zagadnienia egzaminacyjne - Instytut Organizacji i Zarządzania

advertisement
PROGRAM NAUCZANIA
KIERUNEK: ZARZĄDZANIE
WYDZIAŁ: INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
STUDIA: I STOPIEŃ (stopień) STACJONARNE (system)
SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
Uchwała z dnia 27.IV.2010
Obowiązuje od 1.X.2010
Zakres egzaminu dyplomowego
GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
KSZTAŁCENIE
W ZAKRESIE
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
1.
FINANSÓW
(Finanse)
2.
3.
4.
MIKROEKONOMII
(Mikroekonomia)
5.
6.
7.
8.
NAUKI O ORGANIZACJI
(Nauka o organizacji)
PODSTAW ZARZĄDZANIA
(Podstawy zarządzania)
PRAWA
(Podstawy prawa)
STATYSTYKI OPISOWEJ
(Statystyka opisowa)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Budżet państwa - dochody, wydatki, polityka podatkowa – uwarunkowania dla
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Stasiak Aneta
Rynki finansowe: pieniężne i kapitałowe – uwarunkowania dla funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Sperczyński Jakub
Strumienie i zasoby finansowe w gospodarce. Dworakowska Eliza
Podstawowe elementy rynku: popyt i podaż oraz charakterystyka czynników
kształtujących popyt i podaż. Elastyczności popytu (cenowa, dochodowa,
mieszana cenowa) i elastyczność cenowa podaży. Równowaga rynkowa a
mechanizm rynkowy – czynniki wpływające na zmianę punktu równowagi
rynkowej – modele statyczne. Dulny Edyta
Podstawowe struktury rynku: konkurencja doskonała, konkurencja
monopolistyczna, oligopol, monopol. Pawełkiewicz Paulina
Przedsiębiorstwo i jego funkcje w gospodarce. Renta ekonomiczna. Równowaga
przedsiębiorstwa na rynku konkurencji doskonałej i rynku pracy. Garbacz Marta
Cykl życia organizacji – etapy i zdarzenia. Mośkowiak Lilianna
Rodzaje i typy organizacji – ich cele. Formy prawno-organizacyjne
i własnościowe. Piasecka Małgorzata
Współczesne koncepcje zarządzania organizacją. Nogieć Marek
Zasoby, potencjał i kapitał organizacji (materialny, techniczny, kadrowy,
finansowy, informacyjny) – ich znaczenie i zasady kształtowania. Ogrodnik
Zofia
Cele i funkcje zarządzania. Olszański Michał
Elementy organizacji – ludzie, technologie, procesy. Skóra Katarzyna
Struktura organizacyjna - uwarunkowania i kierunki ewolucji. Olszański Michał
Zarządzanie jako proces informacyjno – decyzyjny. Uruski Maciej
Gałęzie prawa i wybrane ich elementy – prawo konstytucyjne, prawo
administracyjne, prawo finansowe, prawo cywilne i handlowe, prawo pracy.
Stasiak Aneta
Istota i pojęcie prawa. Funkcje prawa. Ryglowski Wojciech
Stosunki prawne. Podmioty prawa. Kisiel Malwina
Badanie i prognozowanie tendencji rozwojowej – przykład zastosowania. Białek
Krzysztof
Klasyczny model regresji liniowej – przykład zastosowania. Białek Krzysztof
Prezentacja tabelaryczna i graficzna danych statystycznych. Mijas Wioleta
1
GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
1.
BADAŃ MARKETINGOWYCH
(Badania marketingowe)
FINANSÓW
PRZEDSIĘBIORSTWA
(Finanse przedsiębiorstw;
Zarządzanie finansami; Analiza
finansowa wspomagana
komputerem)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
INFORMATYKI
W ZARZĄDZANIU
(Technologia przetwarzania
danych; Programowanie aplikacji
użytkowych; Metody badania
środowiska SIZ; Modelowanie SIZ;
Przedsięwzięcia informatyczne w
zarządzaniu; Trening kierowniczy;
Informatyczne systemy
zarządzania)
MARKETINGU
(Podstawy marketingu, Zarządzanie
marketingowe)
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
RACHUNKOWOŚCI
FINANSOWEJ
(Rachunkowość finansowa)
ZACHOWAŃ
ORGANIZACYJNYCH
(Zachowania organizacyjne)
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
(Zarządzanie jakością)
27.
28.
29.
ZARZĄDZANIA
PROJEKTAMI
(Zarządzanie projektami)
30.
31.
