metody-badan-ekonomicznych-geneza-polityki

advertisement
3
METODY BADAŃ EKONOMICZNYCH
kategorie ekonomiczne - abstrakcyjne pojęcia dotyczące procesu gospodarowania, formułowane w
toku badań ekonomiczny np. praca, produkcja, towar, pieniądz, cena, płaca, popyt, podaż itp. teorie
ekonomiczne - logiczne systemy łączące prawa ekonomiczne (prawa ekonomiczne są formułowane
w oparciu o zależności i związki między kategoriami ekonomicznymi)
prawo popytu i podaży - na konkurencyjnym rynku występuje tendencja do ustalania cen produktów
na poziomie równoważącym popyt na nie z ich podażą
prawo malejących przychodów - po przekroczeniu pewnego stosunku między nakładem zmiennego
czynnika (np. liczby pracowników) i nakładem czynnika stałego (np. danej działki ziemi), dalsze
zwiększanie nakładu czynnika zmiennego będzie prowadziło do coraz to mniejszych przyrostów
produkcji
ceteris paribus - przy innych warunkach nie zmienionych
model ekonomiczny - uproszczony obraz gospodarczej rzeczywistości, powstający w wyniku
przyjęcia pewnych założeń (np. niezmienności określonych czynników) w celu uchwycenia
podstawowych zależności w badanej rzeczywistości ekonomicznej
zależności funkcjonalne - jedna zmienna określa inną
zależności definicyjne (tożsamości) - jedna zmienna jest określana w kategoriach innych zmiennych
MODELE EKONOMICZNE
Model ekonomiczny - uproszczony obraz rzeczywistości gospodarczej
zasoby - przedstawiają wartości wielkości ekonomicznych (np. majątek ,kapitał) w danym
momencie
strumienie - przedstawia wartości wielkości ekonomicznych w jakimś określonym przedziale czasu
(np. sprzedaż firmy w ciągu roku)
GENEZA POLITYKI MAKROEKONOMICZNEJ
Ekonomia klasyczna A. Smith, D. Ricardo
Liberalizm gospodarczy (laisseze faire)
niewidzialna ręka rynku - inne regulacje nie potrzebne
koncepcja homo economicus
J.B.Say
Produkcja stwarza możliwość zbytu produktów - efektywny popyt realizujący całą podaż towarów nie może być nadprodukcji
Wartość produktów jest tworzona w procesie produkcji przez pracę, kapitał i ziemię; wartość
produktów równają się dochodom - można kupić wszystko
Prwo Say'a nie przystawało do rzeczywistości - krytykowano je
T.R. Malthus
ludność wzrasta a postępie geometrycznym, a środki utrzymania w arytmetycznym - dysproporcja
musi prowadzić do problemów społecznych - trzeba regulować przyrost ludności
możliwość nadprodukcji - powinno się pobudzać konsumpcje dla ograniczenia tego zjawiska
Simonde de Sismondie To popyt umożliwia podaż, a nie odwrotnie jak mówili Smith i Ricardo
(…)
… ( łączenie makroekonomii Keynsa z mikroekonomią neoklasyczną)
Polstkeynsizm - interwencja państwa jest nieodzowna MONETARYZM
M. Friedman
Teza o neutralności pieniądza
Inflacja jest zjawiskiem wyłącznie pieniężnym
Walczyć z inflacją trzeba zwiększając rocznie podaż pieniądza o 3-4% (w takim tempie jak wzrost
produkcji - ceny nie idą w górę) NOWA EKONOMIA KLASYCZNA kierunek współczesny
silny antyetatyzm
złożenie pełnej elastyczności rynków - wszystkie stany nierównowagi są niemal natychmiast
likwidowane, a transakcje zawierane są po cenach równowagi rynkowej
teoria racjonalnych oczekiwań monetarystyczna koncepcja inflacji
SZKOŁA NEOAUSTRIACKA
antyetatyzm
państwo nie może zastąpić regulacji rynkowych, bo nie ma wystarczającej informacji
EKONOMICZNA TEORIA POLITYKI
analizuje interakcję między ekonomią…
… potencjału produkcyjnego w gospodarce szkoła austriacka - E. Von Bohm-Bawerk, F. Wieser
szkoła lozańska - L. Walras, V. Pareto - szkoła matematyczna; przedstawienie w postaci układu
równań statycznego obrazu całego systemu gospodarczego
wszystkie trzy szkoły (neoklasyczna, lozańska, austriacka) tworzą nurt teoretyczny nazwany
kierunkiem subiektywn-marginalistycznym
KEYNSIZM
szkoła dobrobytu
wolność…
Równowaga ekonomiczna
Równowaga ekonomiczna - Istota i rodzaje
Mikroekonomia ściąga na egzamin - pack 6 - cz 1
Główne nurty ekonomii
Historia myśli ekonomicznych
Makroekonomia - Wstęp do makroekonomii WYKŁAD
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download