Co wpływa na wielkość popytu?

advertisement
Popyt
Wielkość popytu – ilość dóbr i usług,
którą chcą i mogą kupić klienci przy
danym poziomie ceny.
D
Prawo popytu – wraz ze wzrostem ceny
produktu zmniejsza się wielkość popytu
na ten produkt, natomiast wraz ze
spadkiem ceny wielkość popytu
wzrasta, przy niezmiennych innych
warunkach rynkowych.
Co wpływa na wielkość popytu?
•
•
•
•
cena dobra
dochody konsumentów
ceny dóbr substytucyjnych i
komplementarnych
przewidywania cen
relatywnych
Lecz również np. :
•
gusty, nawyki konsumentów
•
moda
•
sezonowość, zmiany pór roku
•
wykształcenie konsumentów
•
kultura krajowa, lokalna
•
szerokość geograficzna, klimat
•
efekty naśladownictwa i
demonstracji:
–
efekt Veblena(lux )
–
efekt snobizmu(snob
–
efekt owczego pędu
Podaż
• Wielkość podaży – ilość dóbr i
usług oferowanych przez
dostawców przy określonym
poziomie ceny w danym
miejscu i czasie.
• Prawo podaży – wraz ze
wzrostem ceny rośnie wielkość
podaży, a wraz ze spadkiem
ceny wielkość podaży maleje,
przy niezmiennych innych
warunkach rynkowych.
s
Co wpływa na podaż?
•
•
•
•
•
•
•
cena dobra
ceny czynników produkcji
przewidywania cen relatywnych
lokalizacja produkcji
liczba przedsiębiorstw tej gałęzi na rynku (konkurencja)
poziom technologii
podatki i subsydia(dotacja, subwencja,dofinansowanie)
Równowaga rynkowa
• Równowaga rynkowa występuje
wtedy, gdy ilość dóbr, jaką chcą nabyć
konsumenci, jest równa ilości tych
dóbr wytwarzanych przez
producentów, czyli wielkość popytu
jest równa wielkości podaży.
• Czynnikiem równoważącym podaż i
popyt jest cena.
• Cenę, przy której rozmiary popytu są
równe rozmiarom podaży, nazywamy
ceną równowagi rynkowej.
Download