Wymagania do sprawdzianu nr 1 z podstaw

advertisement
Wymagania do sprawdzianu nr 1 z podstaw przedsiębiorczości
Uczennica/uczeń

wyjaśnia pojęcia:
o gospodarka, ekonomia
o alokacja,
o homo oeconomicus
o rynek1
o popyt/prawo popytu
o podaż/prawo podaży
o cena równowagi
o ceteris paribus
o dobra: sybstytucyjne, komplementarne
o monopol, oligopol, konkurencja doskonała
o budżet, deficyt budżetowy
o koszty: alternatywny, zapadły

wymienia i opisuje:
o cele gospodarowania
o czynniki produkcji
o funkcje i rodzaje rynków2
o filary gospodarki rynkowej
o pozacenowe czynniki wpływające na popyt i podaż
o podstawowe kategorie dochodów i wydatków w budżecie domowym

omawia:
o gospodarkę rynkową
o gospodarkę centralnie planowaną
o transformację gospodarki Polski po 1989 r (plan Balcerowicza)

wykreśla krzywą popytu i krzywą podaży, ustala cenę równowagi

analizuje SWOT wskazanej postaci

komentuje:
o hierarchię potrzeb według piramidy potrzeb Maslowa
o paradoksy cenowe (Veblena, spekulacyjny, owczego pędu ...)
o prawo Engla
o "niewidzialna ręką rynku" (A. Smith)
np. Rynek to porozumienie umożliwiające kupującemu i sprzedającemu dokonanie transakcji w taki
sposób, że ceny mogą być ustalone, a wymiana dokonana. Kupujący i sprzedający nie muszą spotykać
się twarzą w twarz. G.Stanleke
1
np. ze względu na przedmiot obrotu rynkowego: rynek dóbr i usług, rynek pracy, rynek
finansowy;
ze względu na zasięg geograficzny: rynek lokalny (miasto, gmina), rynek regionalny
(województwo, kilka województw) , rynek krajowy, rynek zagraniczny, rynek międzynarodowy,
rynek światowy
2
Download