Regulamin Oceniania Zachowania w Zespole Szkół nr 5

advertisement
Załącznik nr1
REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW
w Zespole Szkół Sportowych w Mysłowicach
I. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych.
II. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
III. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
3. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
4. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
5. dbałość o honor i tradycje szkoły;
6. dbałość o piękno mowy ojczystej;
7. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
8. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
9. okazywanie szacunku innym osobom.
IV. Śródroczną/roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły
podstawowej ustala się po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz
ocenianego ucznia, według następującej skali:
1. wzorowe,
2. bardzo dobre,
3. dobre,
4. poprawne,
5. nieodpowiednie,
6. naganne z zastrzeżeniem pkt. 8.
V. Kryteria oceniania zachowania.
Semestralną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca na podstawie:
a) pozytywnych lub negatywnych wpisów do dziennika elektronicznego
b) proponowanych ocen przez nauczycieli uczących w klasie (zał.1) raz w semestrze,
trzy tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną,
c) karty samooceny ucznia (zał.2) wypełnianej przez ucznia na lekcji wychowawczej
miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną i analizowaną z klasą na kolejnej lekcji
wychowawczej,
d) opinii zespołu klasowego.
Uczeń, który w ciągu semestru wykazał się jednym z poniższych zachowań, tzn.:
a) reprezentował szkołę na zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych
b) ma 100% frekwencji
c) nie ma negatywnych wpisów do zeszytu zachowania
d) szczególnie angażował się w życie klasy
1
e) uzyskał dwie pochwały dyrektora szkoły
f) przystąpił i zrealizował Projekt Edukacyjny
może mieć podniesioną ocenę zachowania przez wychowawcę klasy o jeden stopień.
Uczeń, który w ciągu semestru:
a) otrzymał naganę wychowawcy klasy nie może otrzymać oceny semestralnej
wyższej niż dobra
b) otrzymał naganę dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny semestralnej wyższej
niż poprawna
c) ma powyżej 7 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej nie może otrzymać
oceny semestralnej wzorowej
d) przejawia zachowania negatywne m.in. takie jak: powyżej 30 godzin nieobecności
nieusprawiedliwionej, stosowanie bądź zachęcanie do stosowania używek,
zachowywania agresywne w stosunku do uczniów, nauczycieli lub innych
pracowników szkoły, niszczenie mienia ma obniżoną ocenę zachowania o jeden
stopień.
VI. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny zachowania uczniów poczawszy od
klasy czwartej szkoły podstawowej.
Ocenę WZOROWĄ może otrzymać uczeń, który:
spełnia kryteria uzyskania oceny bardzo dobrej, a ponadto:
o wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia WSO
o jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku
o godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz poprzez udział w konkursach,
olimpiadach, zawodach, imprezach środowiskowych
o na tle klasy i szkoły wyróżnia się wysoką kultura osobistą wobec wszystkich
pracowników szkoły i kolegów; prezentuje taką postawę również w środowisku
lokalnym,
o jest ambitny, samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia
o organizuje, kieruje pracą społeczną w klasie, szkole, w środowisku lokalnym,
o systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, usprawiedliwienia dostarcza w
ciągu 14 dni od momentu powrotu do szkoły,
o wobec zachowania ucznia wzorowego nie ma być zastrzeżeń ze strony
pracowników szkoły, rodziców, rówieśników
o podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczy w formułowaniu
tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na
poszczególnych etapach jego realizacji.*
Ocenę BARDZO DOBRĄ może otrzymać uczeń, który:
o usprawiedliwia nieobecności i spóźnienia,
o uczestniczy aktywnie w lekcjach, stara się osiągać duże sukcesy w nauce
uczestnicząc w konkursach, zawodach,
o aktywnie uczestniczy w pracy społecznej na rzecz klasy, szkoły,
o jest życzliwy, uczciwy, bezkonfliktowy,
o jest otwarty na potrzeby innych ludzi, niesie pomoc słabszym, chętnie pomaga
kolegom,
o zachowuje się kulturalnie w stosunku do dorosłych i rówieśników,
o dba o własne zdrowie i innych, nie ulega nałogom,
o dba o mienie własne i szkoły,
o przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole,
2
o przeciwstawia się przejawom niewłaściwego zachowania
