Mikro CW1

advertisement
MIKROEKONOMIA II
mgr Paweł Augustynowicz
Lublin 2008
Ekonomia a gospodarka
• Czym jest ekonomia?
• Ekonomia jest nauką, która bada w jaki
sposób społeczeństwo gospodarujące
decyduje o tym, co, jak i dla kogo
wytwarzać.
• Czym jest zasób rzadki?
• Zasób rzadki (ograniczony) cechuje się
tym, że przy cenie równej zeru popyt nań
przewyższa dostępną podaż
2
Rzadkość zasobów i ich
alternatywne zastosowania
• Prawo malejących przychodów:
Każdy następny zatrudniony w gałęzi
zwiększa jej produkcję w stopniu
mniejszym, niż jego poprzednik
• Koszt alternatywny:
Ilość innego dobra, z której trzeba
zrezygnować, aby możliwe stało się
wytworzenie dodatkowej jednostki tego
pierwszego dobra
3
Krzywa możliwości produkcyjnych
Zatrudnienie
Posiłki
Produkcja
Posiłki
Zatrudnienie
Filmy
Produkcja
Filmy
4
25
0
0
3
22
1
9
2
17
2
17
1
10
3
24
0
0
4
30
4
Zadanie
• W gospodarce 5 robotników
• Każdy może wytworzyć 4 ciastka lub 3 koszule
• Produkcja na 1 zatrudnionego nie zależy od liczby
innych robotników w tej gałęzi
• Wykreśl krzywą możliwości produkcyjnych
• Ile ciastek mogłoby wytworzyć społeczeństwo, gdyby
zgodziło się zupełnie zrezygnować z koszul?
• Wskaż na rysunku punkty oznaczające nieefektywną
organizację produkcji
• Określ koszt alternatywny wytworzenia koszuli
• Czy działa prawo malejących przychodów?
5
Rola Rynku
• Czym jest rynek?
• Rynek jest zwięzłą nazwą procesu
prowadzącego do tego, że decyzje
gospodarstw domowych dotyczące
konsumpcji różnych dóbr, decyzje
przedsiębiorstw o tym, co i jak wytwarzać,
oraz decyzje pracowników dotyczące tego,
jak wiele i dla kogo pracować, zostają
wzajemnie uzgodnione dzięki
odpowiednim dostosowaniom cen
6
Gospodarka nakazowa
•
•
•
•
Bariera informacyjna
Zła struktura bodźców
Brak konkurencji
Gospodarka nakazowa to taka
gospodarka, w której wszystkie decyzje
dotyczące produkcji i konsumpcji są
podejmowane przez państwo. Państwo
decyduje o tym, co, jak i dla kogo
produkuje.
7
Wolne rynki
• „Niewidzialna ręka rynku”
• Adam Smith „Bogactwo narodów” (1776r.)
Gospodarka mieszana
• Państwo i sektor prywatny
współuczestniczą w rozwiązaniu
problemów gospodarczych.
• Kontrola za pomocą: podatków,
transferów, dóbr publicznych, itp.
8
Ekonomia pozytywna a ekonomia
normatywna
• Pozytywna: zajmuje się obiektywnym, naukowym
objaśnieniem zasad funkcjonowania gospodarki
• Normatywna: dostarcza zaleceń opartych na
subiektywnych sądach wartościujących
•
•
•
•
ZADANIE
Stopa inflacji spadła poniżej 2% rocznie
Ponieważ inflacja obniżyła się, rząd powinien obniżyć
podatki
Poziom dochodu w Wielkiej Brytanii jest wyższy niż w
Polsce.
Ludzie w Wielkiej Brytanii są szczęśliwsi niż w Polsce
9
Popyt, podaż, równowaga rynkowa
• Popyt to ilość dobra, jaką nabywcy są gotowi zakupić
przy różnym poziomie ceny
• Podaż to ilość dobra, jaką sprzedawcy są gotowi
zaoferować przy różnym poziomie ceny
• Cena równowagi to jest cena zrównująca wielkość
zapotrzebowania z ilością oferowaną
Cena za tabliczkę
czekolady
Popyt
(liczba tabliczek)
Podaż
(liczba tabliczek)
0,00
200
0
0,10
160
0
0,20
120
40
0,30
80
80
0,40
40
120
0,50
0
160
10
Krzywe popytu i podaży
Cena za
tabliczkę
czekolady
Popyt
(liczba
tabliczek)
Podaż
(liczba
tabliczek)
0,00
200
0
0,10
160
0
0,20
120
40
0,30
80
80
0,40
40
120
0,50
0
160
11
Krzywa popytu
• Krzywa popytu wyznacza zależność
między ceną a wielkością
zapotrzebowania przy założeniu, że inne
czynniki są stałe.
• Inne czynniki:
– Ceny innych dóbr
– Dochody nabywców
– Gusty i preferencje
12
Ceny innych dóbr
• Substytuty
• Dobra komplementarne
• Wzrost cen dóbr substytucyjnych
zwiększa/zmniejsza (?) popyt na dane
dobro
• Wzrost cen dóbr komplementarnych
zwiększa/zmniejsza (?) popyt na dane
dobro
13
Dochody nabywców
• Dobra normalne (zwykłe)
• Dobra niższego rzędu
• Kiedy dochód rośnie:
– Popyt na dobro zwykłe rośnie/maleje (?)
– Popyt na dobro niższego rzędu
rośnie/maleje (?)
14
Przesunięcia krzywej popytu
15
Ruch wzdłuż krzywej a
przesunięcie samej krzywej
16
Krzywa podaży
• Krzywa podaży wyznacza zależność
między ceną a wielkością produkcji przy
założeniu ceteris paribus
• Inne czynniki wpływające na krzywą
podaży:
– Technika
– Koszty produkcji
– Działalność regulacyjna państwa
• Czynniki te przesuwają krzywą podaży
17
Wolny rynek i kontrola cen
18
Skutki wprowadzenia płacy
minimalnej
Jakie będą skutki
wprowadzenia płacy
minimalnej?
19
Zadanie domowe
• Elastyczność popytu i podaży
• Decyzje konsumenta:
– Popyt, maksymalizacja elastyczności
– Dostosowania do zmian dochodu i cen
• Decyzje o podaży:
– Rachunki przedsiębiorstwa: kapitał, zapasy, kredyty,
zyski
– Koszty alternatywne a księgowe
– Maksymalizacja zysków
– Decyzje produkcyjne
– Rachunek kosztów krańcowych
20
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards