Badanie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów SP1

advertisement
Badanie poziomu
poczucia
bezpieczeństwa wśród
uczniów SP1
Autor opracowania – Grażyna Szczepaniak
Bełchatów 2014r.
Ankieta została opracowana w styczniu 2014r.
przez panią Edytę Daras i Grażynę Szczepaniak
w ramach Ewaluacji Wewnętrznej Szkoły,
przeprowadzona przez wychowawców w lutym 2014r.
W Szkole Podstawowej nr 1 w Bełchatowie.
Badani, to uczniowie klas:
 IId
 IIIb
 IVd
 Ve
 VIc
Łącznie 96 osób.
 Ankieta
zawierała
13 pytań zamkniętych
jednokrotnego
lub
wielokrotnego wyboru
oraz kilka podpunktów
otwartych.
Czy w szkole czujesz się
bezpiecznie?
1.00% 6.30%
38.50%
54.20%
nigdy
rzadko
zazwyczaj
zawsze
Z jakimi przejawami agresji, wobec
Ciebie, najczęściej się spotykasz?
45.00%
40.00%
40.60%
35.40%
35.40%
35.00%
24.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
17.70%
17.70%
9.40%
1.00%
W których miejscach w szkole, Twoim
zdaniem, najczęściej zdarzają się agresywne
zachowania?
14.60%
3.10%
18.80%
toalety
boisko/plac zabaw
27.10%
korytarz
klasa
63.50%
3.10%
3.10%
11.50%
stołówka
świetlica
szatnia
inne miejsca
W którym miejscu w szkole
czujesz się najbezpieczniej?
w klasie przy pani
na przerwie przy nauczycielu
dyżurującym
68,80%
4,20%
w bibliotece
9,40%
na boisku
2,10%
wszędzie
4,20%
w miejscu, gdzie jest starsza pani
1,00%
w szatni
2,10%
w świetlicy
4,20%
podczas nieobecnosci agresorów
1,00%
na hali, na w-fie
6,30%
w holu A
1,00%
tam, gdzi nie ma nikogo
1,00%
brak odpowiedzi
3,10%
Jak często spotykasz się
z agresją wobec Ciebie?
3.50%
22.90%
8.00%
20.80%
bardzo często
czasami
rzadko
31.30%
13.50%
bardzo rzadko
nigdy
brak odpowiedzi
Czy sam/a stosujesz agresję?
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
tak
2.10%
nie
55.20%
czasami
38.50%
brak
odpowiedzi
4.20%
W jakich sytuacjach stosujesz agresję?
(odpowiedziało tylko 32,4% badanych)
gdy ktoś mnie prowokuje
7,30%
gdy ktoś mnie bardzo mocno uderzy
3,10%
gdy ktoś mnie obrazi
4,10%
gdy ktoś mnie trzyma i nie chce puścić
1,00%
w zagrożeniu
1,90%
w bronieniu kolegów
1,00%
kiedy ktoś mnie bije i przezywa
3,10%
jak ktoś mnie zdenerwuje
3,10%
jak dokucza mi 6 klasa
1,00%
chłopcy bawia si w ten sposób, dla zabawy
nigdy sam nie zaczynam kłótni, ale odpowiadam
na zaczepki
1,00%
gdy nie idzie kolegom w grze na w-fie
gdy ktos mi zabierze coś lub zrobi cos
niestosownego, np.. Brzydko krzyknie
1,00%
W żadnych sytuacjach
1,00%
1,90%
1,90%
Wobec kogo stosujesz agresję?
(odpowiedziało tylko 23,3% badanych)
wobec kolegów z klasy
12,50%
wobec mojego brata
wobec napastników (oprócz
dziewczyn)
1,00%
wobec złych ludzi
1,90%
wobec Kacpra M., Patryka i Arka
1,00%
wobec nikogo
1,00%
wobec starszych kolegów
1,00%
gdzie mnie ponizają i biją
wobec Michała Kulińskiego, Kuby
Mularskiego
wobecWiktora Zomkowskiego i
Kuby Mularskiego
1,00%
1,90%
1,00%
1,00%
Kto najczęściej zachowuje się wobec
Ciebie agresywnie?
1.90%
nauczyciele
0.00%
18.90%
uczniowie twojej
klasy
48.10%
24.50%
uczniowie z
mlodszych klas
uczniowie ze
starszych klas
6.60%
pracownicy obsługi
nikt
Jak sobie radzisz w sytuacjach, gdy ktoś
używa wobec Ciebie przemocy?
Nie potrafię sobie
radzić
3.10%
15.90%
18.80%
16.70%
33.00%
Uciekam
szukam pomocy
wśród kolegów
Używam siły
12.50%
szkam pomocy wśród
dorosłych
nie spotykam się z
przemocą
Jeśli
czujesz
to dlatego, że:
się
inne
bezpiecznie,
5.20%
39.60%
unikam konfliktów i agresorów
w poblizu szkoły często widać policję, straż
miejską
0.00%
48.00%
mam wielu przyjaciół i kolegów
w szkole jest dobry klimat i atmosfera
9.40%
18.80%
mam dobry kontakt z wychowawcą
w razie problemu zawsze zwracam się o
pomoc do nauczyciela i ją otrzymuję
36.50%
42.70%
nauczyciele pełnią dyzury na przerwach
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
Czy są lekcje, których się bardzo boisz, bo
boisz się nauczyciela?
6.30%
1.90%
1.90%
21.90%
67.70%
nie
raczej nie
raczej tak
tak
brak odpowiedzi
Określ swój nastrój w szkole:
34.40%
35.00%
26.00%
30.00%
25.00%
19.00%
20.00%
15.00%
6.30% 5.20%
10.00%
5.00%
0.00%
3.10%
1.00%
4.00%
1.00%
Czy zostałeś zapoznany z dokumentami szkolnymi
określającymi
normy
zachowań
i
zasady
bezpieczeństwa w szkole?
