ceny-realne-i-ceny

advertisement
.
Ceny realne i ceny nominalne: - ceną nominalną, nazywaną czasem ceną w dolarach bieżących jest
cena absolutna w danym okresie czasu. np. funt masła kosztował $ 0.87 w 1970 roku, $ 1.88 w 1980
roku, $ 3.40 w 2007 roku. Czy oznacza to, że masło poożało niemal 4-krotnie w tym okresie czasu?
Odpowiedź na to pytanie jest oczywiście negatywna. - cena realna jest to cena, w której
uwzględniono element inflacji wskaźnik inflacji !!!! CPI w 1970 roku wyniósł 38.8, w 2007 wzrósł
do 205.8. Wobec tego cena 1 funta masła w 2007 wyrażona w dolarach z 1970 roku wyniosła:
(38.8/205.8)x3.40 = $ 0.64 w warunkach realnych zatem cena masła nie tylko nie wzrosła, ale
spadła między rokiem 1970 a 2007. ($ 0.87 - $ 0.64 = $ 0.23) Pytania do dyskusji: Czy CPI
odzwierciedla rzeczywisty ruch cen? Jakie jest praktyczne znaczenie CPI dla przedsiębiorcy? Czy
inflacja jest zawsze negatywnym czynnikiem w gospodarce? Podstawy teorii podaży i popytu:
Prosty model podaży i popytu (supply and demand) to najistotniejsza część mikroekonomii. Bez
właściwego zrozumienia mechanizmów podaży i popytu (możemy przedstawić słowa w tym
określeniu) nie można przejść dtępnych elementów składających się na treść wykładu z
mikroekonomii. Model podaży i popytu zawiera 2 części: krzywa popytu i krzywa podaży Krzywa
podaży jest wynikiem następującego równania Qs=Qs (P) Jest ona zawsze wznosząca względem
początku układu osi współrzędnych. Oznacza to, że im wyższa jest cena określonego dobra tym
większa ilość tego dobra firma jest gotowa wyprodukować i skierować na rynek. S S' P 1 P 2 Q 1 Q
2 quantity Inne czynniki wpływające na podaż (czynniki pozacenowe): - ilość towarów jakie
producent jest gotowy rzucić na rynek zależy nie tylko od ich ceny ale także od kosztów produkcji.
Składają się na nie takie elementy jak ceny surowców, płace, koszty kredytu, koszty marketingu itp.
Zmiana jednego elementu może spowodować przesunięcie się krzywej podaży. Załóżmy że ceny
surowców spadną. Niższe koszty surowców uczynią produkcję danego wyrobu bardziej opłacalną.
Wpłynie to na produkcję firmy ale także zachęci wszystkie inne firmy w tym sektorze do
zwiększenia ich produkcji. Skutkiem czego krzywa podaży przesunie się z punktu S do punktu S'
oczywiście przy założeniu, że cena nie ulegnie zmianie. Ilość oferowanego towaru wzrośnie z Q 1
do Q 2 - zmiany wielkości podaży spowodowane zmianą ceny przedstawioną za pośrednictwem
ruchów wzdłuż krzywej podaży. Natomiast zmiany spowodowane innymi czynnikami
wpływającymi na zmiany podaży przedstawiane są za pomocą przesunięcia samej krzywej podaży.
Podaż, cena równowagi, nierównowaga rynkowa - prezentacja.
Wykład - Łączna podaż pieniądza
Popyt, podaż i rynek - Cena równowagi rynkowej
Ekonomia - Popyt, podaż i rynek - omówienie
Popyt podaż i rynek - wykład
Popyt, podaż, rynek
Reklama



Administracja publiczna
Działalność gospodarcza






















Kodeks postępowania administracyjnego






.
Download