rola-panstwa-w-gospodarce-rynkowej-podstawowe

advertisement
Rola państwa w gospodarce rynkowej. Podstawowe elementy polityki gospodarczej państwa R.
Milewski, „Podstawy ekonomii”, str. 385-420
definicja państwa - centralne lub lokalne instytucje i urzędy publiczne, których działalność związana
jest z funkcjonowaniem danego systemu społeczno-gospodarczego
funkcje państwa w gospodarce
ekonomiczne
tworzenie odpowiedniego ładu instytucjonalno-prawnego, który umożliwia sprawne
funkcjonowanie gospodarki
funkcja alokacyjna państwa
funkcja redystrybucyjna
funkcja stabilizacyjna państwa - podejmowanie przez państwo działań stabilizujących gospodarkę
przez realizowanie takich celów jak: osiągnięcie i utrzymywanie w dłuższym okresie czasu
wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, wyeliminowanie lub ograniczenie do minimum inflacji i
bezrobocia, zmniejszenie wahań koniunkturalnych i możliwie najlepsze wykorzystanie czynników
produkcji
społeczne
polityczne - stwarzanie jak najlepszych politycznych właściwości systemu dla funkcjonowania
gospodarki
polityka fiskalna - manipulowanie poziomem podatków płaconych przez społeczeństwo i wydatków
państwa
polityka monetarna - manipulowanie przez bank centralny stopą wzrostu pieniądza
państwo
dóbr publicznych - państwo jako główny dostarczyciel i gwarant dóbr publicznych dla
społeczeństwa
rozwojowe - związane z tworzeniem i rozwijaniem rodzimego handlu i przemysłu, dotowaniem
przedsiębiorstw i zwalczaniu towarów z importu, lub ich ograniczaniu
stabilizacji makroekonomicznej - zapewnienie właściwych warunków dla rozwoju gospodarki
regulujące nieefektywności rynkowe - wyposażone w zakres silnych uprawnień do ingerencji w
rynek celem zlikwidowania nieefektywności
sprawiedliwości społecznej - państwo dbające o równy rozkład dóbr i zapewnienie wszystkim
swoim obywatelom jednakowych możliwości gospodarczo-ekonomicznych
socjalne - państwo zapewniające obywatelom dostęp do usług socjalnych, dbające o równy ich
charakter dla wszystkich, interweniujące w gospodarkę celem przeciwdziałania negatywnym
społecznie mechanizmom (bezrobocie)
funkcja redystrybucyjna państwa - działania zmierzające do zniwelowania zbyt dużych, nie
akceptowanych społecznie różnic dochodowych i majątkowych oraz pomocy ludziom starym,
upośledzonym i chorym, którzy nie są w stanie radzić sobie sami świadczenia pieniężne - renty,
emerytury, zasiłki itp.
świadczenia w naturze - powszechna służba zdrowia, oświata
funkcja alokacyjna państwa - podejmowanie działań sprzyjających optymalnej alokacji zasobów
gospodarczych
rozszerzanie prywatnej przedsiębiorczości i rynku
wybór adekwatnej formy własności i przekształceń własnościowych
(…)
… państwa opiekuńczego na przykładzie Szwecji oraz Niemiec - szeroko rozwinięta funkcja
socjalna, powszechne ubezpieczenia zdrowotne, wysoka granica obowiązkowej edukacji, płatne
urlopy macierzyńskie, opieka państwa nad obywatelami znajdującymi się w trudnej sytuacji,
ochranianie ich przez niesprawiedliwymi pracodawcami, 30-35% PKB przeznaczane na pomoc
biednym i opiekę socjalną
koncepcje państwa…
Rola państwa w gospodarce rynkowej
Rola państwa w gospodarce rynkowej
Pytania do wykładu - Rola państwa
Skrypt z ekonomii - Milewski
wykład - Problemy i kierunki rozwoju
System gospodarki rynkowej
Reklama






























Prawa autorskie
Reklama

Kontakt
Download