Zagadnienia do egzaminu dyplomowego

advertisement
Zagadnienia do egzaminu dyplomowego
na kierunku Finanse i rachunkowość
Grupa pytań ogólnych:
1. Rynek i podstawowe prawa nim rządzące.
2. Popyt i podaż na rynku – istota i determinanty.
3. Charakterystyka podstawowych struktur (modeli) rynkowych – monopol. oligopol, konkurencja.
4. Ewolucja i formy pieniądza.
5. Bank centralny i jego funkcje.
6. Polityka fiskalna państwa – rodzaje i instrumenty.
7. Deficyt budżetowy a dług publiczny.
8. Funkcje finansów publicznych.
9. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw.
10. Elementy i funkcje systemu bankowego.
11. Polityka monetarna państwa – cele i instrumenty.
12. Rynek pieniężny i kapitałowy – charakterystyka i instrumenty finansowe.
13. Gospodarka centralnie planowana a gospodarka rynkowa – istota i różnice.
14. Bezrobocie – istota, czynniki oraz skutki.
15. Bezrobocie - rodzaje oraz metody pomiaru.
16. Aktywna i pasywna polityka państwa na rynku pracy.
17. Istota, miary i rodzaje inflacji.
18. Procedura uchwalania budżetu państwa oraz zasady budżetowe.
19. Istota cyklu koniunkturalnego i jego fazy.
20. Produkt Krajowy Brutto – istota oraz metody pomiaru.
21. Przyczyny i skutki inflacji w gospodarce.
22. Przyczyny oraz progi ostrożnościowe długu publicznego w Polsce.
23. Konsekwencje oraz sposoby ograniczania deficytu budżetowego.
24. Istota oraz metody pomiaru płynności finansowej.
25. Pojęcie i przebieg analizy SWOT.
26. Funkcjonowanie i zadania giełdy papierów wartościowych.
27. Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu państwa.
28. Zadania i struktura rachunkowości w przedsiębiorstwie.
29. Źródła przyrostu oraz spadku środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.
30. Funkcje pieniądza w gospodarce.
Grupa pytań specjalnościowych
Specjalność Rachunkowość i audyt wewnętrzny:
1. Koszt, nakład, wydatek – charakterystyka pojęć.
2. Klasyfikacja kosztów w przedsiębiorstwie.
3. Struktura oraz elementy aktywów w przedsiębiorstwie.
4. Struktura oraz elementy pasywów w przedsiębiorstwie.
5. Bilans przedsiębiorstwa – struktura, funkcje i zasady.
6. Podstawowe założenia i cechy jakościowe sprawozdań finansowych.
7. Krótkoterminowe narzędzia utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa.
8. Rachunek kosztów tradycyjny a rachunek kosztów zmiennych.
9. Kalkulacja kosztów w przedsiębiorstwie – jej zadania i podstawowe metody.
10. Rola analizy finansowej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i źródła informacji
wykorzystywane w analizie finansowej.
11. Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości - międzynarodowe a krajowe standardy.
12. Zasady rachunkowości finansowej.
13. Podatek – istota, rodzaje, konstrukcja.
14. Podatki bezpośrednie i pośrednie.
15. Obszary analizy wskaźnikowej – charakterystyka i wskaźniki.
Specjalność Finanse przedsiębiorstw i controlling::
1. Charakterystyka i rodzaje rynków finansowych.
2. Ryzyko w działalności gospodarczej – istota i rodzaje.
3. Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze i ich funkcje.
4. Bieżąca i przyszła wartość pieniądza – istota i metody pomiaru.
5. Źródła pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwo.
6. Metody analizy finansowej
7. Dźwignia finansowa i dźwignia operacyjna.
8. Etapy ustalania wyniku finansowego.
9. Pojęcie i struktura budżetu oraz metody opracowywania budżetu.
10. Pojęcie i rola controllingu w przedsiębiorstwie.
11. Metody wyceny przedsiębiorstwa.
12. Metody oceny projektów inwestycyjnych.
13. Dobro publiczne, prywatne i mieszane – charakterystyka, podobieństwa i różnice.
14. Próg rentowności - przedsięwzięcia – istota, rodzaje i wykorzystanie.
15. Funkcje Rady Polityki Pieniężnej i Komisji Nadzoru Finansowego.
Specjalność Bankowość i ubezpieczenia:
1. Funkcje, rodzaje banków, struktura systemu bankowego
2. Operacje aktywne i pasywne banku komercyjnego – istota, rodzaje,
3. Klasyfikacja produktów bankowych.
4. Charakterystyka zabezpieczeń kredytu.
5. Warunki zachowania stabilności i bezpieczeństwa sektora bankowego.
6. Ryzyko kredytowe – rodzaje i metody redukcji.
7. Ryzyko ubezpieczeniowe – istota, rodzaje, metody manipulacji.
8. Rola agencji ratingowych w zarządzaniu ryzykiem.
9. Otwarty fundusz emerytalny – istota.
10. Rodzaje ubezpieczeń na życie.
11. Charakterystyka działalności faktoringowej banku.
12. Specyfika przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego i jego podstawowe funkcje.
13. Istota i struktura składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach gospodarczych.
14. Istota oraz przykłady hedgingu.
15. Charakterystyka oraz zastosowanie stopy LIBOR oraz WIBOR
Download