Ekonomia

advertisement
SYLABUS
KIERUNEK STUDIÓW: Europeistyka (studia stacjonarne)
STOPIEŃ EDUKACJI: studia I stopnia
Opis poszczególnych przedmiotów
Description of individual course units
II.B. l
II.B. 2
II.B. 3
Nazwa przedmiotu : Ekonomia – ćwiczenia.
(course title)
Typ przedmiotu : Podstawowy
(type of course)
Poziom przedmiotu : średnio-zaawansowany
(level of course)
II.B. 4
Rok studiów: I Europeistyka
(year of study)
II.B. 5
Semestr / trymestr studiów, ilość godzin
(semester/trimester)
Rok akademicki 2010/2011, semestr I zimowy i II letni, łączna ilość godzin – 60, zajęcia odbywają się co
tydzień.
II.B.6
Liczba punktów ECTS (oparta na nakładzie pracy wymaganym do osiągnięcia celów lub efektach kształcenia)
(number o f ECTS credits allocated, based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes)
13 punktów ECTS
II.B. 7
Imię i nazwisko wykładowcy, stopień, tytuł: mgr Ewa Bonusiak
(name of lecturer)
II.B. 8
Cele przedmiotu (objectives o f the course, preferably expressed in terms of learning outcomes and competences)
1. Student powinien poznać podstawowe pojęcia i zagadnienia teoretyczne z zakresu mikroekonomii i
makroekonomii;
2. Student powinien potrafić opisać, zanalizować i wyjaśnić podstawowe modele współczesnej
ekonomii;
3. Student powinien umieć przedstawić i omówić zjawiska ekonomiczne zachodzące w narodowej i
europejskiej gospodarce rynkowej;
4. Student powinien zdobyć umiejętności związane z interpretacją wskaźników makroekonomicznych w
gospodarce narodowej i międzynarodowej.
5. Student powinien potrafić korzystać z literatury przedmiotu.
II.B. 9
Wymagania wstępne:
(prerequisites)
Ogólna znajomość procesów gospodarczych, umiejętność interpretowania wykresów i podstawowa znajomość
matematyki. Zdolność logicznego myślenia i wyciągania wniosków.
II.B. 10
Forma zajęć : Ćwiczenia.
(form class)
II.B.11
Treści merytoryczne przedmiotu
(course contents)
1. Wprowadzenie do nauki ekonomii.
Definicja i rodzaje zasobów, problem rzadkości zasobów. Mikroekonomia, makroekonomia, ekonomia pozytywna i
normatywna. Granice możliwości produkcyjnych. Zasada malejących korzyści marginalnych. Zasada rosnącego kosztu
marginalnego. Zasada optymalizacji decyzji. – 2h
2. Metoda analizy ekonomicznej.
Model gospodarki rynkowej – obieg okrężny. Rynek, rodzaje rynków. Popyt, prawo popytu, determinanty popytu.
Podaż, prawo podaży, determinanty podaży. Równowaga rynkowa, mechanizm rynkowy. Przypadki szczególne –
równowaga brzegowa – 2h
3. Analiza rynku
Rynek i struktury rynkowe. Popyt i podaż i ich determinanty. Krzywe popytu i podaży. Mechanizm rynkowy.
Równowaga rynkowa. Cena równowagi a cena minimalna i maksymalna. Cenowa elastyczność popytu. Cenowa
elastyczność podaży. – 4h
4. Teoria wyboru konsumenta.
Pojęcie użyteczności. Krzywe obojętności konsumenta. Ograniczenie konsumenta – linia budżetowa. Równowaga
konsumenta. Efekt dochodowy i substytucyjny – 2h
5. Dobra normalne, dobra podrzędne
Krzywa dochód – konsumpcja. Prawo Engla, krzywe Engla. Krzywa cena – konsumpcja. Dobra Giffena. Koszty
transakcji. – 2h
6. Podstawy decyzji ekonomicznych producenta
Rola producenta w gospodarce rynkowej. Produkt całkowity, przeciętny, marginalny – zależności pomiędzy nimi. Etapy
produkcji i efekty skali produkcji. Izokwanty produkcji. Linia jednakowego kosztu. Optimum produkcji i ścieżki
ekspansji produkcji. – 4h
7. Pojęcie oraz rodzaje kosztów produkcji
Koszty produkcji w krótkim okresie czasu – krzywe kosztów. Koszty produkcji w długim okresie i ich krzywe. Wpływ
postępu technicznego na produkcję i koszty – 2h
8. Koszty i utargi – podstawowe zależności
Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie. Zysk normalny a zysk ekonomiczny. Optimum
techniczne. Optimum ekonomiczne. – 2h
9. Konkurencja doskonała
Krzywa popytu przy założeniu konkurencji doskonałej. Podaż, równowaga rynkowa, maksymalizacja zysków w
krótkim okresie. Krzywa podaży i równowaga rynkowa w długim okresie. – 2h
10. Model monopolu pełnego
Krzywa popytu w warunkach monopolu. Krótkookresowa równowaga monopolu. Zysk i strata monopolu. Krzywa
podaży monopolu w krótkim okresie – 2h
11. Konkurencja monopolistyczna
Krzywa popytu na rynku konkurencji monopolistycznej. Równowaga w krótkim okresie. Równowaga w długim okresie.
