pieniadz-popyt-podaz

advertisement
3
PIENIĄDZ
Wartość użytkowa - całokształt fizycznych i chemicznych właściwości, dzięki którym towar może
zaspokoić określoną potrzebę
Wartość wymienna - stosunek ilościowy, w jakim jeden towar jest wymieniany na drugi
Ekwiwalent ogólny - pieniądz
Cena - szczególny przypadek wartości wymiennej, kiedy rolę ogólnego ekwiwalentu odgrywa
pieniądz
Skala cen - urzędowo ustalona podstawowa jednostka pieniężna i jej podział na części
System waluty złotej - pierwszy ukształtowany system monetarny (do I wojny światowej);
wymienialność złota na banknoty bez ograniczeń
System waluty pozłacanej - brak złotych monet w obiegu, wymienialność banknotów na złoto
ograniczona - wprowadzono sztaby (system waluty złotej sztabowej)
System waluty dewizowo-złotej - wymienialność na zagraniczne należności pieniężne, czyli dewizy
krajów o mocnej walucie
Otwarty system pieniądza papierowego - pieniądz danego kraju jest wymienialny na pieniądze
innych krajów
Zamknięty system pieniądza papierowego - pieniądz danego kraju nie jest wymienialny na pieniądze
innych krajów Funkcje pieniądza dobro obrachunkowe
środek cyrkulacji
środek płatniczy
środek przechowywania bogactwa
CENA
ceny - wymierzone w pieniądzu relacje wymienne między towarami; zależą od gry popytu i podaży,
a także sama na nią oddziaływuje ; instrumenty kształtowania struktury popytu i podaży oraz
instrumenty przywracania równowagi rynkowej
funkcja agregacyjna cen - sprowadzanie do wspólnego mianownika nakładów i sił, pozwalając
zobiektywizować alternatywny wybór
funkcja informacyjna POJĘCIE I FUNKCJE RYNKU
rynek - całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków, w jakich one przebiegają
wg przedmiotu obrotu: produktów i usług, konsumpcyjny i czynników produkcji
wg zasięgu geograficznego: lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy, światowy
wg sytuacji rynkowej: sprzedawcy (przewaga popytu nad podażą), nabywcy (odwrotnie)
wg stopnia jednorodności przedmiotu transakcji: homogeniczny (ropy, pszenicy), heterogeniczny
(pracy)
wg stopnia wyrównywania się ceny: doskonały, niedoskonały
rynek doskonały - warunki: rozproszenie po stronie popytu i podaży, barak barier wejścia,
przejrzystość i jednorodność dóbr
rynek monopolistyczny - przy najwyższym stopniu monopolizacji, jedno przedsiębiorstwo ma
wyłączność po stronie produkcji i zbytu jakiegoś towaru, ma możliwość ustalania rozmiarów
podaży i cen, jest dawcą ceny
POPYT
(…)
… - reakcja popytu na jedno dobro, na zmianę ceny dobra substytucyjnego lub komplementarnego;
mierzy się ją współczynnikiem m.c.e.p.
Dochodowa elastyczność popytu - reakcja popytu na zmianę dochodu; mierzy się ją
współczynnikiem d.e.p. dobra normalne - mają dodatni współczynnik d.e.p
dobra podrzędne - mają ujemny współczynnik d.e.p.
PODAŻ
Podaż danego dobra jest to ilość tego dobra zaoferowana…
… na zmianę czynników ją określających wymaga czasu
Cenowa elastyczność podaży - siła reakcji podaży na zmianę ceny; można ją mierzyć
współczynnikiem c.e.p.
CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ
Gra popytu i podaży - istota mechanizmu rynkowego
Nadwyżka dobra - popyt jest mniejszy od podaży; gdy cena jest wyższa od ceny równowagi
Niedobór dobra - popyt jest większy od podaży; gdy cena jest niższa od ceny równowagi…
… determinanty popytu - dochody nabywców, ceny dóbr komplementarnych i substytucyjnych,
oczekiwane zmiany na rynku, gust i preferencje, zmiany liczby i struktury ludności
wzrost dochodów powoduje wzrost popytu (może wystąpić paradoks - zależność odwrotna przy
popycie na dobra podrzędne)
dobra substytucyjne - zastępujące się w zaspokajaniu jakiejś potrzeby; wzrost ceny jednego
powoduje wzrost popytu na drugie…
… elastyczny - przy cenie wyznaczonej przez rynek, przedsiębiorstwo może sprzedać całą
produkcję
Popyt paradoksalny - wzrost ceny powoduje wzrost popytu
paradoks Veblena - dotyczy dóbr prestiżowych, efekt demonstracji rożnie wraz z ceną
paradoks Giffena - dotyczy dóbr podrzędnych, których udział w wydatkach jest wysoki; wzrost ich
cen, powoduje spadek dochodów realnych; mimo tego są one i tak relatywnie…
Mechanizm rynkowy 1
Zmiany punktu równowagi
Charakterystyka rynku
Popyt, podaż i rynek. Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów
Popyt, podaż i rynek
Popyt, podaż i rynek
Reklama





























Prawa autorskie
Reklama


Kontakt
Download