Test nr - Ekonomicznie.pl

advertisement
Test nr.1
1. Ujemny współczynnik ceny mieszanej elastyczności popytu świadczy analizowanie
dobrami:
a )komplementarnymi
b) substytut
c)wyższego rzędu
d) podstawowymi
2. Przesuniecie krzywej popytu na masło nie może być spowodowane:
a)
b)
c)
d)
spadkiem ceny
wzrostem ceny margaryny
wzrostem dochodów nominalnej ludności
zmiana gustów konsumentów w odniesieniu do masła
3.Gdy cena danego dobra zmaleje:
a) krzywa podaży przesuwa się w prawo
b) krzywa podaży przesuwa się w lewo
c) krzywa podaży nie przesuwa się
Test nr.3
1.Wada PKB jako miernika dobrobytu jest to ze :
a)
b)
c)
d)
ujmuje wartość dóbr finalnych
ujmuje jedynie wartość antydóbr
obejmuje produkcje za granica
uwzględnia czas wolny
4.Przedstaw na trzech wykresach zmianę sytuacji rynkowej gdy;
a) na rynku samochodów wzrosną ceny blachy
b) na rynku chleba , gdy spadną ceny maki
c) na rynku rowerów, gdy wzrosną ich ceny
Test nr.4
TEST PRAWDA FAŁSZ:
1. Jeżeli dane dobro ma bliski substytut o podobnej cenie to popyt na to dobro jest
elastyczny
2.Wada PKB jako miernika ogólnego poziomu produkcji(dochodu) i dobrobytu
społecznego jest to,ze obejmuje tzw. Rentę konsumenta
3.Cena elastyczności popytu i nachylenia krzywej popytu to dwie różne wielkości.
4. Jeżeli zmiana ceny produktu nie powoduje zmiany jego podaży ,to podaż jest
doskonale nieelastyczna a krzywa podaży jest pionowa.
5. Dodatnia wartość współczynnika mieszanej cenowej elastyczności popytu świadczy o
tym że miedzy dwoma dobrami występuję związek substytucji.
6. Realny PKB mierzy bieżąca produkcje w cenach bieżących
7. Jednym ze sposobów uniknięcia wielokrotnego liczenia tych samych wielkości w
rachunku PKB jest sumowanie tylko dóbr finalnych.
8. Przyjmuje się ze jedna z podstawowych korekt PKB jako miernika dobrobytu
powinno być uwzględnienie czasu wolnego
4. Gdy popyt jest elastyczny sprzedawcy opłaca sie:
a) obniżyć cenę
b) podwyższyć cenę
c) nie zmieniać ceny
d) podwyższyć, ale tylko w, gdy dobro ma bliski substytut
5. Wadą PNB jako miernika dobrobytu jest to że
a) ujmuje jedynie wartość dóbr finalnych
b) ujmuje produkcję antydóbr
c) obejmuje produkcję za granicą
d) uwzględnia czas wolny
2. Posługując się rysunkiem kosztów przeciętnych marginalnych w konkurencji
doskonałej w sytuacji gdy cena kształtuje się na poziomie wyższym od najniższego kosztu
przeciętnego całkowitego ustal:
a)
b)
c)
d)
optymalny poziom produkcji
określ i zaznacz na wykresie jakie przedsiębiorstwo uzyskuje wynik firmy
zaznacz pole koszty stałego
zaznacz cenę zamknięcia firmy
zaznacz A, B, C lub D
1.Jeżeli przy spadku ceny na dobra A popyt na dobro B wzrasta to :
a)
b)
c)
d)
dobra są substytucyjne
dobra są komplementarne
A jest dobrem podrzędnym
jest dobrem podstawowym
2.Gdy cena danego dobra wzrośnie Cateris paribus:
a) krzywa podaży przesunie się w prawo
b) krzywa podaży nie przesunie się
c) krzywa podaży przesunie się w lewo
d) krzywa popytu przesunie się w lewo
3.Gdy popyt jest mało elastyczny sprzedawcy opłaca się:
a) obniży cenę
b) podwyższyć cenę
c) nie zmieniać ceny
d) podwyższyć ale tylko, gdy dobro ma. bliski substytut
Download