Zagadnienia na egzamin dyplomowy

advertisement
Zagadnienia na egzamin dyplomowy
studia pierwszego stopnia
kierunek: Zarządzanie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pojęcie i zakres analizy strategicznej organizacji.
Strategie konkurencyjne przedsiębiorstw.
Oceny okresowe pracowników.
Klasyczne teorie motywowania pracowników.
Zarządzanie zmianą.
Kultura organizacyjna a zachowania organizacyjne.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Pojęcie i funkcje zarządzania.
Rozwój teorii zarządzania.
Podstawowe grupy ról i umiejętności kierowniczych.
Inwentaryzacja - istota, rodzaje, zadania.
Kategorie wyniku finansowego - istota, zasady ustalania.
Koszty – istota i klasyfikacja.
Klasyfikacja aktywów przedsiębiorstwa.
Miary położenia.
Miary rozproszenia.
Współczynnik korelacji liniowej Pearson'a.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Metody analizy dynamiki zjawisk.
Ewolucja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie.
Znaczenie hurtowni danych w działalności przedsiębiorstwa.
Cykl życia systemu informacyjnego.
Tworzenie harmonogramu PERT.
Istota i funkcje mechanizmu rynkowego.
Podmioty gospodarujące
Monopol a konkurencja doskonała.
Funkcja produkcji w krótkim i długim okresie.
Elastyczność popytu i podaży.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Regulacja cen przez państwo (ceny maksymalne i minimalne).
Produkt krajowy brutto i dochód narodowy.
Czynniki i mierniki wzrostu gospodarczego.
Determinanty dochodu narodowego.
Główne teorie inflacji.
Przyczyny i skutki nierównowagi na rynku pracy.
Czynniki determinujące popyt na pieniądz i podaż pieniądza.
Finanse - pojęcie, rodzaje, organizacja i zarządzanie finansami.
35.
Finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej przedsiębiorstwa.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Zarządzanie gotówką, należnościami i zapasami w przedsiębiorstwie.
Zarządzanie płynnością finansową w ujęciu statycznym i dynamicznym.
Proces produkcyjny i jego elementy.
Analiza zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa.
Koszty procesów logistycznych.
Przedmiot i zakres logistyki.
Marketing a sprzedaż.
Proces tworzenia wartości dla klienta.
Podstawowe instrumenty działań marketingowych.
Marketingowa specyfika usług.
46.
47.
48.
Marketing partnerski.
System informacji marketingowej przedsiębiorstwa.
Badania marketingowe.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Rozwój i wprowadzenie nowego produktu na rynek.
Przesłanki polityki cenowej firmy.
Kształtowanie mieszanki promocyjnej.
Systemy regulacji w gospodarce.
Uwarunkowania polityki gospodarczej.
Wzrost i rozwój w gospodarce.
Rola państwa w gospodarce rynkowej.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Funkcje podatków.
Podatki pośrednie - istota, rodzaje i znaczenie.
Podatki bezpośrednie - istota, rodzaje i znaczenie.
Przyczyny i formy outsourcingu.
Formy opodatkowania działalności gospodarczej.
Założenia teorii predykcji opartej na modelu ekonometrycznym.
Weryfikacja modelu ekonometrycznego.
Mierniki dokładności prognoz ex-ante i prognoz ex-post.
Informatyzacja przedsiębiorstwa.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
Metody archiwizacji danych w przedsiębiorstwie.
Rodzaje analiz ekonomicznych.
Metody analizy ekonomicznej.
Wynik finansowy - pojęcie, rodzaje, czynniki kształtujące.
Analiza wskaźnikowa stanu finansowego przedsiębiorstwa.
Metody analizy strategicznej
Metody oceny projektów inwestycyjnych
Rodzaje planów gospodarczych i zasady planowania.
Download