Regulamin oceniania zachowania Miejskiego Zespołu

advertisement
Regulamin oceniania zachowania
Miejskiego Zespołu Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie
Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
I. Kryteria ustalania ocen zachowania.
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia
w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość i piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania , począwszy od klasy
IV, ustala się według następującej skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.
3. W klasach I-III Szkoły Podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
zachowania są ocenami opisowymi.
II. Szczegółowe kryteria oceny zachowania.
1. Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:
1) zawsze przestrzega postanowień regulaminu szkolnego,
2) sumiennie wypełnia powierzone mu obowiązki,
3) systematycznie i punktualnie uczęszcza do szkoły a wszystkie
nieobecności usprawiedliwia w terminie,
4) aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły kultywując jej tradycje,
5) charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą, czystością języka,
6) szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów,
7) dba o wygląd, ład i estetykę otoczenia,
8) dba o swój estetyczny wygląd i nosi obuwie zamienne,
9) stara się aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, w miarę możliwości
reprezentuje ją w konkursach, zawodach, olimpiadach,
10) współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając
stawiane przed sobą i zespołem zadania.
2. Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria
na ocenę dobrą, a ponadto spełnia co najmniej 2 z niżej podanych kryteriów:
1) podejmuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły lub środowiska,
2) wyróżnia się kultura osobistą, życzliwością, uczynnością, okazywaniem
pomocy innym w różnych sytuacjach,
3) przejawia inicjatywę w urządzaniu pomieszczeń szkolnych,
4) tworzy pozytywną atmosferę w klasie i szkole,
5) aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,
6) był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a
jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i
nacechowana życzliwością.
3. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny bardzo
dobrej, a ponadto co najmniej 2 z niżej podanych kryteriów:
1) dokłada wszelkich starań, by efekty jego pracy były jak najlepsze,
2) wyróżnia się szczególnie wysoką kulturą osobistą wobec wszystkich
pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na
wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią, czym budzi
ogólny szacunek,
3) aktywnie uczestniczy w akcjach organizowanych w szkole,
4) reprezentuje klasę, szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach
sportowych (na terenie szkoły lub poza nią),
5) swoją działalnością i postawą w środowisku promuje szkołę,
6) chętnie bierze udział w apelach, akademiach i innych imprezach
szkolnych,
7) jest koleżeński, uczynny, pomaga kolegom w nauce,
8) wykazał się dużą samodzielnością innowacyjnością we wszystkich etapach
realizacji projektu edukacyjnego, wspomagał członków zespołu w
realizacji poszczególnych zadań, a także wykazał się umiejętnością
dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.
4. Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:
1) uchybia wymaganiom treści oceny dobrej, przy czym wykazuje chęć
współpracy z wychowawcą, pedagogiem, pozytywnie reaguje na uwagi
pracowników szkoły, a zastosowane środki zaradcze oraz jego własna
praca
nad sobą przynoszą oczekiwane rezultaty,
2) współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając
stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były
podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna
projektu.
5. Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który przejawia jedno z
poniższych zachowań:
1) dopuszcza się łamania postanowień regulaminu szkolnego,
2) wykazuje niską kulturę osobistą – jest wulgarny, używa wyzwisk i
obraźliwych uwag w stosunku do kolegów i nauczycieli,
3) w ciągu semestru otrzymał wiele uwag o nieodpowiednim zachowaniu, są
to uwagi powtarzające się, świadczące o wielokrotnym i świadomym
łamaniu norm zachowania,
4) otrzymał na forum klasy naganę od wychowawcy klasy,
5) lekceważy tradycje i zwyczaje szkoły,
6) opuszcza bez usprawiedliwienia godziny lekcyjne (ponad 20 godzin
lekcyjnych w semestrze), często spóźnia się, zwłaszcza na kolejne lekcje,
7) rozmyślnie zniszczył mienie szkolne, społeczne lub własność kolegów,
8) ulega nałogom,
9) naraża zdrowie swoje i innych poprzez próby sięgania po papierosy,
alkohol
i narkotyki,
10) pomimo złożenia deklaracji udziału w projekcie edukacyjnym nie
wywiązywał się ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były
opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez
innych członków zespołu.
6. Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który pomimo podejmowanych
środków zaradczych ze strony szkoły działa destrukcyjnie na środowisko i
nie wykazuje poprawy, co przejawia się przez:
1) wielokrotne łamanie postanowień regulaminu szkolnego,
2) ze względu na swoje zachowanie stanowienie zagrożenia dla siebie
samego
i innych,
3) wykazywanie braku kultury – bycie aroganckim, agresywnym i wulgarnym
w stosunku do nauczycieli, personelu szkoły lub kolegów,
4) branie udziału w bójkach i kradzieżach,
5) znęcanie się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosowanie
szantażu, wyłudzania, zastraszania,
6) wielokrotne opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia i spóźnianie się na
zajęcia,
7) otrzymanie nagany dyrektora szkoły lub lidera grupy wiekowej,
8) rozmyślne zdewastowanie mienia zespołu,
9) pozostawanie pod dozorem kuratora lub policji,
10) palenie tytoniu, sięganie po alkohol i narkotyki,
11) nieuczestniczenie lub odmowę udziału w projekcie edukacyjnym
Punkty: 1.10), 2.6), 3.8), 4.2), 5.10), 6.11) dotyczą uczniów klas realizujących
w danym roku szkolnym projekt edukacyjny.
III. Tryb wystawiania ocen zachowania i tryb odwoławczy.
1. Proponowaną ocenę z zachowania ustala wychowawca po konsultacji z
nauczycielami uczącymi, opiekunami organizacji oraz uczniami danej klasy
na 2 tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej.
2. Proponowane oceny wychowawca klasy przedstawia do akceptacji na
posiedzeniu zespołu wychowawczego, 1 tydzień przed posiedzeniem rady
pedagogicznej
3. Po posiedzeniu zespołu wychowawczego, wychowawcy informują uczniów
i rodziców (prawnych opiekunów) o wystawionej ocenie. Formę informacji
ustala wychowawca klasy.
4. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
jest ostateczna.
5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do
dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania
tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po
zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
6. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania
tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów,
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
7. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze- jako przewodniczący komisji,
2) wychowawca klasy,
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia
edukacyjne w danej klasie,
4) pedagog,
5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
6) przedstawiciel rady rodziców.
8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może
być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji,
2) termin posiedzenia komisji,
3) wynik głosowania,
4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. Tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana.
i. W połowie II semestru uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) są
informowani o przewidywanej ocenie zachowania. Jeśli przewidywana ocena
nie spełnia oczekiwań ucznia i rodzica ma on prawo zwrócić się do
wychowawcy o ustalenie warunków podwyższenia tej oceny do końca roku
szkolnego zgodnie z obowiązującym kryterium oceniania i zachowania.
Tekst zatwierdzony 30.08.2013 r.
Download