ROZDZIAŁ V Zachowanie § 24 Ustalenia ogólne • Zgodnie z art. 44b

advertisement
ROZDZIAŁ V
Zachowanie
§ 24
Ustalenia ogólne
• Zgodnie z art. 44b ust. 1 pkt. 2 Ustawy o systemie oświaty zachowanie ucznia podlega ocenie.
• Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące obszary:
•
wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
•
postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
•
dbałość o honor i tradycje szkoły;
•
dbałość o piękno mowy ojczystej;
•
dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
•
godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
•
okazywanie szacunku innym osobom.
• W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczna i roczna klasyfikacyjna ocena zachowania
są ocenami opisowymi.
• Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej śródroczna klasyfikacyjna ocena zachowania jest ustalana
w sposób określony w Statucie
• Roczna i końcowa klasyfikacyjna ocena zachowania jest ustalana według skali:
•
wzorowe;
•
bardzo dobre;
•
dobre;
•
poprawne;
•
nieodpowiednie;
•
naganne.
• Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
•
oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
•
promocję do klasy programowo wyższej.
• Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne
dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń
lub dysfunkcji na jego
zachowanie.
• Ocenę, o której mowa w pkt. 7, ustala się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
• Ocena zachowania jest jawna dla ucznia i jego rodziców / prawnych opiekunów.
• Informowanie ucznia i jego rodziców / prawnych opiekunów o ocenie zachowania odbywa się zgodnie
z zapisami § 5 pkt. 27 i 29 ( ZWO )
• Śródroczną i roczną klasyfikacyjna ocenę zachowania ustala wychowawca oddziału po uprzednim
zasięgnięcie opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału i ocenianego ucznia.
• Uczniowi, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty, nie ustala się oceny
zachowania.
§ 25
Zasady oceny zachowania
•
Podczas lekcji, innych zajęć edukacyjnych oraz uroczystości szkolnych obowiązuje bezwzględny
nakaz wyłączania przez uczniów telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych.
•
Robienie zdjęć i kręcenie filmów na terenie szkoły bez zgody dyrektora lub nauczyciela jest
zabronione.
•
W
przypadku
nieprzestrzegania
powyższych
ustaleń
sprzęt
zostanie
zdeponowany
(po uprzednim wyłączeniu) w sekretariacie. Rodzice ucznia zobowiązani są do odbioru
zdeponowanego sprzętu.
•
Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się zasady oceniania (pkt.23)
•
Z każdej kategorii wybiera się ten opis, który najlepiej charakteryzuje konkretnego
ucznia
i przyporządkowuje mu się cyfrę określającą liczbę punktów w danej kategorii.
•
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który uzyskał 20 punktów oraz spełnił trzy z poniższych
kryteriów (zwanych bonusami):
•
reprezentuje szkołę lub klasę w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych
•
inicjuje oraz bierze udział w przygotowaniu uroczystości i wydarzeń kulturalnych szkoły
i klasy
•
•
systematycznie dba o wystrój sal lekcyjnych i holu szkoły;
•
wyróżnia się swoją postawą w realizacji programu kół zainteresowań;
•
wyróżnia się wzorową postawą wobec kolegów
Oceny zachowania mogą ulec podwyższeniu w przypadku spełnienia minimum trzech kryteriów
(zwanych bonusami) z pkt. 18.
•
Na kryterium punktowe nakłada się następujące ograniczenia:
•
uczeń, który otrzymał choć w jednej kategorii 2 punkty, nie może mieć zachowania
wyższego niż poprawne.
•
uczeń, który otrzymał choć w jednej kategorii 3 punkty nie może mieć zachowania
wyższego niż dobre.
•
Ocena zachowania podlega obniżeniu w szczególnych przypadkach:
•
za nieprzestrzeganie regulaminu ujętego w Statucie dotyczącego używania telefonów
komórkowych i innych sprzętów elektronicznych – minus 1 punkt za każde 5 uwag.
•
w przypadku stwierdzenia zachowań agresywnych, przejawów przemocy, kradzieży
oraz używania narkotyków, picia alkoholu, palenia papierosów – patrz pkt. 22.
•
W sytuacji rażącego naruszenia Regulaminu Szkoły następuje obniżenie oceny zachowania bez
względu na klasyfikację punktową (po uprzedniej analizie przypadku z Radą Pedagogiczną lub
Zespołem Wychowawczym).