Konkurencja przy pomocy jakości i reklamy. – 2h
12. Model oligopolu
Modele oligopolu. Złamana krzywa popytu w oligopolu. Przywództwo cenowe. Gry strategiczne – teoria gier.
Ustawodawstwo antymonopolowe. – 2h
13. Rynek czynników produkcji
Popyt na czynniki produkcji. Krzywa podaży pracy. Równowaga na rynku pracy. Konkurencja niedoskonała i rynek
pracy. Renty ekonomiczne. Podaż kapitału. – 2h
14. Publiczny i prywatny sektor w Polsce
Gospodarstwa domowe. Przedsiębiorstwa w Polsce. Prawne formy przedsiębiorstw. Sektor publiczny – rola rządu.
Rządowa alokacja zasobów. – 2h
15. Tworzenie i podział dochodu narodowego w systemie rynkowym
Przepływy międzygałęziowe W. Leontiefa. Podstawowe kategorie produktu i dochodu narodowego. Ruch okrężny
strumieni dochodów i wydatków. Ceny jako narządzie agregacji dochodu narodowego. Zalety i wady kategorii dochodu
narodowego. – 4h
16. Podstawowe zależności agregatowe w ekonomii keynesowskiej
Inwestycje a oszczędności. Funkcja konsumpcji. Mnożnik inwestycyjny. Keynesowska funkcja inwestycji. Składniki
globalnego popytu a poziom dochodu narodowego. - 4h
17. Budżet i polityka fiskalna państwa
Deficyt i nadwyżka budżetowa. Podatki jako źródło wpływów budżetowych. Sposoby finansowania deficytu
budżetowego. Wpływ podatków i wydatków budżetu państwa na poziom wytwarzanego dochodu narodowego.
Mnożnik zrównoważonego budżetu państwa. – 4h
18. Model zagregowanego popytu i zagregowanej podaży
Neoklasyczna teoria równowagi. Porównawcza analiza makroekonomii keynesowskiej i neoklasycznej. Zawodność
rynku i zawodność państwa. – 4h
19. Pieniądz, współczesny system bankowy, polityka monetarna
Funkcje pieniądza. Podstawy polityki pieniężnej. Współczesny system bankowy. Bank centralny a podaż pieniądza:
rezerwy obowiązkowe, stopa dyskontowa, operacje otwartego rynku. Popyt na pieniądz. Kontrola podaży pieniądza.
Skuteczność polityki monetarnej. – 4h
20. Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej
Rodzaje wahań cyklicznych. Przyczyny cykliczności rozwoju. Teoria cyklu koniunkturalnego Kaleckiego. Model
wzrostu gospodarczego Harroda i Domara. – 2h
21. Bezrobocie
Struktura bezrobocia. Rodzaje bezrobocia. Przyczyny zmian bezrobocia. Prywatne i społeczne skutki bezrobocia. – 2h
22. Inflacja
Pojęcie, przyczyny i rodzaje inflacji. Monetarystyczna teoria inflacji. Krzywa Phillipsa. Krzywa Phillipsa w długim
okresie. Sposoby hamowania inflacji. Koszty inflacji. – 2h
23. Problemy gospodarcze krajów słabo rozwiniętych
Zróżnicowanie poziomów rozwoju gospodarczego współczesnego świata. Trudności przezwyciężenia niedorozwoju
gospodarczego. Napływ obcego kapitału jako skuteczny sposób niwelowania zacofania. – 2h
II.B. 12
Spis zalecanych lektur
(recommended reading)
- literatura podstawowa
P. Samuelson, W. Nordhaus, Ekonomia 1 i 2, PWN, Warszawa, kolejne wydania..
M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa, kolejne
wydania.
- literatura uzupełniająca
D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa, kolejne wydania.
D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa, kolejne wydania.
R. Milewski, Podstawy ekonomii, PWN, kolejne wydania.
M. Rekowski, Wprowadzenie do mikroekonomii, kolejne wydania.
II.B. 13
Metody nauczania
(teaching methods)
Referaty, dyskusja, zadania.
II.B.14
Metody oceny/ forma zaliczenia
(assessment methods)
Na końcową ocenę będą miały wpływ 2 kolokwia zaliczeniowe, ocena z prezentacji, aktywność w dyskusji.
Test składa się z 15 pytań wielokrotnego wyboru, punktacja:
0 – 7 pkt ocena ndost
8 pkt ocena dost
9 – 10 pkt ocena +dost
10 – 11 pkt ocena db
12 – 13 pkt ocena +db
14 - 15 pkt ocena bdb
II.B.15
Język wykładowy : Polski
(language of instructlon)
Podpis prowadzącego
Akceptacja kierownika Katedry/Zakładu
Download