DZIAŁ : ISTOTA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI RYNKOWEJ

advertisement
DZIAŁ : ISTOTA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI RYNKOWEJ
lekcja powtórzeniowa.
Zagadnienia:
1. Podmioty w gospodarce
- filary gospodarki centralnie planowanej i gospodarki rynkowej
- transformacja polskiej gospodarki
- plan Balcerowicza
- główne podmioty gospodarki rynkowej
- porównanie gospodarki centralnie planowanej i gospodarki rynkowej
- pojęcia: gospodarka rynkowa, popyt, podaż,
2. Rynek w gospodarce
- funkcje rynku
- klasyfikacja rynku według przedmiotu wymiany
- różnica między rynkiem producenta, a rynkiem wymiany
- główne modele struktur rynkowych (monopol, oligopol, konkurencja monopolistyczna,
konkurencja doskonała)
- pojęcie – rynek
3. Popyt, podaż i cena
- pojęcia: popyt, podaż, prawo popytu, prawo podaży, cena, dobra komplementarne, dobra
substytucyjne, cena równowagi rynkowej, punkt równowagi rynkowej
- pozacenowe czynniki wpływające na popyt i podaż
- prawo popytu i prawo podaży
4.Gospodarstwa rynkowe
- pojęcia: gospodarstwo domowe, budżet domowy
- źródła dochodów gospodarstw domowych
- wydatki gospodarstw domowych – konsumpcyjne i inwestycyjne (stałe i zmienne)
5. Konsument czyli „król rynku”
- pojęcia: konsument, gwarancja, reklamacja, rękojmia
- podstawowe prawa konsumenta
- instytucje zajmujące się ochroną praw konsumenta
- różnice między reklamacją a gwarancją
- zasady składania reklamacji i wypełnianie protokołu reklamacyjnego
6. Rola państwa w gospodarce
- pojęcia: interwencjonizm państwowy, dobra publiczne, polityka gospodarcza
- przyczyny ingerencji państwa w gospodarkę
- funkcje ekonomiczne państwa
- polityka gospodarcza państwa – makroekonomiczna i mikroekonomiczna,
- polityka fiskalna i monetarna
- narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę
7. Wzrost i rozwój gospodarczy państwa
- pojęcia: wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy, cykl koniunkturalny
- wskaźniki wzrostu gospodarczego i rozwoju gospodarczego
- różnice między realnym a nominalnym PKB
- cykl koniunkturalny – fazy, przebieg klasycznego cyklu koniunkturalnego
8. Budżet państwa
- pojęcia: budżet państwa, podatek, dług publiczny
- funkcje budżetu państwa
- zasady budżetowe
- główne źródła dochodów państwa, główne wydatki budżetu państwa
- deficyt budżetowy i dług publiczny
Download