o pełni aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając
członków zespołu. *
Ocenę DOBRĄ może otrzymać uczeń, który:
o ma sporadyczne spóźnienia i godziny nieobecne nieusprawiedliwione
o jest uczciwy, prawdomówny, tolerancyjny,
o nie narusza regulaminów obowiązujących w szkole,
o zachowuje się kulturalnie wobec dorosłych i kolegów,
o popełnia drobne uchybienia , ale potrafi za nie przeprosić, naprawić je,
o stara się uczestniczyć w życiu klasy, rzadko uczestniczy w pracy społecznej na
rzecz szkoły,
o dba o własne zdrowie,
o dba o mienie szkoły, własne i innych,
o prawidłowo wypełnia swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego,
reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu. *
Ocenę POPRAWNĄ może otrzymać uczeń, który:
o opuszcza nieliczne godziny lekcyjne, ma niewiele godzin nieusprawiedliwionych
w semestrze,
o ma nieliczne spóźnienia
o mało aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły,
o na ogół zachowuje się poprawnie wobec kolegów i dorosłych,
o nie narusza regulaminów obowiązujących w szkole
o stara się dbać o swoje zdrowie i mienie szkolne,
o popełnia błędy, ale stara się je naprawić,
o wypełnia swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz
zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub
konfliktów w zespole. *
Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ może otrzymać uczeń, który:
o często narusza regulamin szkolny, a zastosowane przez szkołę i dom rodzinny
środki wychowawcze odnoszą krótkotrwały skutek
o nagminnie opuszcza zajęcia szkolne, spóźnia się na zajęcia
o uchyla się od obowiązku szkolnego ( wagaruje ),
o ujawnia lekceważący stosunek do obowiązków ucznia,
o przejawia chęć poprawy swojego postępowania, ale nie wywiązuje się ze swoich
zobowiązań,
o nie uczestniczy w życiu klasy, szkoły,
o nie dba o własne zdrowie – ulega nałogom,
o często używa wulgarnych słów,
o niszczy mienie szkolne,
o swoim strojem i wyglądem rażąco odbiega od ogólnie przyjętych norm
o jego stosunek wobec dorosłych i rówieśników budzi niejednokrotnie duże
zastrzeżenia,
o jego zachowanie wywołuje częste krytyczne uwagi nauczycieli i innych uczniów,
o zastrzeżenia wobec niego zostały sformułowane w formie pisemnego upomnienia
dyrektora szkoły.
o często zaniedbuje swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub
odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół
3
harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych
członków zespołu projektowego. *
Ocenę NAGANNĄ może otrzymać uczeń, który oprócz zachowań określonych w
kryterium oceny nieodpowiedniej
o w rażący sposób naruszył zasady kultury, współżycia społecznego, co spotkało się
jednoznacznie z negatywną oceną dyrekcji, nauczycieli, społeczności uczniowskiej
o uchyla się od obowiązku szkolnego ( wagaruje ),
o stosuje w szkole przemoc fizyczną wobec uczniów, nauczycieli lub innych osób
zagrażającą ich życiu i zdrowiu, bądź naruszającą ich bezpieczeństwo,
o świadomie niszczy dobra materialne należące do szkoły, uczniów, nauczycieli lub
innych osób,
o narusza godność osobistą uczniów, nauczycieli lub innych osób poprzez
zniesławienie, agresję lub prowokację,
o wchodzi w konflikt z prawem,
o nie przejawia chęci poprawy swojego postępowania,
* dotyczy uczniów gimnazjum przystępujących do realizacji projektu gimnazjalnego
VII. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
zachowania są ocenami opisowymi.
Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny zachowania.
Ocena WZOROWA
o zachowanie ucznia jest godne naśladowania przez innych uczniów w szkole i w
środowisku,
o uczeń jest pilny, samodzielny, sumienny, rozwija własne zainteresowania,
o wytrwale pokonuje trudności,
o rozwija własne zainteresowania,
o wzorowo wypełnia przydzielone obowiązki,
o wykazuje pomoc i życzliwość w czasie nauki i zabawy
o umiejętnie współdziała w grupie rówieśniczej,
o bierze aktywny udział w życiu klasy, szkoły
o godnie reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach, imprezach środowiskowych
o systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, dostarcza usprawiedliwienia w ciągu
14 dni od momentu powrotu do szkoły
Ocena BARDZO DOBRA
o uczeń zawsze przestrzega norm kulturalnego zachowania,
o wykazuje właściwy stosunek do nauki regulaminów i obowiązków szkolnych,
o wykazuje pomoc życzliwość w czasie nauki i zabawy,
o umiejętnie współdziała w grupie rówieśniczej,
o kulturalnie zachowuje się wobec innych, jest koleżeński,
o usprawiedliwia nieobecności i spóźnienia,
o bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły.
o dba o mienie własne i szkoły
Ocena DOBRA
o uczeń czasem popada w konflikty i zdarzają mu się spóźnienia,
o czasem nie wypełnia obowiązków szkolnych,
o pracuje na lekcjach na miarę swoich możliwości,
4
o
o
o
o
nie zawsze zachowuje się kulturalnie wobec innych,
czasem jest bierny na potrzeby rówieśników,
bierze udział w życiu klasy,
ma poczucie odpowiedzialności za ład i porządek w klasie.
. Ocena POPRAWNA
o uczeń czasami niekulturalnie odnosi się do innych, używa niewłaściwego
słownictwa,
o często zapomina o odrabianiu prac domowych,
o przyjmuje bierną postawę na zajęciach edukacyjnych, uczy się niesystematycznie,
o przejawia postawy niekoleżeńskie, ma nieliczne spóźnienia nieusprawiedliwione,
o popełnia błędy ale stara się je naprawić,
o nie wypełnia obowiązku dyżurnego i przydzielonych zadań.
Ocena NIEODPOWIEDNIA
o uczeń często się spóźnia na zajęcia,
o często popada w konflikty,
o nie wykonuje poleceń nauczyciela i innych,
o nie wypełnia podstawowych obowiązków szkolnych,
o nie przynosi potrzebnych do zajęć przyborów szkolnych, materiałów,
o ma lekceważący stosunek do nauki,
o wykazuje naganne postawy wobec rówieśników,
o utrudnia prace innym,
o jest agresywny w stosunku do innych,
o nie respektuje ogólnie przyjętych norm zachowania,
o nagminnie używa wulgaryzmów, kłamie, skarży, przywłaszcza sobie cudzą
własność
Ocena NAGANNA
o uczeń w rażący sposób narusza zasady kultury, współżycia społecznego
o uchyla się od obowiązku szkolnego (wagaruje)
o narusza godność osobistą uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły
o nie przejawia chęci poprawy swojego zachowania
o świadomie niszczy własność szkoły, uczniów, nauczycieli i innych osób
o wchodzi w konflikt z prawem
VIII. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,
IX. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
zatwierdzającej semestralne lub roczne wyniki klasyfikacji, wychowawca informuje
rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej nagannej ocenie zachowania.
Zawiadomienie ma formę pisemną potwierdzoną podpisem rodziców lub w razie
braku osobistego kontaktu, listem poleconym.
X. Za zawiadomienie rodziców odpowiedzialny jest wychowawca. Wychowawca
opracowuje Arkusz Zadań dla ucznia z proponowaną oceną naganną zachowania.
5
XI. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna, z zastrzeżeniem procedury trybu odwoławczego, zgodnie z § VIII pkt.7
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
XII. Tryb poprawiania oceny nagannej z zachowania ucznia.
1. Spisanie kontraktu z uczniem jako skutecznego sposobu na usamodzielnienie
ucznia oraz zwiększenie zakresu odpowiedzialności branej na siebie w szkole.
2. Uzgodnienie i uzupełnienie obszarów funkcjonowania ucznia w Arkuszu
Zadań.
Angażowanie ucznia poprzez powyższe zadania jest ukierunkowane na zmianę jego
postawy i podniesienie semestralnej/rocznej nagannej oceny zachowania, a proponowane
formy realizacji wpłyną na podniesienie samooceny ucznia i utwierdzą w celowości
podejmowanego wysiłku.
