zasady oceniania ucznia z wychowania fizycznego

advertisement
ZASADY OCENIANIA
UCZNIA
Z WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO
dla uczniów
XLVII Liceum Ogólnokształcącego
i Publicznego Gimnazjum nr 35
(Zespołu Szkól Ogólnokształcących nr 8)
w Łodzi
Zasady oceniania skorelowane są z:
 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych… ,
 Statutem Szkoły,
 Szkolnymi Zasadami Oceniania.
UWAGA!
Rozporządzenie MEN § 7.
Przy ustalaniu oceny z wychowania
fizycznego, techniki, plastyki, muzyki
należy w szczególności brać pod uwagę
wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki tych zajęć.
Przy ustalaniu oceny z wychowania
fizycznego bierzemy pod uwagę:
 POZIOM UMIEJĘTNOŚCI I SPRAWNOŚCI
FIZYCZNEJ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH
ZGODNIE Z TREŚCIAMI WYBRANEGO
PROGRAMU NAUCZANIA,
 SYSTEMATYCZNOŚĆ – FREKWENCJĘ
(UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH),
 AKTYWNOŚĆ, POSTAWĘ I ZAANGAŻOWANIE,
 EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ.
FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW OCENIANIA:
 Poziom umiejętności ruchowych – wdrożenie ucznia
do kształtowania doskonalenia umiejętności z różnych
form aktywności ruchowej,
 Poziom
sprawności
kondycyjno-koordynacyjnej
–
wdrożenie
ucznia
do
samokontroli,
samooceny
i samodoskonalenia,
 Systematyczność – frekwencja – wdrożenie ucznia
do systematycznego podejmowania aktywności ruchowej
w aspekcie wychowawczym i zdrowotnym,
 Aktywność, postawa, zaangażowanie – wdrożenie ucznia
do podejmowania maksymalnego wysiłku, zaangażowania,
współdziałania w zespole, inicjatywy oraz samodzielności w
planowaniu i organizowaniu własnego procesu nauczania –
uczenia się,
 Edukacja zdrowotna – kształtowanie u uczniów nawyku
(podstawy) dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz
umiejętności tworzenia zdrowego środowiska.
POZIOM UMIEJĘTNOŚCI
I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Sprawdziany dotyczyć będą:
Umiejętności z poszczególnych dyscyplin sportowych
w określonych obszarach:
 Lekkoatletyki i atletyki terenowej,
 gimnastyki podstawowej,
 gier zespołowych - siatkówka, koszykówka, piłka
ręczna, piłka nożna,
 ćwiczeń przy muzyce,
 rekreacji ruchowej.
POZIOM SPRAWNOŚCI
KONDYCYJNO-KOORDYNACYJNEJ
Sprawdziany dotyczyć będą:
 Sprawności kondycyjnej
 siła ,
 szybkość,
 wytrzymałość.
 Sprawności koordynacyjnej
 szybkość reakcji,
 zwinność,
 równowaga.
Nauczyciel wychowania fizycznego podaje uczniowi
zakres sprawdzianów na początku każdego semestru.
SYSTEMATYCZNOŚĆ – FREKWENCJA
Za systematyczność - frekwencję uczeń otrzymuje ocenę
w każdym miesiącu edukacji.
 Przez uczestnictwo w zajęciach rozumiemy aktywny udział w lekcji,
w stroju sportowym,
 Jednostkowe zwolnienia lekarskie nie mają wpływu na ocenę,
 Przy powtarzających się (np. powyżej 6) zwolnieniach przez rodziców
i ustnych przez ucznia z lekcji wychowania fizycznego uczeń
otrzymuje z tego obszaru ocenę dostateczną,
 Zwolnienie lekarskie nie zwalnia ucznia z całkowitego uczestniczenia
w lekcjach wychowania fizycznego.
 Oprócz uczestnictwa w aktywności fizycznej, uczeń powinien
w czasie zajęć również pełnić rolę inicjatora i organizatora ćwiczeń,
zabaw i gier.
AKTYWNOŚĆ, POSTAWA
I ZAANGAŻOWANIE
Uczeń oceniany jest za:
 wykonywanie ćwiczeń z maksymalnym zaangażowaniem,
 aktywne uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego
prowadzonych w różnych warunkach,
 inwencję twórczą,
 posiadaną wiedzę i umiejętność wykorzystania jej w praktyce,
 pomoc w organizacji i czynnościach porządkowych lekcji,
 zwycięstwo w rozgrywkach wewnątrzklasowych,
 pozytywny stosunek do przedmiotu i postawę wobec ćwiczeń
ruchowych,
 życzliwość w stosunku do innych a swoją postawą zachęca
innych do ćwiczeń ruchowych,
 zdyscyplinowanie,
 podporządkowanie się ustalonym zasadom i regułom,
 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, regulaminów
i obowiązków uczniowskich,
 niespóźnianie się na zajęcia,
 samodzielne doskonalenie swojej sprawności,
 prowadzenie ćwiczeń kształtujących – rozgrzewki,
 pomoc współćwiczącym,
 postawę „fair play”,
 odpowiedni strój na lekcji wychowania fizycznego,
który jest określany według przyjętych wcześniej
zasad w danej szkole (koniczne obuwie zmienne),
Jeżeli uczeń nie ma stroju w dniu , w którym są dwie
lekcje otrzymuje dwa „np”,
 wykazywanie
dużego
wysiłku
do
podnoszenia
sprawności, zdobywania umiejętności i wiadomości
w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości
fizycznych, kondycyjnych i koordynacyjnych,
 reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych,
 uczeń, który nie stawi się na zawody, rozgrywki itp.
z powodów innych niż losowe, mimo wcześniejszych
deklaracji, może mieć ocenę obniżoną o jeden (1)
 aktywny i systematyczny udział w sportowych
zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły lub poza
nią,
Dodatkowo podwyższoną ocenę można otrzymać za:
 pomoc w organizacji i sędziowaniu rozgrywek
sportowych,
 przygotowanie aktualności w gablotach,
 wywiązywanie się z roli kibica.
