Analityka gospodarcza – II stopień ZA GADN IEN IA – EG ZA M IN D

advertisement
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW
Analityka gospodarcza – II stopień
 Analiza finansowa. Istota analizy finansowej. Sprawozdanie finansowe. Analizy rentowności,
płynności i wypłacalności przedsiębiorstwa. Analiza wystarczalności przepływów pieniężnych.
Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa. Analiza zdolności do kontynuowania działalności.
ZAGADNIENIA – EGZAMIN DYPLOMOWY
 Polityka pieniężna. Bank centralny, założenia i cele polityki pieniężnej. Podaż pieniądza. Teorie
popytu na pieniądz. Rynek pieniężny i walutowy. Rezerwy walutowe i interwencje walutowe.
Inflacja. Polityka pieniężna w Polsce. Polityka pieniężna EBC. Korzyści i koszty wejścia Polski do
strefy euro. Bieżące problemy strefy euro i krajów kandydujących.
 Rachunkowość zarządcza i controlling. Istota rachunkowości zarządczej. Pomiar kosztów i
efektów. Modele rachunku kosztów. Wielostopniowy rachunek kosztów i wyników. Analiza
progu rentowności. Analiza wrażliwości wyniku finansowego. Kalkulacje cenowe. Podejmowanie decyzji długo i krótkoterminowych. Budżetowanie.
 Ekonomia
matematyczna. Elementy teorii konsumenta: relacje preferencji, użyteczności,
optymalizacja wyboru. Pojęcie równowagi. Optymalizacja warunkowa. Firma na rynku doskonale konkurencyjnym. Modele keynesowskie. Modele realnego cyklu koniunkturalnego.
 Analiza instrumentów finansowych. Wycena bonów i obligacji skarbowych. Stopa dochodu
obligacji. Ryzyko inwestycji w obligacje. Analiza fundamentalna i wycena akcji. Analiza i wycena
kontraktów terminowych. Wycena opcji. Strategie inwestycyjne z zastosowaniem opcji.
 Ekonometria dynamiczna i finansowa. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów. Modele
ARMA, ARIMA, ARCH i GARCH. Modele ze zmiennymi opóźnionymi w czasie. Model autoregresyjny. Badanie własności stóp zwrotu. Badanie efektów kalendarzowych.
 Metoda
reprezentacyjna. Istota i zakres zastosowania metody reprezentacyjnej. Badania
sondażowe opinii oraz techniki wyboru próby. Losowanie indywidualne, nieograniczone. Losowanie warstwowe, grupowe, systematyczne. Różne warianty schematów losowania. Estymatory złożone. Statystyka małych obszarów.
 Metody aktuarialne.
Idea ubezpieczeń życiowych i wieloopcyjnych. Ubezpieczenia na życie i
renty (klasyfikacja, model wielostanowy, opis strumienia składek i świadczeń, funkcja korzyści).
Probabilistyczna struktura modelu wielostanowego. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe.
Finanse ubezpieczyciela.
 Metody podejmowania decyzji biznesowych. Zagadnienie min-max jako zadanie programowania liniowego. Algorytm Simplex. Analiza rozwiązań dopuszczalnych, kierunek gradientowy
poszukiwania ekstremum warunkowego. Ilorazowa funkcja celu.
 Analiza procesów pracy. Opis stanowiska pracy i profil kwalifikacyjny pracownika. Analiza
podziału pracy, form organizacji pracy, jakości pracy. Analiza czasu pracy i normowania pracy.
Analiza efektów pracy. Analiza struktury, relacji i form wynagrodzeń. Analiza kosztów pracy.
 Hurtownie danych i Business Intelligence. Definicje BI, użyteczność systemów BI, rodzaje
przetwarzania danych w systemie BI. Architektura systemu BI. Definicje hurtowni danych,
cechy, podstawowe modele HD, konstrukcja HD, podział danych na warstwy, narzędzia pro-
ANALITYKA GOSPODARCZA – II stopień [ 1 ]
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW
gramowe do tworzenia i eksploatacji HD. Hurtownia danych - jądrem systemu BI. Cloud Business Intelligence, istota, wady i zalety. BI a systemy ERP. Etapy realizacji zapytań.
 Grupowe podejmowanie decyzji. Teoria relacji. Relacje równoważności. Relacje porządku i
preferencje. Wybrane zagadnienia teorii sprawiedliwego podziału.
 Projekty
ZAGADNIENIA – EGZAMIN DYPLOMOWY
Six Sigma. Zarządzanie procesami biznesowymi. Metodyka usprawniania procesu:
DMAIC. Metody i narzędzia SPC. Metody planowania eksperymentów.
 Metody
pomiaru efektywności organizacji gospodarczych. Wskaźniki funkcjonowania
przedsiębiorstw. Wskaźniki logistyczne. Wskaźniki dotyczące funkcjonowania łańcuchów dostaw. Benchmarking. Metoda Data Envelopment Analysis.
 Modelowanie
stochastyczne w procesach gospodarczych. Metody symulacji zmiennej
losowej. Pojęcie martyngału. Model optymalnego zamówienia przy losowym popycie. Błądzenie
losowe. Rynek jednookresowy dwustanowy. Rynki skończone.
 Wielowymiarowa
analiza statystyczna. Testy nieparametryczne. Jednokierunkowa analiza
wariancji. Uogólniony model liniowy. Analiza głównych składowych i czynnikowa.
ANALITYKA GOSPODARCZA – II stopień [ 2 ]
Download