Rynek i gospodarka rynkowa.

advertisement
Rynek i gospodarka rynkowa.
Własność i jej formy.
• Przedsiębiorca – w ujęciu prawnym podmiot
prawa, który prowadzi we własnym imieniu
działalność gospodarczą.
• Konsument – w potocznym rozumieniu osoba,
która konsumuje lub nabywa towary oraz
usługi
Rynek
Rynek-ogół transakcji kupna-sprzedaży dóbr i
usług, w których decyzje sprzedających i
kupujących kształtują popyt i podaż oraz
wpływają na poziom cen danego dobra lub
usługi.
Mechanizm rynkowy to zależności zachodzące między
popytem i podażą, które prowadzą do wyceny towaru i
zrównoważenia popytu i podaży.
Rynek
Popyt
Cena
Podaż
Rodzaje rynków
Wyróżniamy typy rynków ze
względu na zasięg kupna-sprzedaży:
Wyróżniamy typy rynków ze
względu na przedmiot transakcji:
Lokalny
Regionalny
Krajowy
Międzynarodowy
Światowy (globalny)
Dóbr i usług
Kapitałowy (finansowy)
Pracy
Nieruchomości
Ziemi i surowców
Cena- ilość pieniędzy, którą w określonym
miejscu i czasie należy zapłacić za nabycie
określonego dobra i usługi.
Popyt -ilość dóbr i usług, którą konsumenci mogą i chcą kupić w
określonym czasie i po określonej cenie.
Prawo popytu- polega na tym, że wraz ze wzrostem ceny dobra
spada wielkość popytu na nie, natomiast wraz ze spadkiem
ceny wielkość popytu na nie wzrasta.
Na wielkość popytu wpływa:
-cena towaru
-dochody klientów
-reklama stosowana przez producentów
-gusty, przyzwyczajenia, potrzeby konsumentów
-czynniki demograficzne
-warunki naturalne
Podaż-ilość towarów i usług, jaką producenci oferują w
określonym czasie za określoną cenę.
Prawo podaży-polega na tym, że wraz ze wzrostem ceny dobra,
rośnie wielkość podaży, natomiast spadek ceny dobra
powoduje, że wielkość podaży również spada.
Na wielkość podaży wpływa:
-cena towaru
-koszty produkcji
-możliwości techniczne zwiększenia produkcji w
krótkim czasie
-technologia
-liczba producentów na rynku oraz ich zdolności
wytwórcze
Cena równowagi rynkowej- jest to określenie punktu, w którym
wielkość podaży równoważy się z wielkością popytu na to
dobro.
Gospodarka rynkowa- to gospodarka, w której podstawowym
regulatorem procesów gospodarczych jest rynek, czyli ogół transakcji
kupna i sprzedaży w określonym czasie na określonym obszarze.
ograniczona rola rządu
nastawienie na zysk
Cechy gospodarki rynkowej
poszanowanie prywatnej
prywatnej
wolna konkurencja
Własność – podstawowe prawo rzeczowe, pozwalające właścicielowi
korzystać z rzeczy i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób,
chyba że wyrazi na to zgodę właściciel.
Istnieją rodzaje własności:
-prywatna (przedsiębiorstwa, lasy, grunty)
-publiczna: państwowa przedsiębiorstwa, lasy,
grunty państwowe), komunalna (własność
gminy)
-spółdzielcza, jest to pośrednia forma własności.
Download