XV. Przyznawanie nagród i kar.
Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych mogą otrzymać nagrody i wyróżnienia zgodne ze
Statutem szkoły, według następujących kryteriów:
1. pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskiej za:
 systematyczną pracę i osiąganie wyników w nauce i sporcie na miarę swoich
możliwości,
 aktywność na terenie klasy i szkoły,
 kulturalne zachowanie w stosunku do koleżanek i kolegów oraz pracowników
szkoły
2. pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej za:
 wybitne osiągnięcia w nauce,
 wybitne wyniki sportowe,
 zajęcie trzech pierwszych miejsc w konkursach przedmiotowych oraz zawodach
sportowych na szczeblu miejskim, rejonowym, wojewódzkim czy
ogólnopolskim,
 szczególną dbałość o sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne,
 szczególną aktywność społeczną na terenie szkoły
3. dyplom uznania za:
 całoroczne szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie oraz aktywność na terenie
szkoły,
 niesienie pomocy koleżankom i kolegom w różnych sytuacjach,
 wysoką frekwencję,
 czytelnictwo
4. nagrody rzeczowe za:
 zdobycie tytułu prymusa szkoły podstawowej i gimnazjum,
 wybitne osiągnięcia sportowe,
 uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem
Statut Zespołu Szkół Sportowych przewiduje za nieprzestrzeganie obowiązujących w szkole
regulaminów oraz powszechnie obowiązujących zasad współżycia społecznego kary w
formie:
1. upomnienia ustnego udzielonego przez wychowawcę lub innego nauczyciela, także
pracownika szkoły ( w tym wypadku o powyższym fakcie zawsze musi zostać
poinformowany wychowawca),
6
2. pisemnej nagany wychowawcy klasy (także na wniosek innego nauczyciela lub
pracownika szkoły) wraz z powiadomieniem rodziców
3. w przypadkach pisemnej nagany wychowawcy nie można wystawić oceny
z zachowania wyższej niż dobra
4. upomnienia ustnego dyrektora szkoły z powiadomieniem wychowawcy,
5. pisemnej nagany dyrektora szkoły
6. w przypadkach pisemnej nagany Dyrektora nie można wystawić oceny
z zachowania wyższej niż poprawna. Przekazanie tego dokumentu odbywa się
w obecności dyrektora, pedagoga i wychowawcy
7. zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych.
8. przeniesienie ucznia do równoległej klasy
Udzielone nagany i upomnienia pisemne są załączane do dokumentacji ucznia i mają wpływ
na ocenę z zachowania.
Uczeń może otrzymać karę zgodnie z podanymi zasadami:
1. ustne upomnienie wychowawcy wobec klasy za:
 niewłaściwy stosunek do koleżanek i kolegów,
 używanie wulgarnego słownictwa,
 nieprzestrzeganie „kontraktu klasowego” i Regulaminu Oceniania Zachowania
 sporadyczne nieusprawiedliwione nieobecności oraz spóźnienia
2. pisemna nagana wychowawcy za:
 przewinienia wymienione w poprzednim punkcie, jeżeli upomnienia ustne nie
przynoszą oczekiwanych rezultatów
 uchybianie godności osobistej uczniów
3. ustne upomnienie dyrektora za:
 wagary,
 wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu własnemu, koleżanek i kolegów oraz
pracowników szkoły,
 utrudnianie prowadzenia zajęć dydaktycznych i sportowych
4. pisemna nagana dyrektora za:
 powtarzające się uchybienia od przyjętych norm i przepisów obowiązujących
w społeczności szkolnej, a w szczególności za:
 uchybianie godności osobistej nauczycieli i innych pracowników szkoły
 rozboje w szkole i poza szkołą,
 stosowanie używek w szkole lub poza szkołą,
 dewastację mienia szkolnego,
 fałszowanie dokumentów,
 kradzież,
 posiadanie i handel narkotykami
5. zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych za:
 notoryczne niestosowanie się do poleceń nauczyciela
 powtarzające się samowolne opuszczanie budynku szkoły
 kłamstwa, oszustwa
 stosowanie używek
6. przeniesienie ucznia do równoległej klasy tej szkoły (ogólnej – dotyczy Podstawowej
Szkoły Sportowej) za:
 niezrealizowanie obowiązkowych zajęć sportowych
7
Statut Zespołu Szkół Sportowych przewiduje możliwość wystąpienia Dyrektora Szkoły do
Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, w przypadku
notorycznego uchylania się ucznia od obowiązków szkolnych.
KONTRAKT WYCHOWACY KLASY, PEDAGOGOGA I UCZNIA
1. Wychowawca klasy, pedagog:
……………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………….
2. Uczeń/uczennica: …………………………………………………..……..
klasa ………………………………
3. Cel
kontraktu:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
8
4. Czas
Lp. Kryteria oceny zachowania
realizacji:
I semestr
II semestr
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
5. Sposób
i
terminy
analizy
realizacji
kontraktu:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Podpisy:
1. wychowawca/pedagog: ………………………………………….