3.10%
28.10%
62.50%
6.30%
tak
nie
nie pamietam
brak odpowiedzi
Jeśli poznałeś dokumenty szkolne dotyczące
zachowania uczniów i bezpieczeństwa w szkole,
to w jaki sposób?
 od wychowawcy na godzinie wychowawczej - 63,50%
 przeczytałem na stronie internetowej szkoły - 9,40%
 przeczytałem na tablicy ogłoszeń - 5,20%
 dowiedziałem się od rodziców - 4,20%
 dowiedziałem się od innych nauczycieli - 1,00%
 w inny sposób - 0,00%
 brak odpowiedzi - 16,70%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Podsumowanie:
1)
2)
3)
4)
5)
W badaniu wzięło udział 96 uczniów z klas : 2d, 3b, 4d, 5e, 6c, co
stanowi 12,73% społeczności szkolnej.
Analiza ankiety pozwala stwierdzić, że uczniowie czują się
w szkole bezpieczni, zawsze (54,2%), zazwyczaj (38,5%).
Uczniowie czują się bezpieczni, bo mają wielu przyjaciół i kolegów
(48%), unikają konfliktów i agresorów (39,6%), nauczyciele
podczas przerw pełnią dyżury (42,7%), w razie problemu zawsze
mogą zwrócić się o pomoc do nauczyciela i ją otrzymać (36,5%).
W szkole panuje dobry klimat i atmosfera, dlatego swój nastrój
w szkole uczniowie oceniają, jako wspaniały (19%), bardzo dobry
(26%) i dobry (34,4%).
Najbezpieczniej dzieci czują się w klasie pod opieką nauczyciela
(68,8%) oraz w bibliotece (9,4%).
Podsumowanie:
Uczniowie spotykają się z agresją rzadko (25,5%), bardzo rzadko
(31,5%) lub nigdy (22,9%).
7) Agresorami są najczęściej koledzy z klasy (48,1%) i koledzy ze
starszych klas (24,5%), koledzy z młodszych klas (6,6%)
i pracownicy obsługi (1,9%). 18,9% uczniów podało, że nikt nie
stosuje wobec nich agresji.
8) Zachowania agresywne najczęściej zdarzają się na korytarzach
szkolnych (63,5%), w szatni (27,1%) oraz w toaletach (18,8%).
9) W sytuacjach trudnych uczniowie szukają pomocy wśród
dorosłych (33%), wśród kolegów (16,7%) lub uciekają przed
przemocą (18,8%).
10) Najczęstszymi przejawami agresji
jest agresja słowna:
przezywanie (40,6%), obgadywanie (35,4%), wyśmiewanie (24%).
Wśród innych przejawów wymieniono: dokuczanie, podkładanie
nóg, zaczepianie i zabieranie rzeczy, przeszkadzanie na lekcji.
6)
Podsumowanie:
11) Większość uczniów uważa, że nie stosuje agresji (55,5%)
lub stosuje ją czasami (38,5%), „tak” - stwierdziło 2,1% badanych.
12) W jakich sytuacjach? odpowiedziało tylko 34,4% badanych.
Za przyczynę podano, „gdy zostanę sprowokowany” - 7,3%. Jeśli
stosują agresję, to najczęściej w stosunku do kolegów i koleżanek
z własnej klasy - 12,5% ( 23,3% badanych udzieliło odpowiedzi).
13) Tylko dwóch uczniów (1,9%) stwierdziło, że boi się lekcji
(języka angielskiego), bo boi się nauczyciela. Raczej tak
odpowiedziało 6,3% badanych. Pozostali nie czują lęku przed
nauczycielami (67,7%), lub raczej nie - 21,9%, więc nie boją się
lekcji.
Podsumowanie:
14) 62,5% uczniów zapoznało się z dokumentami szkolnymi
określającymi normy zachowań w szkole i zasad bezpieczeństwa,
6,3% - nie, a 28,1% - nie pamięta. 3,1% nie udzieliło odpowiedzi.
15) Uczniowie poznali w/w dokumenty:
a)Od wychowawcy na godzinie wychowawczej – 63,5%
b)Przeczytało na stronie internetowej szkoły – 9,4%
c)Przeczytało na tablicy ogłoszeń – 5,2%
d)Dowiedziało się od rodziców – 4,2%
e)Dowiedziało się od innych nauczycieli – 1%
f)Nie zaznaczyło odpowiedzi – 16,7%.
Wnioski:
 Należy przy każdej okazji nagradzać dzieci za
właściwe reagowanie na dostrzeżoną przemoc
stosowaną wobec
innych oraz przypominać
uczniom
normy
zachowań
i
zasady
bezpieczeństwa.
 Przeprowadzać
ćwiczenia
w hipotetycznych sytuacjach
(przezywanie,
zastraszanie,
wyśmiewanie).
asertywności
agresji słownej
obgadywanie,
Wnioski:
 Nagradzać właściwe postawy w sytuacjach trudnych,
a dzieci wykazujące właściwe postawy stawiać
innym za wzór.
 Uczyć prawidłowej komunikacji interpersonalnej,
tolerancji i empatii, w każdej sytuacji (nagradzać).
 Zwiększyć aktywność nauczycieli podczas dyżurów na
korytarzach, w szatni oraz w ubikacjach.
 Organizować czas na przerwach międzylekcyjnych,
włączając w tę organizację chętne dzieci i nagradzać je
za aktywność.
Download