Zakres zagadnień (test MZZL). - e

advertisement
Zakres zagadnień objętych testem MZZL – Ep1001-1002Bw, sem. letni 2017
•
•
•
•
Kluczowe pojęcia: funkcja personalna, zasoby ludzkie, zarządzanie zasobami ludzkimi
Modele HRM (Michigan i Harwardzki) – podstawowe założenia
Geneza (przesłanki rozwoju) międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi
Uniwersalizm, kontekstowość, kroswergencja w międzynarodowym ZZL
• Pojęcie i zakres strategii personalnej (w tym: analizy strategicznej)
• Rodzaje strategii personalnych (ofensywne, defensywne, ilościowe, jakościowe)
• Orientacje strategiczne (wg Perlmuttera) : etnocentryczna, policentryczna, geocentryczna i
odpowiadające im praktyki/ rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i
międzynarodowej mobilności pracowników
•
•
•
•
Pojęcie kultury organizacyjnej, jej poziomy i funkcje (znaczenie dla organizacji)
Typy kultur organizacyjnych (Quinn, Cameron: klan, adhokracja, hierarchia, rynek)
Działania służące zmianie kultury
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach wielokulturowości (ignorowanie różnic,
minimalizacja ich wpływu, wykorzystanie różnic)
• Wymiary kultury narodowej (Hofstede) i odpowiadające im praktyki/ rozwiązania organizacyjne
• Przystosowanie międzykulturowe ekspatriantów i jego wymiary, szok kulturowy, efekt spill-over,
radzenie sobie ze stresem, wparcie organizacyjne przystosowania, specyfika przystosowania osób
towarzyszących (partnerów/małżonków)
•
•
•
•
•
Planowanie zatrudnienia
Analiza pracy i opis stanowiska pracy (istota, zakres i zastosowania)
Profil kompetencyjny – istota, zakres i zastosowania
Kompetencje międzykulturowe – rodzaje, składniki (postawy, cechy i umiejętności cząstkowe)
Koszty/wady i korzyści/zalety zatrudniania Parent-Country Nationals (PCNs), Host-Country
Nationals (HCNs) i Third-Country Nationals (TCNs)
• Selekcja – podejścia koniunktywne i kompensacyjne (istota i zastosowania), narzędzia (techniki)
selekcji kandydatów
• Procedura Assessment Center
• Istota oceniania pracowników (pojęcie oceny, rodzaje ocen, cele oceniania i zastosowania
wyników ocen okresowych)
• Projektowanie okresowych ocen pracowniczych (wybrane techniki oceniania - ranking,
porównanie parami, skale ocen, development center, portfolio personalne, wymuszony rozkład,
model 360ᵒ, zarządzanie przez cele)
• Wdrażanie i realizacja ocen pracowniczych (przygotowanie implementacji, błędy oceniających)
• Specyfika oceniania ekspatriantów (cechy szczególne i problemy oceniania tej grupy)
• Motywowanie - podstawowe założenia teoretyczne – w teoriach potrzeb, wzmocnień/ modyfikacji
zachowań, społecznego uczenia się i oczekiwań (wartości oczekiwanej).
• Pojęcia: wynagrodzenia, system wynagradzania
• Składniki wynagrodzeń
• Składniki pozapłacowe i ich funkcje
• Proces budowy systemu wynagrodzeń (etapy, wartościowanie pracy, analiza stawek rynkowych)
• Podejścia do budowy pakietów wynagrodzeń (bilansowane, lokalne, globalne) ekspatriantów,
aspekty podatkowe
• Dodatki i premie z tytułu pracy za granicą dla długo- i krótkoterminowych ekspatriantów.
• Rozwój zasobów ludzkich – zakres, podejścia, strategia i narzędzia
• Szkolenia on i off-the-job
• Efektywność programów szkoleniowych i jej uwarunkowania (związane z indywidualnymi
charakterystykami uczestników, związane z organizacją)
• Ekspatrianci i globalni liderzy – cechy tych grup pracowniczych, potrzeby rozwojowe, typowe cele i
komponenty programów rozwoju
• Rodzaje treningów międzykulturowych
• Uwarunkowania programów treningowych dla delegowanych pracowników
•
•
•
•
•
Subiektywne i obiektywne ujęcia kariery
Podstawowe założenia wybranych teorii kariery: cyklu życia, osobowości, wyznaczników (kotwic)
Koncepcja kapitału kariery, kariery bez granic, 2 wzorce kariery międzynarodowej
Bariery realizacji kariery
Analiza kariery (parametry oceny)
Download