2. uczeń/uczennica: …………………………………………………
3. rodzic/prawny opiekun: ………………………………………….
9
tak
2
czasem nie
1
0
tak czasem
2
1
nie
0
Uczy się systematycznie i rzetelnie
przygotowuje do zajęć, nie ściąga
2.
Stosuje się do regulaminu zachowania
podczas lekcji
3.
 Do 2 spóźnień (2 pkt)
 Do 5 spóźnień (1 pkt)
 Powyżej 5 spóźnień (0 pkt)
4.
 Wszystkie godziny usprawiedliwione
(2 pkt)
 Do
7
godz.
nieobecności
nieusprawiedliwionej (1 pkt)
 Powyżej 7 godz. nieobecności
nieusprawiedliwionej (0 pkt)
5.
Usprawiedliwienia przynosi w terminie 7
dni od chwili powrotu do szkoły
6.
Szanuje mienie swoje i innych
7.
Dba o to, aby własnej agresji
i niezadowolenia nie wyładowywać na
innych
8.
Angażuje się w życie klasy
9.
Reprezentuje szkołę w konkursach
i zawodach
10. Używa
języka
pozbawionego
wulgaryzmów
11. Przestrzega zakazu opuszczania terenu
szkoły podczas przerw
12. Dba o zdrowy styl życia - nie ulega
nałogom
13. Ubiera się stosownie do sytuacji (patrz
regulamin stroju uczniowskiego)
14 Okazuje szacunek innym osobom
RAZEM
KARTA SAMOOCENY ZACHOWANIA UCZNIA
1.
Punktacja:
28 – 26 zachowanie wzorowe
25 – 23 zachowanie bardzo dobre
22 – 20 zachowanie dobre
19 – 15 zachowanie poprawne
14 – 9 zachowanie nieodpowiednie
8 – 0 zachowanie naganne
10
Imię i nazwisko ucznia
religia
specjalizacja
w -f
klasa ………
informatyka
muzyka
technika
plastyka
chemia
fizyka
matematyka
biologia
geografia
wos
historia
matematyka
j.francuski
j.angielski
Lp
j. polski
Ocena zachowania semestralna/roczna
wych. …………………………
GIMNAZJUM
Ocena
klasy
Samoocena
Ocena
wych.
sem/
roczna
11
klasa ………
Ocena zachowania semestralna/roczna
wych. …………………………
SZKOŁA PODSTAWOWA
Lp
Imię i nazwisko ucznia
j. pol.
j.ang.
j.fran
matem
przyr
hist.
techn
plast.
muz.
w-f
inf.
specj.
rel.
Ocena
klasy
Samoocena
Ocena
sem/
roczna
12
PUNKTOWE OCENIANIE ZACHOWANIA
jest jednym z elementów oceny zachowania.
I. STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH (-)
Lp.
ZACHOWANIE
PUNKTACJA
1.
1 godzina nieusprawiedliwiona
2.
1 spóźnienie nieusprawiedliwione
-3
3.
brak obuwia zmiennego
-3
4.
5.
lekceważący stosunek do przedmiotu: brak ćwiczeń, zeszytu, przyborów szkolnych, itp.
niewłaściwe zachowywanie się na lekcji np:
- rozmowy, samowolne chodzenie po klasie, rzucanie przedmiotami, jedzenie, picie,
-5 do -15
do -5
do - 15
6.
kłamstwa, oszustwa
-10
7.
niestosowanie się do poleceń nauczyciela – nieuwzględnienie zasad bezpieczeństwa na poszczególnych
lekcjach, na przerwach, wycieczkach, boisku, sali gimnastycznej, korytarzach, szatniach, itp.
nieodpowiedni strój na uroczystości szkolne
-10
-10
8.
11.
12.
estetyka wyglądu:
- nieestetyczna fryzura
- ekstrawaganckie ozdoby
niszczenie książek z biblioteki szkolnej
nie zwrócenie do biblioteki książek w wyznaczonym terminie
niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków lub podjętych zobowiązań
samowolne opuszczenie terenu szkoły w czasie przerwy
13.
inne niewłaściwe zachowania się
9.
10.
-5 do -15
-2 do -20
-2 do -20
-5 do -30
-20
-3 do -100
13
II.
ZACHOWANIA NEGATYWNE (-)
Lp.
1.
4.
5.
6.
7.