•
Śródroczna i roczna klasyfikacyjna ocena zachowania ustalana jest według kryteriów:
OPISOWE KATEGORIE ZACHOWAŃ
KATEGORIA
A
Wypełnia wychowawca
klasy oraz inni nauczyciele
UWAGI
Stosunek do nauki z uwzględnieniem potencjału intelektualnego ucznia
1. Aktywnie i sumiennie uczestniczy
5 punktów
we wszystkich lekcjach, nie zakłóca przebiegu
(bardzo dobry)
lekcji, systematycznie i sumiennie wypełnia
swoje obowiązki szkolne.
2. Aktywnie i sumiennie uczestniczy
4punkty
we wszystkich lekcjach, nie zakłóca przebiegu
(dobry)
lekcji, systematycznie i sumiennie wypełnia
swoje obowiązki szkolne, ale zdarza się mu
przeszkadzać w prowadzeniu zajęć
(do 3 uwag- rozmowy, przerywanie wypowiedzi
nauczyciela i innych uczniów,
nieuważne słuchanie nauczyciela,
sporadyczne nie przygotowanie do zajęć).
3 . Wykazuj e brak systematyczności
3 punkty
i sumienności. Sporadycznie wykonuje
(przeciętny)
powierzone prace. Przeszkadza w prowadzeniu
zajęć (do 5 uwag), często nie jest przygotowany
do zajęć- powyżej 5 razy.
4. Pracuje niesystematycznie i mało sumiennie
2 punkty
w szkole i w domu. Niestarannie wykonuje
(niski)
powierzone prace. Przeszkadza w prowadzeniu
lekcji (powyżej 5 uwag).
5. Pracuje niesystematycznie i mało sumiennie,
1 punkt
notorycznie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
(nieodpowiedni)
nagminnie nie odrabia zadań domowych.
B
Wypełnia wychowawca
klasy oraz inni nauczyciele
Takt, kultura osobista i postawa moralna
1. Zawsze zachowuje się życzliwie i kulturalnie
5 punktów
w stosunku do nauczycieli, uczniów,
(bardzo dobry)
pracowników szkoły i innych osób na lekcjach,
przerwach, w miejscach publicznych,
w środkach komunikacji, na imprezach szkolnych
i klasowych. Jest uczciwy i koleżeński,
potrafi i chce współpracować w grupie,
szanuje pracę i mienie swoje i innych.
2. Zachowuje się życzliwie i kulturalnie
4 punkty
w stosunku do nauczycieli, uczniów,
(dobry)
pracowników szkoły i innych osób na lekcjach,
przerwach, w miejscach publicznych,
w środkach komunikacji, na imprezach szkolnych
i klasowych. Bywa niekoleżeński (do 3 uwag).
Szanuje pracę oraz mienie swoje i innych.
3. Zdarzyło mu się być nietaktownym
3 punkty
i niekoleżeńskim oraz nie zapanować
(przeciętny)
nad emocjami, ale rozumie popełnione błędy
i stara się ich nie powtarzać ( do 5 uwag).
4. Często bywa nieaktywny, niekoleżeński
2 punkty
i nieuczciwy. Nie szanuje godności,
(niski)
pracy oraz mienia swojego i innych.
Zdarza się mu być wulgarnym i agresywnym
(powyżej 5 uwag).
Często krzyczy i hałasuje w czasie przerw i po
skończonych lekcjach.
5. Zachowuje się nietaktownie, agresywnie,
1 punkt
wulgarnie i napastliwie, przeszkadza innym
(nieodpowiedni)
w spożywaniu posiłków, niekulturalnie
zachowuje się w bufecie, niewłaściwie zachowuje
się w toaletach szkolnych. Postępuje nieuczciwie,
nie szanuje godności, pracy oraz mienia swojego
i innych. Ignoruje i lekceważy podstawowe
normy społeczne.
C
Wypełnia wychowawca klasy
Frekwencja
1. Wszystkie nieobecności
5punktów
ma usprawiedliwione. Spóźnienia na lekcje
(bardzo dobry)
są sporadyczne i usprawiedliwione
(do 4 spóźnień w semestrze), po zajęciach
przebywa w wyznaczonych do tego salach.
