Prezentacja szkoleniowa

advertisement
Rynek pracy
Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości
Autor: Olga Łodyga
Spis treści
• Pojęcia związane z rynkiem pracy
• Definicja rynku pracy
• Popyt na pracę
• Podaż pracy
• Równowaga rynku pracy
• Bezrobocie
• Bibliografia
• Netografia
Pojęcia związane
z rynkiem pracy
Wykres
popytu
Popyt na
pracę
Podaż
pracy
Wykres
podaży
Równowaga
rynku pracy
Czynniki
wpływające
na popyt
Czynniki
wpływające
na podaż
Bezrobocie
Rynek pracy
- to „miejsce” spotkania popytu na
pracę z podażą pracy, gdzie następuje
proces negocjacji pomiędzy
przedsiębiorcami i osobami
poszukującymi pracy w zakresie
warunków podejmowania
zatrudnienia.
Popyt na pracę
- to odwrotna zależność między płacą
realną, a wielkością zatrudnienia w danym
okresie, przy założeniu, że pozostałe
czynniki rynku nie ulegną zmianie
(reprezentowany jest przez firmy, które
zgłaszają zapotrzebowanie na
pracowników).
Wykres popytu
na pracę
D
Płaca
Ilość pracy
Determinanty popytu
na pracę
- to czynniki mające decydujące
znaczenie w procesie kształtowania
poziomu i struktury popytu na
pracę, który na rynku pracy
reprezentują pracodawcy.
Determinanty popytu
na pracę
• poziom kosztów pracy,
• wielkość popytu na dobra i usługi,
• wydajność pracy zatrudnionych pracowników,
• postęp techniczny stosowany w produkcji.
Podaż pracy
- to dodatnia zależność między poziomem
płac realnych, a liczbą pracowników
oferujących swoją pracę w danym
okresie, przy założeniu, że pozostałe
czynniki na rynku nie ulegną zmianie.
Wykres podaży pracy
S
Płaca
Ilość pracy
Determinanty
podaży pracy
- to czynniki, które posiadają decydujący
wpływ na poziom i strukturę podaży
pracy oferowanej na rynku pracy przez
pracowników.
Determinanty
podaży pracy
• Czynniki demograficzne: struktura
demograficzna, poziom aktywności
zawodowej;
• Czynniki ekonomiczne: popyt na pracę,
płace, zasiłki dla bezrobotnych, podatki;
• Czynniki społeczne: mobilność, kapitał
ludzki, poziom zamożności
społeczeństwa.
Równowaga rynku pracy
- występuje w sytuacji, gdy wielkość popytu
na pracę jest równa wielkości podaży
pracy. W takiej sytuacji wszystkie firmy
mogą zatrudnić pracowników, których
potrzebują, natomiast wszyscy
pracownicy zainteresowani pracą mogą
podjąć zatrudnienie.
Bezrobocie
- występuje w sytuacji, gdy wielkość popytu
na pracę jest niższa od wielkości podaży
pracy. W takiej sytuacji na rynku pracy
jest więcej osób, które chciałyby podjąć
pracę niż liczba miejsc pracy oferowanych
przez firmy.
Bibliografia
• Elementarne zagadnienia ekonomii, pod red. R.
Milewskiego, PWN, Warszawa 1997.
• Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A.,
Wachowiak P., Przedsiębiorczość bez tajemnic,
WSiP, Warszawa 2002.
• Łodyga O., Funkcjonowanie rynku pracy.
Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo WSP,
Częstochowa 1997.
Netografia
• http://www.buwiwm.edu.pl
• http://www.eures.praca.gov.pl
• http://www.mpips.gov.pl
• http://www.praca.gov.pl
• http://www.psz.praca.gov.pl
Download