EDUKACJA ZDROWOTNA
Uczeń oceniany jest za:
 obecność i aktywność uczniów na zajęciach; ich gotowość
do podejmowania zadań indywidualnych lub zespołowych,
 samoocenę uczniów dotyczącą rozwoju ich umiejętności
osobistych i społecznych oraz zmian postaw i zachowań
(w miarę możliwości z wykorzystaniem kwestionariuszy
i arkuszy samooceny),
 ocenę przez rówieśników, w przypadku wykonywania projektów
i prac zespołowych,
 ocenę pracy ucznia przez nauczyciela dotycząca specyficznych
zadań,
np.
pracy
domowej,
projektów,
portfolio
i innych wytworów pracy ucznia,
 Udział w konkursie o tematyce sportowej i prozdrowotnej
z poszczególnych obszarów.
Wymagania na poszczególne oceny
(śródroczne, końcoworoczne)
 CELUJĄCY – uczeń całkowicie wywiązuje się ze wszystkich zadań
zawartych w czterech wymaganiach lub osiąga wysokie wyniki
w klubie sportowym/nauczanie indywidualne/,
 BARDZO
DOBRY
– uczeń całkowicie wywiązuje się
ze wszystkich zadań zawartych w co najmniej trzech wymaganiach,
 DOBRY
– uczeń częściowo wywiązuje się ze wszystkich zadań
zawartych w co najmniej trzech wymaganiach,
 DOSTATECZNY
ze
wszystkich
w dwóch z wymagań,
–
zadań
 DOPUSZCZAJĄCY
uczeń częściowo
zawartych
w
– uczeń częściowo
z pojedynczych zadań zawartych w wymaganiach,
 NIEDOSTATECZNY
wywiązuje się
co
najmniej
wywiązuje
się
– uczeń nie wywiązuje się z żadnych
zadań zawartych w wymaganiach.
WARTO WIEDZIEĆ ŻE:
 ISTNIEJE MOZLIWOŚĆ ZMIANY SPRAWDZIANU, JEŻELI
JEST ZALECENIE LEKARSKIE OGRANICZAJĄCE
MOŻLIWOŚCI UCZNIA,
 W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ
ODSTĘPSTWA OD REGULAMINU OCENIANIA,
(PO UZGODNIENIU Z NAUCZYCIELEM),
 UCZEŃ JEST NIEKLASYFIKOWANY Z WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO, JEŻELI LICZBA GODZIN NIEOBECNOSCI
NA LEKCJI WYNOSI powyżej 50%,
 W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH, NP.CIĄGŁEJ
USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI (TRWAJACEJ
MIESIĄC LUB DŁUŻEJ)MOŻLIWE JEST ODSTĘPSTWO OD
REGULAMINU I ZASTOSOWANIE INNEJ OCENY,
W PRZYPADKU NIE PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU
Z POWODU NIEOBECNOŚCI LUB ZWOLNIENIA LEKARSKIEGOZALEGŁOŚĆ NALEŻY UZUPEŁNIĆ W PRZECIĄGU 2 TYGODNI OD
MOMENTU POWROTU DO CZYNNEGO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH,
JEŻELI UCZEŃ NIE DOPEŁNI POWYŻSZEGO OBOWIĄZKU ,
TO BĘDZIE MIAŁ WYSTAWIONĄ OCENĘ NIEDOSTATECZNY(1),
NA OCENĘ W POSZCZEGÓLNYCH
PRACUJE PRZEZ CAŁY SEMESTR,
OBSZARACH
UCZEŃ
PRZEDSTAWIENIE
ZAŚWIADCZEŃ
LEKARSKICH
ZWALNIAJĄCYCH Z PEWNYCH ĆWICZEŃ UNIEMOŻLIWIA
UZYSKANIE OCENY: CELUJĄCY I BARDZO DOBRY,
JEŻELI UCZEŃ ZGŁASZA SWOJE ZŁE SAMOPOCZUCIE,
NAUCZYCIEL MOŻE ZWOLNIĆ GO Z ĆWICZEŃ PODCZAS
ZAJĘĆ,
W SZCZEGÓLNYCH, LOSOWYCH PRZYPADKACH UCZEŃ JEST
TRAKTOWANY INDYWIDUALNIE,
JEŻELI W DANEJ KLASIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
UCZY DWÓCH NAUCZYCIELI, TO KAŻDY Z NICH WYSTAWIA
OCENY CZĄSTKOWE, A OSTATECZNĄ OCENĘ WYSTAWIA
TEN
NAUCZYCIEL,
KTÓRY
REALIZUJE
PODSTAWĘ
PROGRAMOWĄ PO UZGODNIENIU ZE WSPÓŁPROWADZĄCYM
PRZEDMIOT.
ŻYCZYMY
SAMYCH POZYTYWNYCH OCEN!!!
Opracowanie:
mgr Ewa Buchowicz
mgr Teresa Libiszewska-Gozdan
mgr Ewa Żebrowska-Zych
Realizują: wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego
Download