2013-2014 ZZL 6. prezentacja

advertisement
Techniki,procedury,metody
oceniania
•
•
•
•
•
•
•
•
Assesment Center
listy kontrolne
Model 360 –metoda
Ocena opisowa-technika
portfolio personalne
ranking
Skale kwalifikacyjne
Porównanie ze standardami- technika
Listy kontrolne
• Z określonej liczby opisów
zachowań,pracownik wybiera tą,która
najlepiej mu odpowiada
Metoda 360
• -ocena wydajności przez tych wszystkich z
którymi dany pracownik wchodzi w kontakt
wewnątrz i zewnątrz firmy
Ocena opisowa
•
•
•
•
•
Udzielanie odpowiedzi przez przełożonego
Jak pracuje podwładny
Przyczyny osiąganych wyników
Słabe i mocne strony ocenianego
Czy pracownik posiada wymagane
kwalifikacje
Ranking
• Szereg od najlepszego do najgorszego
wg:
• Wydajności
• Jakości
• Niezawodności
• Dyspozycyjności
• Efektów pracy
Technika porównawcza ze
standardami
• Porównanie wyników pracowników z ustalonymi
wcześniej standardami:
• -ilości pracy
• -jakości pracy
• -Czasu pracy
• -Oszczędności i narzędzi materiałów
• Na tę procedurę składają się: określnie
standardu, mierzenie uzyskanych wyników,
dostarczenie inf. o wynikach, analiza
osiągnięcia lub nie standardów
• Technika porównania parami -każdego z
każdym wg wcześniej przyjętego
kryterium. Ten, który wypadnie korzystniej,
przyznajemy punkty, sumuje się i ustala
listę rankingową.
Podmiot oceniania
•
•
•
•
•
Podwładni
Przełożeni
Klienci wewnętrzni
Klienci będący odbiorcami
pracownicy
• Podwładni,pracownicy,których oceniają ich
przełożeni
• Przełożeni oceniani przez
podwładnych,przeprowadzenie badań
ankietowych
• Klienci wewnętrzni,osoby wewnątrz
organizacji,które otrzymują część pracy
wykonanej przez kogoś innego,a następnie
wzbogacają ten produkt o własny wkłąd by z
kolei przekazać wyrób komuś następnemu
• Klienci będący odbiorcami,ustalanie
odbiorców,określenie stopnia zadowolenia
klientów,zadowolenie lub nie z produktó
wytworzonych przez firmę
• Pracownik,ocena wykonanej przez siebie
pracy w określonym czasie i w oparciu o
kwestionariusz oceny,ocenia co zrobił,co
mu się nie udało i dlaczego
Znaczenie systemu ocen
pracowniczych w zarządzaniu
kadrami,korzyści
• Zwiększenie efektywności wybranych
zadań
• Doskonalenie racjonalnych przemieszczeń
• Tworzenie nowych zespołów zadaniowych
• Wyłonienie najlepszych i najgorszych
pracowników
• Określenie potrzeb w zakresie w szkolenia
i doskonalenia
• Zwiększenie poziomu motywacji
Kryteria oceniania
•
•
•
•
•
Kryteria:
Kwalifikacyjne
Efektywnościowe
Behawioralne
Osobowościowe
Kryteria kwalifikacyjne
• Polegają na mierzeniu nabytej w trakcie nauki i
pracy wiedzy ,umiejętności oraz doświadczeń
• Ważne w: planowaniu
zatrudnienia,rekrutacji,selekcji,przemieszczania,
awansowaniu,planowaniu kadr
• Do tych kryteriów zalicza się:
wykształcenie,doświadczenie,stan
zdrowia,znajomość jęz.obcych,znajomo,ść
przepisów prawa,wygląd
zewnętrzny,umiejętność pracy z ludźmi
Kryteria efektywnościowe
• Mierzą czynniki pracy osiągane przez
indywidualnego pracownika,zespół
pracowniczy lub przez całą organizację
• Kryteria efektywnościowe
to:jakość,terminowość,koszty uzyskania
oszczędności,pozyskiwanie nowych
klientów,kontrakty,wprowadzenie zmian
Kryteria behawioralne
• Mierzą zachowania pracowników lub grup
pracowniczych
• Kryteria te to: dyspozycyjność,gotowość
doskonalenia zawodowego,
wydajność,jakość,profesjonalizm,uczciwoś
ć,systematyczność,stosunek do
klientów,przełożonych
Kryteria osobowościowe
• Mierzą względnie stałe cechy psychiki
pracownika,które są istotne z punktu
widzenia wymogów stanowiska pracy
Błędy oceniania
•
•
•
•
•
•
Systemowe
nieprzestrzeganie:
Zasad tworzenia kryteriów
Zasad oceniania pracowników
Analizy wyników oceny
Niewykorzystanie wyników w praktyce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- Osób oceniających:
Atrybucji
Łagodności
Perseweracji
projekcji
Surowości
Tendencji centralnej
Efektu aureoli
Efektu dobrego rodzica
Efektu hierarchii
•
•
•
•
Efektu kontrastu
Osobistych uprzedzeń
Ostatnich dokonań
Pierwszego wrażenia
Terminy przeprowadzania ocen
•
•
•
•
Tradycyjne:
-przy przyjmowaniu do pracy
-w okresie zatrudnienia w organizacji
-Przy podjęciu decyzji o odejściu
pracownika
Ocenianie wg terminów
zatrudnienia
•
•
•
•
•
Podczas okresu próbnego zatrudnienia
Ocenianie w okresie zatrudnienia na stałe
Ocena specjalna
Ocena przy zmianie statusu pracownika
Ocena pracownika odchodzącego
Instrumenty pomiaru kryteriów
oceniania:
•
•
•
•
•
•
•
Skale oceniania
Porządkowe uporządkowane i mieszane
Punktowe,liczbowe,procentowe
Alfabetyczne
Graficzne
Behawioralne
mieszane
Download