ZARYS WIEDZY O GOSPODARCE KATARZYNA SOLARZ

advertisement
ZARYS WIEDZY O
GOSPODARCE
PRAWO POPYTU I PODAŻY



POPYT
PODAŻ
FILM
POPYT
Popyt jest odwrotną relacją między ceną
określonego dobra (usługi) a ilością, którą
konsumenci są skłonni nabyć w danym
czasie, przy zachowaniu zasady
ceteris paribus
Prawo popytu polega na tym, że przy
wyższych cenach występuje
zapotrzebowanie na mniejszą ilość
kupowanych dóbr niż przy cenach niższych,
podczas gdy inne czynniki wpływające na
popyt pozostaną bez zmian
Tabela: popyt na zboże
Symbol zestawu Cena za zł za 1 q
cena - ilość
cena – ilość (P)
A
20
Ilość popytu w
tonach (Q)
1700
B
40
1100
C
60
700
D
80
200
Funkcja popytu
1800
1600
1400
cena
1200
1000
popyt
800
600
400
200
0
ilość
Niecenowe determinanty popytu
 Gusty i preferencje
konsumentów;
 Dochody konsumentów;
 Oczekiwania dotyczące
przyszłych dochodów;
 Ceny innych dóbr, czyli
ceny dóbr
komplementarnych i
substytucyjnych
 Dobra substytucyjne –
to takie, które mają
zdolność wzajemnego
zastępowania się
 Dobra
komplementarne –
uzupełniają się
wzajemnie
Przesunięcie funkcji popytu pod wpływem
działania czynników niecenowych
wzrost popytu
spadek popytu
PRAWO PODAŻY
Podaż
podaż to relacja pomiędzy ilością
dobra, którą producenci są skłonni
oferować w danym czasie i ceną tego
dobra przy zachowaniu zasady
ceteris paribus.
Tabela: podaż zboża
Symbol zestawu
cena - ilość
Cena za zł za 1 q
cena – ilość (P)
Ilość podaży w
tonach (Q)
A
50
500
B
70
700
C
90
980
D
110
1200
PODAŻ JAKO FUNKCJA ZMIANY CENY
1400
1200
CENA
1000
800
PODAŻ
600
400
200
0
50
70
90
ILOŚĆ
110
Determinanty wzrostu lub spadku podaży



Zmiany produktywności wywołane zmianą
technologii produkcji;
Zmiany opłacalności produkcji innych dóbr;
Zmiany dostępności zasobów.
Przesunięcie funkcji podaży pod wpływem
działania czynników niecenowych
wzrost podaży
spadek podaży
PRAWO POPYTU I PODAŻY
FILM
Download