Porównanie teorii keynesowskiej i neoklasycznej

advertisement
Porównanie teorii keynesowskiej i neoklasycznej
PROBLEM
TEORIA
KEYNESOWSKA
TEORIA
NEOKLASYCZNA
okres czasu
krótki (nie nastąpiły dostosowania)
długi (równowagi)
równowaga
może istnieć zarówno w warunkach
pełnego i niepełnego wykorzystania
czynników wytwórczych, S=1,
częste naruszanie stanu równowagi
rynek w pełni elastyczny, dlatego
stanem typowym jest stan
równowagi i to w warunkach pełnego
wykorzystania czynników
wytwórczych
stabilność systemu gosp.
brak stabilności, nierównowaga
jako stan typowy, sektor prywatny
głównych sprawą niestabilności
stabilny, bowiem fleksybilność cen i
płac gwarantuje szybkie
przystosowania co wynika z
doskonałości mechanizmu
rynkowego
PBK (PNB)
określony przez globalny popyt
przez funkcje produkcji, decyzje
produkcyjne firm i zatrudnienie
Inwestycje
określone przez stopę procentową
podobnie, lecz czynniki podażowe
mają wiodące znaczenie przez strop
Oszczędności
określane przez poziom globalnego
dochodu, rosnąca skłonność do
oszczędzania
przez stopę procentową
stoba procentowa
określana przez krańcową
wydajność kapitału i ilość pieniądza
w obiegu
podaż i popyt na fundusze
pożyczkowe
podaż pieniądza
wpływa na produkcję, ale ma
charakter drugorzędny
stabilność podaży pieniądza to
stabilność gospodarki
popyt na pieniądz
zależy od: dochodu realnego, stopy
procentowej i cen
od dochodu nominalnego i
alternatywnych dochodów
ceny
lepkie
fleksybilne
płace
sztywne
calkowicie elastyczne
rynek pracy
w stanie nierównowagi, bezrobocie
wynikające z niedostatecznego
popytu
w stanie równowagi, bezrobocie
dowolne
podaż pracy
w warunkach bezrobocia praca jest
dostępna po stawkach
wynikających z popytu na pracę
płace realne kształtują podaż pracy,
naturalna stopa bezrobocia
polityka fiskalna
jest efektywnym narzędziem
stabilizacji
niest nieskuteczna, powoduje
deformację rynku, efekt wypychania,
bliżźniaczych deficytów
polityka pieniężna
wpływa na produkcję, w mniejszym
stopniu na stopę procentową i
popyt globalny
bezpośredni tylko poziom cen
www.wkuwanko.pl
1
Download