Wstęp i spis treści Renata Żubrowska

advertisement
SPIS TREŚCI
WSTEP...........................................................................................................................5
1. TEORETYCZNE PODSTAWY OCENIANIA PRACONIKOW.............................7
1.1.
Definicje ocen.......................................................................................................7
1.2.
Systemy ocen pracowniczych...............................................................................7
1.3.
Cele oceniania.......................................................................................................9
1.4.
Substancja ocen ..................................................................................................11
1.4.1
Ocena według wyników...................................................................................11
1.4.2
Ocena według czynności..................................................................................11
1.4.3
Ocena według cech osobowości i kwalifikacji................................................12
1.5. Metodologia oceniania ..........................................................................................13
1.5.1. Techniki opisowe..............................................................................................13
1.5.2. Techniki porównawcze.....................................................................................14
1.5.3. Metody i techniki kompleksowe.......................................................................16
1.6. Przyczyny niepowodzeń we wdrażaniu systemu ocen..........................................22
1.6.1.
Błędy techniczne .............................................................................................22
1.6.2.
Błędy w trakcie oceny .....................................................................................23
1.7. Informacja zwrotna..............................................................................................25
2. ZASTOSOWNIE OCEN PRACOWNICZYCH W FIRMACH DZIAŁAJACYCH
NA POLSKIM RYNKU...............................................................................................26
2.1. Metody stosowane na polskim rynku, oraz zastosowanie wyników oceny
pracowników w strategii firm.......................................................................................26
2.1.1.
Oceny pracowników w firmie Microsoft........................................................30
2.1.2.
Oceny pracowników w Wojewódzkim Urzędzie Pracy...................................32
2.1.3.
Oceny pracowników w firmie Auto Serwis....................................................34
2.2. Cel badań i problemy badawcze...........................................................................35
2.3. Metody, narzędzia i techniki badawcze................................................................35
2.4. Miejsce i sposób przeprowadzania badań.............................................................38
3. SUGESTIE I WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z BADAŃ ORAZ WPŁYW
PRAWIDŁOWOŚCI OCEN NA STOSUNKI W PRACY I JEJ
EFEKTYWNOŚĆ..................................................................................................39
3.1. Wpływ ocen pracowników na efekty pracy...........................................................39
3.2. Wpływ ocen pracowników na stosunek pracownika do kadry kierowniczej.........46
3.3. Wpływ ocen pracowników na stosunki pomiędzy pracownikami.........................47
3.4. Wpływ ocen pracowników na stosunek pracownika do firmy..............................49
3.5.Propozycje zmian systemu oceny pracowników w omawianych firmach..............50
3.5.1. Microsoft Sp. z o. o..................…...........……………………………………...50
3.5.2. Wojewódzki Urząd Pracy................................... ..............................................52
3.5.3. Auto Serwis.......................................................................................................54
4. ZAKOŃCZENIE ......................................................................................................57
5. BIBLIOGRAFIA.......................................................................................................59
6. Spis tabel i rysunków................................................................................................61
3
WSTĘP
Współczesne organizacje działają dzisiaj w warunkach niestabilnego, często
zmieniającego się otoczenia. Wynikiem działalność firm konkurencyjnych jest podnosząca się
jakość towarów i usług, wymuszająca ciągłe dostosowywanie się organizacji, jej działań i
planów do rynku. Aby przedsiębiorstwo mogło sprostać tym wszystkim wymaganiom,
niezbędny jest efektywny i produktywny personel, czyli ludzie mający
odpowiednie
kwalifikacje, posiadający silną motywację do pracy, wyrażający gotowość nieustannego
doskonalenia swoich umiejętności i łatwo adaptujący się do zmian.
Zasoby ludzkie są integralną, niemożliwą do skopiowania częścią firmy. Organizacje
coraz częściej to dostrzegają i przyczyniają się do rozwoju i wzrostu konkurencyjności tego
zasobu, poprzez efektywne zarządzanie. Jedną z najistotniejszych funkcji zarządzania
personelem jest ocenianie pracowników.
Ocena pracowników to obszar, na temat którego jest wiele skrajnych opinii, zarówno
wśród kadry kierowniczej i wśród personelu. Jedni uważają, że ocena stabilizuje i mobilizuje,
inni natomiast, że jest to czynnik zwiększający ryzyko występowania konfliktów między
pracownikami i pracodawcami, oraz czynnik powodujący zanik pracy zespołowej.
Mimo braku jednoznacznej odpowiedzi na pytanie „czy stosować system ocen
pracowników czy też nie?”, większość organizacji korzysta z tej formy informacji o
pracowniku, jego kompetencjach , umiejętnościach, wkładzie pracy w wyniki działu firmy.
4
Celem tej pracy jest przedstawienie stosunku pracowników do przeprowadzanych
ocen pracowniczych, wpływu ocen na zachowania personelu w organizacji, a tym samym na
efekty pracy.
W rozdziale pierwszym wyjaśniam kluczowe zagadnienia dotyczące oceniania
pracowników. Skoncentruję się na celach i istocie oceny, najczęściej popełnianych błędach,
przyczynach niepowodzeń, objaśnię zagadnienia metodyczne badań, stosowane techniki i
metody badań. Omówię książkową wiedzę na temat wpływu oceniania na efekty pracy i
stosunki personalne.
W rozdziale drugim zaprezentuję przykładowe firmy w których wprowadzony jest
system ocen. Dokładnie przedstawię cele pracy i metodę badań własnych.
Rozdział trzeci poświęcony jest szczegółowym wnioskom wynikającym z badań.
Przedstawię zdanie respondentów odnośnie przeprowadzanej w ich firmach oceny
pracowników oraz jej wpływu na ich stosunek do firmy, a także wynikające stad wnioski.
Spróbuje również zaproponować usprawnienia systemów ocen, które mogą przynieść
korzyści omawianym firmom.
Praca ta ma charakter badawczy. Zastosowałam metodę sondażu diagnostycznego w
formie ankiety, która dostarczyła mi wiedzy niezbędnej do odpowiedzi na szereg pytań, które
sobie postawiłam. Pytania te dotyczą wpływu przeprowadzanych ocen pracowników na
zachowania jednostki i zmiany zachowań pracowników w stosunku do otoczenia.
W pracy głównym zagadnieniem jest pracownik nie tylko jako osoba wykonująca
powierzone mu zadania, ale również jako człowiek posiadający charakterystyczne dla siebie
cechy. Szczególnie ważne są jej zachowania będące wynikiem przeprowadzanej w firmie
oceny pracowników.
5
Download