Metody prowadzenia badań – cele i zasady (badania ankietowe, obserwacje,
eksperymenty, testy, wywiady marketingowe). Wojciechowski Grzegorz
Zakres przedmiotowy i funkcje badań marketingowych. Etapy procesu
badawczego. Planowanie badania marketingowego. Sperczyński Jakub
Źródła, formy i metody gromadzenia informacji rynkowych. Ogrodnik Zofia
Czynniki wpływające na poziom wyniku finansowego. Wydrowski Krzysztof
Inwestowanie kapitału - inwestycje rzeczowe i pieniężne. Nogieć Marek
Analiza finansowa w ujęciu problemowym – analiza płynności, rentowności,
struktury majątkowo-kapitałowej. Piasecka Małgorzata
Zarządzanie majątkiem obrotowym i zobowiązaniami bieżącymi. Baryłka Anna
Źródła i zasady finansowania działalności przedsiębiorstwa. Ryglowski
Wojciech
Komputerowe gry kierownicze, jako informatyczne narzędzie doskonalenia
umiejętności menedżerskich ( cele, zasady stosowania i ograniczenia narzędzia)
na przykładzie gry SPÓŁKA. Popiołek Agnieszka
Modele cyklu życia systemu informatycznego. Rychard Kacper
Proces wdrażania i eksploatacji informatycznych systemów zarządzania.
Rychard Michał
Systemy inteligentne w zarządzaniu – ogólna charakterystyka, przykłady
zastosowań. MularczykLilia
Wymagania informacyjne kierowników/decydentów na poziomie zarządzania
strategicznego, taktycznego, operacyjnego. Wojciechowski Grzegorz
Założenia i cele strategii informatyzacji przedsiębiorstwa. Strzała Andrzej
Cele, etapy i narzędzia zarządzania marketingowego. Słomińska Urszula
Marketing-mix jako koncepcja oddziaływania na rynek za pośrednictwem
produktu, dystrybucji, cen i promocji. Pawełkiewicz Paulina
Pojęcie marketingu – jego miejsce w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
Podstawowe zasady marketingu. Mośkowiak Lilianna
Ewidencja i wycena składników majątkowych. Środków pieniężnych, papierów
wartościowych, rozrachunków, majątku trwałego, zapasów. Mularczyk Lilia
Majątek i kapitały przedsiębiorstwa – bilans; Przychody i koszty – wynik
finansowy; Rachunek przepływów pieniężnych. Baryłka Anna
Operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe. Strzała Andrzej
Zasady funkcjonowania kont księgowych. Plan kont. Wydrowski Krzysztof
Konflikty interpersonalne – wewnątrz- i międzygrupowe. Spójność grupy.
Procesy integracji społecznej w organizacji. Słomińska Urszula
Kultura organizacyjna i etyka zachowań organizacyjnych. Kula Justyna
Źródła i przejawy władzy w organizacji. Autorytet, wpływy, koalicje.
Przywództwo. Style kierowania. Dworowska Eliza
Metody i narzędzia doskonalenia jakości. Koszty jakości. Skóra Katarzyna
Organizacja prac w zakresie projektowania, wdrażania, utrzymania
i doskonalenia systemu zarządzania jakością. Dulny Edyta
Pojęcie jakości i sposoby interpretacji tego pojęcia. Założenia i istota koncepcji
Total Quality Management (TQM). Model doskonałości organizacji. Popiołek
Agnieszka
Problem normalizacji i certyfikacji ; normy ISO serii 9000. Interpretacja
wymagań normy PN-EN ISO 9001:2008. Sowa Elżbieta
Inicjowanie i definiowanie projektów. Ocena wykonalności projektów. Analiza
ryzyka projektów. Określanie struktury projektów. Remiszewski Michał
Miejsce i rola projektów w zarządzaniu. Istota i rodzaje projektów. Cykl życia
projektów. Kisiel Malwina
Planowanie przebiegu i zasobów projektu. Budżetowanie projektu. Sterowanie
przebiegiem projektu. Organizacja zespołu projektowego. Remiszewski Michał
2
ZARZĄDZANIA ZASOBAMI
LUDZKIMI
(Zarządzanie personelem)
INNYCH TREŚCI
32. Dobór personelu i okresowa ocena pracowników - cele, zasady, procedury.
Rutkowska Agnieszka
33. Przedmiot, uwarunkowania, znaczenie i ewolucja zarządzania zasobami
ludzkimi. Rutkowska Agnieszka
34. Rozwój kompetencji pracowników – znaczenie, instrumenty, procedury. Mijas
Wioleta
35. Wartościowanie pracy (istota, cele, metody), a wynagradzanie (tabele płac,
formy płac, funkcje wynagrodzeń). Sowa Elżbieta
36. Metody pomiaru koncentracji produkcji i kapitału oraz natężenia konkurencji.
(Struktury rynku i ich regulacje) Justyna Kula
37. Metody analizy wielokryterialnej w podejmowaniu decyzji (Metody i narzędzia
podejmowania decyzji) Grzegorczyk Joanna
38. Podstawowe metody oceny i wyboru rozwiązania problemu organizatorskiego.
(Metody i techniki organizatorskie) Uruski Maciej
39. Cele i strategie zarządzania produkcją w gospodarce rynkowej. (Zarządzanie
produkcją i usługami) Grzegorczyk Joanna
40. Istota kapitału intelektualnego. (Zarządzanie wiedzą chronioną) Garbacz Marta
3
Download