s21 sylabus mikroekonomia

advertisement
Sylabus
do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13
(1) Nazwa przedmiotu
Mikroekonomia
(2) Nazwa jednostki prowadzącej
Instytut Matematyki
przedmiot
(3) Kod przedmiotu
(4) Studia
Kierunek studiów
MATEMATYKA
(5) Rodzaj przedmiotu
Poziom kształcenia
studia I stopnia
specjalizacyjny
ekonomicznych
II rok, III sem.
Forma studiów
Studia stacjonarne
z
modułu
przedmiotów
(6) Rok i semestr studiów
(7) Imię i nazwisko koordynatora
dr Marek Cierpiał-Wolan
przedmiotu
(8) Imię i nazwisko osoby prowadzącej
dr Marek Cierpiał-Wolan, mgr Jadwiga Orłowska( osób prowadzących) zajęcia z
Puzio
przedmiotu
(9)Cele zajęć z przedmiotu
Poznanie mechanizmów rozwoju gospodarczego i procesów decyzyjnych dokonywanych przez
producentów i konsumentów. Zapoznanie słuchaczy z problemami analizy mechanizmów gospodarki
rynkowej. Prezentowany materiał umożliwi słuchaczom lepsze zrozumienie mechanizmów
rynkowych w gospodarce, roli procesu badawczo-rozwojowego i roli innowacji w rozwoju
gospodarczym.
(10) Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza dot. procesów społeczno – gospodarczych.
Wiedza:
Student:
zna podstawowe prawa i kategorie ekonomiczne związane
z funkcjonowaniem gospodarki;
zna
metody
i
narzędzia
pozwalające
opisywać
i tłumaczyć istotę mechanizmu rynkowego;
analizuje zachowania pojedynczych podmiotów rynkowych
(konsumentów i producentów);
rozpoznaje i charakteryzuje funkcjonowanie producentów
w równych strukturach rynku;
zna i wyjaśnia podstawowe różnice miedzy doskonałą
a niedoskonałą konkurencją na rynku;
objaśnia zasadę optymalizacji decyzji gospodarczych
podejmowanych przez podmioty rynkowe.
(11) Efekty kształcenia
Umiejętności:
Student:
rozumie funkcjonowanie mechanizmu rynkowego;
wykorzystuje, poznane narzędzia i metody do opisu sytuacji
na poszczególnych rynkach, tak wyrobów gotowych, jak
i czynników wytwórczych;
analizuje zmiany na danym rynku i ich wpływ na sytuacje na
innych rynkach;
ocenia sytuację przedsiębiorstwa z punktu widzenia
przyjętych kryteriów ekonomicznych oraz proponuje
pożądane dla przedsiębiorstw kierunki zmian;
1
potrafi rozpoznać określone zjawiska w gospodarce
rynkowej, ich przyczyny oraz przewidzieć konsekwencje tych
zjawisk;
umie formułować i wygłaszać swoje sądy dotyczące zjawisk
mikroekonomicznych oraz je argumentować.
Kompetencje społeczne:
Student charakteryzuje się:
nabywa sprawność komunikowania się i wyrażania swoich
sądów;
nie unika konstruktywnej (opartej o nabytą wiedzę) dyskusji;
jest otwarty na poglądy innych;
dąży do uzupełniania i pogłębiania nabytej wiedzy.
(12) Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin
Wykład – 30 godzin
Ćwiczenia audytoryjne -15 godzin
(13) Treści programowe
Treści merytoryczne
1. Wprowadzenie do ekonomii
Ekonomia nauka o gospodarowaniu. Ekonomia pozytywna i normatywna.
Mikro- i makroekonomia. Problemy wyboru ekonomicznego. Krzywa
możliwości produkcyjnych. Zasada optymalizacji. Podmioty ekonomiczne.
2. Analiza rynku
Popyt i podaż i ich determinanty. Krzywe popytu i podaży. Mechanizm
dostosowawczy - równowaga rynkowa. Model pajęczyny. Cena równowagi
a cena minimalna i maksymalna. Elastyczność popytu (cenowa, dochodowa,
mieszana) i podaży i ich praktyczne wykorzystanie.
3. Teoria wyboru konsumenta
Użyteczność całkowita i krańcowa. Krzywe obojętności i ich cechy, krańcowa
stopa substytucji. Ograniczenie budżetowe i jego zmiany. Optimum
konsumenta. Efekt substytucyjny i dochodowy zmiany ceny.
4. Podstawy decyzji ekonomicznych producenta
Podstawowe sprawozdania finansowe. Formy organizacyjno-prawne
przedsiębiorstw. Funkcja produkcji. Produkcyjność całkowita, przeciętna
i krańcowa - podstawowe zależności. Wybór najbardziej efektywnej metody
produkcji. Izokwanta i izokoszta. Cząstkowe optimum producenta.
5. Producent na rynku czystego monopolu
- Cechy rynku czystego monopolu
- Równowaga krótko i długookresowa
- Różnicowanie cen - Dyskryminacja cenowa
- Ekonomiczne i społeczne skutki funkcjonowania monopoli
- Działania antymonopolowe
6. Rynek konkurencji niedoskonałej
- Cechy rynku konkurencji niedoskonałej
- Ceny i opłacalność produkcji
- Wpływ konkurencji na zmiany położenia linii popytu
- Konkurencja w sferze cenowej i pozacenowej
- Równowaga producenta na rynku niedoskonałej konkurencji
Suma godzin
Liczba godzin
4
4
6
4
6
6
30
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Tematyka ćwiczeń
Podstawowe zagadnienia ekonomiczne. Podział ekonomii. Narzędzia
i metody wykorzystywane do pomiaru i obrazowania zjawisk
ekonomicznych.
Podmiot ekonomiczny w rozumieniu mikroekonomicznym.
Popyt – definicja, rodzaje, analiza krzywej popytu, prawo popytu,
pozacenowe determinanty popytu.
Podaż – definicja, rodzaje, analiza krzywej podaży, prawo podaży,
pozacenowe determinanty podaży.
Popyt i podaż – analiza łączna. Wyznaczanie równowagi rynkowej.
Elastyczność popytu i podaży w zagadnieniach praktycznych.
Teoria wyboru konsumenta.
Teoria wyboru producenta.
Rodzaje podmiotów gospodarczych, ich podstawowe cele i miejsce na
rynku, formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw.
Rynek konkurencji niedoskonałej – analiza przypadku.
Suma godzin
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
15
(14) Metody dydaktyczne
Wykład z prezentacją multimedialną, analiza przykładów,
dyskusja
(15) Całkowity nakład pracy
wykład
30
15
studenta potrzebny do osiągnięcia laboratorium
5
założonych efektów w godzinach udział w konsultacjach
przygotowanie
do
ćwiczeń
15
oraz punktach ECTS
przygotowanie pracy pisemnej
12
- referatu
przygotowanie do egzaminu
20
udział w egzaminie
3
SUMA GODZIN
100
LICZBA PUNKTÓW ECTS
4
(16) Język wykładowy
język polski
3
Download