Tematyka prezentacji – zarządzanie kadrami

advertisement
Tematyka zajęć z prezentacjami – zarządzanie zasobami ludzkimi
1. Pozyskiwanie pracowników do przedsiębiorstwa
Charakterystyka rekrutacji
Podstawowe dokumenty aplikacyjne (CV, LM)
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej – elementy autoprezentacji
Istota, etapy i instrumenty selekcji
Literatura podstawowa, dostępne źródła dotyczące pisania dokumentów aplikacyjnych i
przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej
2. Rozwój i doskonalenie pracowników
Istota i znaczenie rozwoju pracowników
Badanie potrzeb szkoleniowych
Formy i metody doskonalenia kadr
Ocena efektywności szkoleń
Istota kariery zawodowej, zarządzanie karierą
Literatura podstawowa, M.Kostera: Zarządzanie personelem. M. Armstrong Zarządzanie
zasobami ludzkimi (rozdział dot. kariery)
3. Oceny pracownicze
Istota i zastosowanie ocen pracowniczych
Kryteria i metody ocen pracowniczych
Celowość i wykorzystanie ocen pracowniczych
Niedoskonałości (błędy) ocen pracowniczych
Literatura podstawowa
4. Pracownik w przedsiębiorstwie
Formy prawne zatrudnienia (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, praca tymczasowa)
Rodzaje umów o pracę oraz cywilno-prawnych (warunki zastosowania, zasady
wypowiedzenia)
Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy (w tym dokładnie o urlopach pracowniczych)
Dokumentacja pracownicza (akta osobowe)
Kodeks Pracy oraz dostępne źródła aktualne na dzień miesiąc odbywania zajęć
5. Stosunki pracy i odejścia pracowników z organizacji
Istota i cele układów zbiorowych
Stosunki pracy i ich podmioty (związków zawodowych, kierownictwo, rząd)
Cele działalności i zakres uprawnień związków zawodowych, ZOZ oraz Rady Pracowniczej
Derekrutacja personelu – istota, konsekwencje oraz zwolnienia grupowe
Outsourcing i outplacement jako techniki wykorzystywane przy derekrutacji
Literatura podstawowa, Kodeks Pracy, dostępne źródła
6. Wynagrodzenie jako element systemu motywowania
Istota i charakterystyka pojęć: motywacja i motywowanie w kontekście organizacji
procesu motywowania w przedsiębiorstwie. Narzędzia motywowania.
Pojęcie płacy i wynagrodzenia
Przydatność wartościowania pracy w ustalaniu wysokości płacy
Formy i struktura płac
Literatura podstawowa
7. Audyt personalny i „mody” w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Istota, cele i rodzaje kontroli funkcji personalnej
Metody kontroli funkcji personalnej, podmioty kontroli
Aktualne i „modne” koncepcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi (grendering, zarządzanie
wiekiem, zarządzanie różnorodnością, zarządzanie zaufaniem – istota koncepcji i ich
związek z zarzadzaniem zasobami ludzkimi)
Literatura podstawowa, dostępne źródła literaturowe, Internet
Download