Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP Typ

advertisement
Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP w 2017 r.
Lp.
1.
Obszary priorytetowe
Inflacja, stabilność systemu
finansowego, funkcje i zadania NBP
2.
Gospodarka rynkowa
3.
Gospodarowanie budżetem
domowym
4.
Rozbudzanie postaw i zachowań
przedsiębiorczych (zwłaszcza
wśród ludzi młodych oraz po 45.
roku życia), zarządzanie
przedsiębiorstwem
5.
Zapobieganie wykluczeniu
finansowemu
Tematy szczegółowe
 polityka pieniężna
 stabilność złotego
 działalność emisyjna
 bank centralny państwa
 bank banków
 rola państwa w gospodarce rynkowej
 mechanizmy zachowań podmiotów
gospodarczych
 system bankowy w gospodarce rynkowej
 polityka pieniężna i inflacja
 papiery wartościowe
 podstawowe instrumenty rynku
kapitałowego
 podaż, popyt (makroekonomia
i mikroekonomia)
 rynek kapitałowy
 finanse publiczne
 patriotyzm gospodarczy
 zarządzanie budżetem osobistym
 optymalizacja wydatków: racjonalne
oszczędzanie i inwestowanie
 konsekwencje zadłużenia, unikanie pułapki
kredytowej
 planowanie przyszłości finansowej
 stopy procentowe, polityka pieniężna i
wpływ na kredyt konsumencki
 podatki
 planowanie działalności gospodarczej
 pozyskiwanie funduszy na działalność
gospodarczą
 korzystanie z dostępnych metod wsparcia
(finansowego i niefinansowego)
 psychologia w biznesie
 mechanizmy zachowań podmiotów
gospodarczych
 spirala zadłużenia: zysk a ryzyko
 etyka w biznesie i społeczna
odpowiedzialność przedsiębiorstw
 aktywne poszukiwanie pracy
 mobilność zawodowa
 sposoby wychodzenia z bezrobocia
 metody zapobiegania emigracji zarobkowej
 niepełnosprawni na rynku pracy
1
6.
Pieniądz






7.
Instytucje i usługi finansowe







8.
Nowe horyzonty myśli
ekonomicznej




historia pieniądza
wartość i rola pieniądza
polityka pieniężna i inflacja
obrót bezgotówkowy
numizmatyka
modernizacja polskich banknotów i monet
zdawkowych
system bankowy: bank komercyjny i jego
funkcje
umowa bankowa
podstawowe produkty bankowe: kredyty,
rachunki, depozyty, ich zalety i wady
bezpieczeństwo systemu bankowego
prawa, obowiązki i ochrona konsumenta
rynki finansowe
bezpieczne korzystanie z nowoczesnych
usług bankowych (karty płatnicze,
rachunki internetowe)
instytucje ubezpieczeniowe
ustalanie kursów walut
ryzyko kursowe
debaty i konferencje poświęcone
zagadnieniom ekonomicznym, dotyczące
np.: fundamentów gospodarki rynkowej,
polityki pieniężnej i inflacji, finansów
publicznych, rynku pracy, bezrobocia,
poziomu płac, wzrostu gospodarczego,
recesji, przedsiębiorczości, oszczędzania,
mikroekonomii, makroekonomii
2
Download