolistycznej (dzięki zróżnicowaniu produktu) może
żądać wyższej ceny, przewyższającej minimalne koszty przeciętne (Caban 2001: 168).
Cena za jednostkę
produktu
Rysunek 1. Równowaga krótkookresowa przedsiębiorstwa działającego
w konkurencji monopolistycznej.
KK
KP
Ck
KP
D
UK
Qk
Wielkość produkcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Milewski, Kwiatkowski 2005: 161.
3
Cena za jednostkę
produktu
Rysunek 2. Równowaga długookresowa przedsiębiorstwa działającego
w konkurencji monopolistycznej.
KK
KP
Ce
UK
D
Wielkość produkcji
Qe
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rekowski 1993: 252.
3.
Istota oligopolu
Najważniejsze cechy oligopolu to (Milewski, Kwiatkowski 2005: 161):
1.
Występowanie na rynku niewielkiej liczby producentów (do 10),
2.
Ograniczona swoboda wejścia na rynek,
3.
Oferowanie produktów – bliskich substytutów,
4.
Posiadanie przez podmioty gospodarcze doskonałej informacji o rynku.
Cechy oligopolu
występowanie na rynku niewielkiej liczby producentów
ograniczona swoboda wejścia na rynek
oferowanie produktów – bliskich substytutów
posiadanie przez podmioty gospodarcze doskonałej informacji o rynku
Gdy w gałęzi działa niewielka liczba przedsiębiorstw dostarczających podobne produkty, należy oczekiwać,
że decyzje jednych przedsiębiorstw wpłyną na zachowanie innych, w warunkach oligopolu przedsiębiorstwa
są więc współzależne i tę współzależność biorą pod uwagę. Analiza rynku oligopolistycznego jest bardziej
4
skomplikowana niż rynku monopolistycznego, ponieważ w analizowanej strukturze rynku należy uwzględnić
interakcje pojawiające się między poszczególnymi przedsiębiorstwami, a także między nimi i konsumentami.
Nie ma jednego modelu, który opisałby wiele możliwych zachowań przedsiębiorstw w tej strukturze rynku.
Poniżej zaprezentowane zostały wybrane modele.
4.
Modele oligopolu
4.1. Załamana krzywa popytu – model Sweezy’ego
Model ten zaproponowany został nie po to, by pokazać ustalanie się cen i wielkości
produkcji, ale aby wyjaśnić fakt, że na oligopolistycznym rynku raz ustalone ceny na
zasadzie narzutu na koszty przeciętne nie wykazują tendencji do zmian (Rekowski
1993: 264).
Oligopolista wychodzi tu z założenia, że konkurenci dostosują się do obniżki cen, ale nie do ich podwyżki. Z
modelu tego płynie wniosek, że załamanie się krzywej popytu i wynikająca stąd nieciągłość krzywej utargu
krańcowego sprawiają, że cena maksymalizująca zysk przedsiębiorstwa pozostaje stała. W granicach
nieciągłego odcinka krzywej utargu marginalnego przedsiębiorstwo nie reaguje na wzrost kosztów
krańcowych.
4.2. Model Cournota
W tym modelu mamy do czynienia z tzw. grą jednoczesną. Oznacza to, że kiedy jedna
firma dokonuje wyboru, opiera się na widocznych na rynku działaniach podjętych przez
drugą firmę (Rekowski 1993: 260).
W modelu Cournota firmy jednocześnie wybierają ilości produkowanego dobra, tzn. firma pierwsza ustala
wielkość produkcji maksymalizującą zysk całkowity na poziomie np. Q1 przy założeniu, że wielkość produkcji
drugiego przedsiębiorstwa wynosi Q2 i jest stała. Podobnie wielkość produkcji drugiego przedsiębiorstwa
maksymalizująca jego zysk całkowity jest ustalana przy złożeniu, że wielkość produkcji pierwszego
przedsiębiorstwa jest stała. Model Cournota wymaga rozważenia wpływu zmian wielkości produkcji firmy
drugiej na poziom produkcji przedsiębiorstwa pierwszego i na odwrót. Relacja, poprzez którą oddajemy ową
współzależność, nazywa się funkcją reakcji. Funkcja reakcji firmy pierwszej mówi, jaki powinien być
poziom produkcji tej firmy maksymalizujący zysk, jeśli produkcja firmy drugiej jest na założonym poziomie
Q2, zaś funkcja reakcji firmy drugiej ukazuje wielkość jej produkcji gwarantującej optimum ekonomiczne,
jeśli produkcja firmy pierwszej jest na poziomie Q1. Równowaga Cournota jest osiągana wtedy, gdy
oczekiwania każdej firmy względem wybranego poziomu produkcji konkurenta okazują się trafne i obie firmy
jednocześnie osiągają optimum ekonomiczne.
4.3. Model Stackelberga
W tym wypadku jedna firma, podejmując decyzję co do ilości produkowanego dobra, zna już wybór, jakiego
dokonała druga firma. Firma, która ustala ilość produktu jako pierwsza, tratowana jest jako przywódca
ilościowy a druga staje się wtedy naśladowcą ilościowym.
5
Innymi słowy w modelu Stackelberga firma, która na tyle poznała strukturę rynku i
sposób reakcji innych firm w modelu Cournota, by móc to wykorzystać w celu poprawy
swojej pozycji, to lider.
Konkurenci lidera to naśladowcy. Firma pierwsza, uważana za lidera, maksymalizuje zysk za podstawie
założenia, że naśladowca przyjmuje decyzję produkcyjną lidera za daną. Dlatego firma druga zawsze
podejmuje decyzje poruszając się wzdłuż swojej funkcji reakcji, podczas gdy firma pierwsza maksymalizuje
zysk biorąc pod uwagę funkcję reakcji firmy drugiej.
4.4. Przywództwo cenowe
W tym wypadku jedna firma podejmując decyzję co do ceny produkowanego dobra zna
już wybór, jakiego dokonała druga firma (Rekowski 1993: 267).
Firma, która ustala cenę jako pierwsza traktowana jest jako przywódca cenowym. Pozostałe firmy, traktując
to przedsiębiorstwo jako lidera w kwestii kształtowania cen, stają się naśladowcą cenowym. Dominująca
firma bierze pod uwagę reakcję pozostałych uczestników rynku przy podejmowaniu decyzji dotyczącej
wielkości produkcji i ceny. Pozostałe firmy z kolei przyjmują ustaloną przez dominującą
firmę cenę za
wielkość daną i dostosowują do tego swoje postępowanie.
4.5. Model Bertranda
W modelu tym sprzedawcy ustalają cenę i każdy ze sprzedawców wyznacza swoją cenę
zakładając, że stała będzie cena wyznaczana przez rywala.
Zmienną decyzyjną w modelu Bertranda jest więc cena produktu. Każde z przedsiębiorstw gotowe jest
dostarczyć po ustalonej przez siebie cenie każdą ilość produktu.
6
Bibliografia
Milewski R., Kwiatkowski E. (2005): Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa, s. 159-171.
Rekowski M. (1993): Wprowadzenie do mikroekonomii, Polsoft-Akademia, Poznań, s. 245-280.
7
Download