ZACHOWANIE
PUNKTACJA
niewłaściwy stosunek do dorosłych na terenie szkoły i poza nią, agresja słowna,
fizyczna- wobec nauczyciela, innych pracowników szkoły
wulgarne wyrażanie się
-10 do -100
stosunek do kolegów:
- dokuczanie, wyśmiewanie, nękanie
-10 do-100
agresja fizyczna- bicie, kopanie, plucie
- pobicie z uszkodzeniem ciała
- bierne przyglądanie się bójce
- wymuszanie pieniędzy
- zastraszanie i wykorzystywanie
nieposzanowanie mienia osobistego i społecznego np:
- celowa niszczenie pomocy naukowych, dekoracji, sprzętu szkolnego (np. rysowanie
ławek), itp.
- celowe niszczenie mienia osobistego kolegów, chowanie im butów, odzieży,
przyborów szkolnych, itp.
- udowodniona kradzież
- niszczenie przyrody
nieodpowiednie zachowanie na przerwie: bieganie po korytarzach, śmiecenie, itp.
-10 do-100
-20
-10 do-100
do-10
9.
manifestowanie przynależności do subkultur poprzez strój (szaliki drużyn
piłkarskich), fryzurę, sposób wyrażania się
działania zagrażające zdrowiu lub życiu
do-150
10.
inne zachowania negatywne
do-100
8.
-20
14
III. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I KULTURA OSOBISTA (+)
Lp.
1.
2.
ZACHOWANIE
czynny udział w organizacjach uczniowskich:
- Samorząd Szkolny
- Samorząd Klasowy
- zespoły artystyczne, koła zainteresowań, SKKT, PCK, zajęcia dodatkowe
-organizacje pozaszkolne
- poczet sztandarowy
zaangażowany udział w:
- akademiach, konkursach, olimpiadach, przeglądach, itp.
-zawodach sportowych (finał szkolny, miejski, rejonowy, wojewódzki, mistrzostwa
polski)
3.
estetyczna dekoracja klas i szkoły poza lekcjami (gazetki, tablice informacyjne,
kwiaty doniczkowe, itp.)
4.
aktywność na rzecz szkoły i klasy- prace porządkowe poza lekcjami (noszenie,
ustawianie stolików, krzeseł, itp.)
5.
- udział w akcjach organizowanych przez szkołę ( zbiórka baterii, makulatury,
puszek, pieczenie ciast, wolontariat, itp.
6.
pomoc w nauce uczniom słabym:
- udostępnianie notatek z lekcji, informowanie, tłumaczenie
- pomoc z sukcesem (np. poprawianie oceny)
7.
- wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej
- pomoc w bibliotece szkolnej
8.
nienaganna kultura osobista (uprzejmy, grzeczny w stosunku do dorosłych i
rówieśników – żadnych uwag
9.
- brak godzin nieusprawiedliwionych w semestrze
- brak spóźnień
10.
- inne pozytywne zachowania
Uczeń na początku roku szkolnego otrzymuje 50 punktów – zachowanie poprawne
PUNKTACJA
do 20
10 za każdy semestr (na podst. obecności)
do 20 na semestr
5 do 100
(max. 100 pkt. w semestrze)
5 każdorazowo
do 10 każdorazowo
do 20
każdorazowo
do 10 dla pomagającego
2- 20
20 na semestr
10
10
od 1 do 100
15
PUNKTACJA SEMESTRALNA:
Wzorowe
Bardzo dobre
Dobre
Poprawne
Nieodpowiednie
Naganne
-
180 punktów i więcej, bez godz. nieusprawiedliwionych
120 – 179
60 – 119
50 – 59
do - 49
wyraźne naruszenie prawa
z wnioskiem o ocenę naganną występuje wychowawca klasy (lub inni nauczyciele) na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
OCENA NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO:
Wzorowe
Bardzo dobre
Dobre
Poprawne
Nieodpowiednie
Naganne
-
360 punktów i więcej bez godzin nieusprawiedliwionych
240 - 359
120 - 239
50 - 119
do - 49
wyraźne naruszenie prawa
z wnioskiem o ocenę naganną występuje wychowawca klasy (lub inni nauczyciele) na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
20 godz. nieusprawiedliwionych (uruchamia procedury) uczeń nie może mieć oceny zachowania – bardzo dobry.
40 godz. nieusprawiedliwionych uczeń nie może mieć oceny zachowania - dobry.
16
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards