aneks do systemu wewnľtrzszkolnego systemu oceniania zespołu

advertisement
1
Aneks
do systemu wewnątrzszkolnego systemu oceniania
Zespołu Szkół w Głuchowie
uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 28 sierpnia 2002r.
1. § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
W ocenianiu bieżącym dopuszcza się skalę ocen sześciostopniowych. Ocena bieżąca
może być również oceną opisową. Ocena końcoworoczna pozostaje opisowa. Sposób
notowania spostrzeżeń o uczniach przyjęty w ramach wewnątrzszkolnego systemu
oceniania jest następujący:
6 – świetnie – uczeń osiąga szczególnie wiele, wykazuje się bardzo dużą aktywnością;
5 – bardzo dobrze – uczeń spełnia wszystkie wymagania;
4 – dobrze – uczeń spełnia większość stawianych wymagań;
3 – zadawalająco – uczeń spełnia większość wymagań z pomocą nauczyciela;
2 – słabo – uczeń spełnia minimalne wymagania programowe z pomocą nauczyciela;
1 – niezadowalająco – spełnia minimalne wymagania programowe z bardzo dużą
pomocą.
2. § 10 otrzymuje brzmienie:
1. Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm
etycznych.
Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się według następującej skali:
wzorowe, dobre, poprawne, nieodpowiednie.
OCENA
wzorowe
dobre
poprawne
nieodpowiednie
-
Dopuszczalny skrót
wz.
db.
popr.
ndp.
2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej.
3. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
4. Ustala się następujący tryb wnoszenia odwołań od oceny zachowania:
złożenie przez ucznia lub rodziców ucznia pisemnego wniosku do dyrektora szkoły w
terminie 3 dni od daty powiadomienia o ocenie,
rozpatrywanie zasadności wniosku przez zespół wychowawczy Rady Pedagogicznej,
ponowne ustalenie oceny przez głosowanie członków zespołu wychowawczego.
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
- wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do
naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku;
2
-
-
cechuje go wysoka kultura osobista wobec wszystkich pracowników szkoły, uczniów, a
także w swoim otoczeniu. Prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach
organizowanych przez szkołę;
jest kreatywny – wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz szkoły i środowiska;
jest asertywny – potrafi przedstawić własną opinię w taki sposób, że innych nie obraża;
umie współpracować w grupie, odgrywa ważną rolę w integrowaniu środowiska (klasa,
koło zainteresowań, szkoła);
dąży do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności na miarę możliwości stwarzanych
przez szkołę;
szanuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów;
spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą;
nie opuścił bez usprawiedliwienia żadnej lekcji
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie ze statutem szkoły;
- cechuje się wysoką kulturą osobistą i kulturą zachowania wobec osób dorosłych i
kolegów;
- pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków;
- szanuje podręczniki, mienie społeczne oraz mienie kolegów;
- przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki osobistej;
- nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek;
- nie znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi;
- wykazuje chęć współpracy z wychowawcą i innymi nauczycielami;
- nosi stroje i ubiory zgodne z normami obyczajowymi i przepisami statutu szkoły;
- systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione w
terminie wyznaczonym przez wychowawcę;
- zdarzają mu się sporadyczne spóźnienia, które potrafi wiarygodnie usprawiedliwić;
- nie używa wulgarnego słownictwa
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
- dostatecznie wywiązuje się z obowiązków ucznia;
- nie lekceważy osób dorosłych, pracowników szkoły i kolegów;
- pracuje w szkole na miarę swoich możliwości;
- przestrzega podstawowych zasad higieny i estetyki osobistej;
- nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów;
- zdarzają mu się wagary, jednak nie może opuścić bez usprawiedliwienia więcej niż 21
godzin w semestrze;
- zdarza mu się nie zmieniać obuwia
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
- nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie ze statutem szkoły;
- nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków;
- nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą;
- ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły;
- znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż i zastraszanie;
- ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska;
- nie przestrzega zasad czystości, higieny oraz estetyki osobistej i otoczenia;
- ulega nałogom i namawia do tego innych;
- nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych,
- spóźnia się na lekcje, wagaruje
3
Download