MIKROEKONOMIA (15 godzin) - E-SGH

advertisement
Wyższa Szkoła Menedżerska
MIKROEKONOMIA
(15 godzin) (semestr zimowy 2013/2014)
Ćwiczenia
1. Popyt, podaż i rynek. Model rynku doskonale konkurencyjnego
Determinanty popytu oraz podaży. Wielkość popytu, podaży. Równowaga rynku.
Nierównowaga. Przywracanie równowagi przez ruch cen. Cena giętka.
Przedsiębiorstwo jako cenobiorca. Wolny rynek a kontrola cen (cena maksymalna,
cena minimalna, cena równowagi rynku).
2. Reakcja popytu na zmiany cen i dochodu
Elastyczność cenowa popytu (prosta i mieszana). Charakterystyczne wartości.
Determinanty – długi i krótki okres. Zastosowania. Elastyczność dochodowa popytu –
klasyfikacja dóbr.
3. Koszty
Składniki i rodzaje kosztów. Przychody (utargi). Koszt alternatywny. Księgowe i
ekonomiczne ujęcie kosztów oraz zysku. Zysk normalny. Rachunek wyników.
4. Podstawy teorii produkcji. Okres krótki i długi
Funkcja produkcji. Krótkookresowa funkcja produkcji – prawo nieproporcjonalnych
przychodów. Długookresowa funkcja produkcji – korzyści i niekorzyści skali. Funkcje
kosztów.
5. Równowaga przedsiębiorstwa
Popyt a funkcje przychodów (utargów). Warunek równowagi a zyski (straty).
Optimum techniczne i ekonomiczne. Decyzje przedsiębiorcy. Krótkookresowa funkcja
podaży firmy.
Optimum ekonomiczne a próg rentowności przedsiębiorstwa.
6. Pozostałe rodzaje rynków
Monopol. Popyt na produkty a funkcja ceny. Funkcje przychodów (utargów).
Równowaga krótko- i długookresowa.
Konkurencja monopolistyczna.
Oligopol (ograniczenia konkurencji cenowej).
7. Teoria wyboru konsumenta – model dwóch dóbr
Ograniczenie budżetowe. Preferencje. Racjonalność postępowania. Krzywe
obojętności. Krańcowa stopa substytucji dóbr. Równowaga konsumenta. Efekty
zmiany dochodu i cen. Wydatki a oszczędności.
Literatura:
1. P. Samuelson, W. Nordhaus: Ekonomia, PWN 1998 i później
2. M. Nasiłowski: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, 2000
Download