pso-etyka-4-6

advertisement
KRYTERIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA
ETYKA w klasach 4 - 6
I. Formy oceniania ucznia
1. Odpowiedzi ustne
Uczeń może być pytany na ocenę z trzech ostatnich lekcji.
2. Odpowiedzi pisemne
- kartkówka – obejmuje maksymalnie tematy z trzech ostatnich lekcji i nie musi być
zapowiedziana,
- sprawdzian, test – obejmuje zagadnienia z większej ilości lekcji, nawet z całego roku i jest
zapowiedziany przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń nieobecny z przyczyn
losowych musi go napisać w terminie ustalonym przez nauczyciela. Jeżeli uczeń świadomie nie
przystąpi do pisania pracy w wyznaczonym terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną.
Do oceny odpowiedzi pisemnych stosuje się skalę punktowo procentową zgodnie
z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO).
3. Aktywność
Ocenie podlega zaangażowanie na lekcji, poprawność odpowiedzi, prezentacje, prace
dodatkowe, udział w dyskusji. Aktywność ucznia oceniana jest plusem, a w przypadku bardzo
wnikliwej odpowiedzi oceną bardzo dobrą lub celującą.
4. Zadania domowe
Mogą być oceniane oceną, a także plusem lub minusem.
5. Zeszyt uczniowski
Podlega ocenie. Musi być systematycznie prowadzony i uzupełniany ( jeśli uczeń nie był
na lekcji). Za brak zeszytu lub notatki lekcyjnej uczeń otrzymuje znak minus. W przypadku
braku zeszytu z zadaniem domowym ( zadanie oceniane oceną) uczeń nie otrzymuje minusa
lecz ocenę niedostateczną (brak zeszytu traktuje się jako brak zadania).
6. Poprawianie ocen cząstkowych
Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą w formie i czasie
określonym przez nauczyciela zgodnie z WSO.
7. Stosowane znaki
Wszelkie braki zaznaczone są znakiem minus ( - ) . Trzy minusy zamieniane są na ocenę
niedostateczną. Aktywność na lekcji zaznaczona jest znakiem plus ( + ), trzy plusy
zamieniane są na ocenę bardzo dobrą. Po zdobyciu 2 ocen bardzo dobrych za aktywność
uczeń następną ocenę otrzymuje celującą.
8. Częsta nieobecność ucznia
W przypadku częstej usprawiedliwionej nieobecności (choroba i inne przypadku losowe)
i braku z tej przyczyny wymaganej ilości ocen, nauczyciel ustala termin na uzupełnienie
braków.
II. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna
Przy wystawianiu oceny półrocznej lub końcoworocznej bierze się wszystkie oceny.
Oceny mają zróżnicowaną wagę:
- sprawdzian, osiągnięcia – waga 3,
- kartkówka, odpowiedź ustna – waga 2.
- zadania, aktywność, inna np. braki – waga 1.
Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie średniej ocen w I semestrze, końcoworoczną na
podstawie średnich z obu semestrów - zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
Download