2. Wszystkie nieobecności ma
4 punkty
usprawiedliwione, spóźnienia są sporadyczne
(dobry)
i usprawiedliwione (do 9 spóźnień w semestrze),
3. Wszystkie nieobecności ma
3 punkty
usprawiedliwione, ale często się spóźnia
(przeciętny)
(powyżej 10 razy w semestrze), świadomie nie
uczęszcza do świetlicy.
4. Opuszcza niektóre lekcje bez
usprawiedliwienia, często spóźnia się na lekcje
(powyżej 15 razy w semestrze), świadomie nie
uczęszcza do świetlicy.
2 punkty
(niski)
5. Nagminnie spóźnia się na zajęcia i nie
1 punkt
uczęszcza do świetlicy, samowolnie opuszcza
(nieodpowiedni)
budynek szkolny.
D
Wypełnia wychowawca
klasy
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
1. Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa
5 punktów
i reaguje na przejawy zagrożenia.
(bardzo dobry)
2. Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa,
4 punkty
ale nie zawsze reaguje na przejawy zagrożenia.
(dobry)
3. Rzadko zdarza się, by nie przestrzegał
3punkty
zasad bezpieczeństwa i nie zawsze reaguje
(przeciętny)
na przejawy zagrożenia.
4. Zdarza się, że powoduje lub lekceważy zasady
2 punkty
bezpieczeństwa i nie reaguje na zwracane uwagi.
(niski)
5. Stwarza zagrożenia zdrowia lub życia
1 punkt
swojego i innych, lekceważy zasady
(nieodpowiedni)
bezpieczeństwa mimo zwracanych uwag
(bieganie po korytarzach i potrącanie innych,
przepychanie się w drzwiach pomieszczeń
szkolnych, skoki z wysokości, używanie petard,
spychanie ze schodów).
KRYTERIUM PUNKTOWE OCEN ZACHOWANIA
SŁOWNIE
wzorowe
PUNKTOWO
20 pkt + minimum 3 bonusy
bardzo dobre
20 - 19
dobre
18-16
poprawne
15-13
nieodpowiednie
12-10
naganne
poniżej 9
§ 26
Tryb odwoławczy od oceny przewidywanej
•
Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować (na piśmie) do wychowawcy klasy
o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych
od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej oceny zachowania.
•
We wniosku uczeń lub jego rodzice określają ocenę o jaką uczeń się ubiega.
•
Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku:
•
zaistnienia nowych okoliczności np.: informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia,
osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska, itp.;
•
pozytywnej opinii samorządu klasowego;
•
otrzymania pochwały Dyrektora Szkoły;
•
braku upomnień wychowawcy klasy i Dyrektora;
•
uwag negatywnych, godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień.
•
Uczeń może się ubiegać o ocenę o jeden stopień wyższą od przewidywanej.
•
Wychowawca po rozpatrzeniu wniosku i ponownym przeanalizowaniu dokumentów odrzuca
wniosek lub razem z całym zespołem uczącym w klasie, do której uczęszcza uczeń ponownie
ustala przewidywaną ocenę roczną zachowania.
•
Roczna ocena zachowania nie może być niższa od przewidywanej z zastrzeżeniem pkt. 22.
§ 27
Tryb odwoławczy od oceny końcowej
• Uczeń lub jego rodzice mogą zgłaszać do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
• Zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 30, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, nie później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia zajęć
rocznych.
• W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z trybem ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
• W skład komisji, o której mowa w pkt. 32, wchodzą:
•
dyrektor
szkoły
albo
nauczyciel
wyznaczony
przez
dyrektora
szkoły
jako przewodniczący komisji;
•
•
wychowawca oddziału ;
•
nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
•
pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
•
psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa
od ustalonej wcześniej oceny.
• Komisja, o której mowa w pkt. 33, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni
od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
• Ocena, o której mowa w pkt. 32, jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje glos przewodniczącego komisji.
• Z posiedzenia komisji, o której mowa w pkt. 33, sporządza się protokół zawierający w szczególności:
•
imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
•
termin posiedzenia komisji;
•
imię i nazwisko ucznia;
•
wynik glosowania;
•
ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
• Protokół, o którym mowa w pkt. 37, stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
Download