Prawa rodziców - Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

advertisement
Prawa rodziców
(opiekunów prawnych)
wynikające z innych, niż
ustawa o systemie oświaty,
aktów prawa oświatowego
Opracowała: Krystyna Chowaniec
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Prawa indywidualne
I. Prawa Rodziców wynikające
z Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 7 września
2004r.
w
sprawie
warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz.U. z 2004r. Nr 194, poz. 1986
z późn. zmianami):
- Rodzice mają prawo do uzyskania od
nauczycieli, na początku każdego roku
szkolnego, informacji o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana
rocznej
oceny
klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
- Rodzice mają prawo do uzyskania od
wychowawcy klasy informacji o warunkach i sposobie oraz kryteriach
oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
( § 4).
- Rodzice mają prawo do informacji
o ocenach swego dziecka (§ 5)
• Na wniosek ucznia rodziców (prawnych
opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną
ocenę.
• Szkoła informuje Rodziców o przewidywanych
rocznych ocenach klasyfikacyjnych.
• Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych
opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne
prace kontrolne oraz inna dokumentacja
dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana
uczniowi
lub
jego
rodzicom
(prawnym
opiekunom)
- Rodzice mogą wnioskować o zwolnienie
ucznia z zajęć wychowania fizycznego,
informatyki lub technologii informacyjnej
na
podstawie
opinii
o
ograniczonych
możliwościach uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas
określony w tej opinii (§ 8).
- Rodzice mogą wnioskować o zwolnienie
ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego
języka obcego (§ 9).
-
Z Rodzicami ucznia
szkoły uzgadnia:
dyrektor
• termin egzaminu klasyfikacyjnego, Rodzice
mogą być obecni w czasie egzaminu
klasyfikacyjnego - w charakterze obserwatorów
(§ 15)
• termin sprawdzianu przeprowadzanego w razie
stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna
została ustalona niezgodnie z prawem (§ 17)
• promocję lub ukończenie szkoły przez ucznia
upośledzonego w stopniu umiarkowanym
i znacznym (§ 18 i 20 )
• niepromowanie ucznia w klasach I-III szkoły
podstawowej (§ 18)
- Rodzice mogą wnioskować o ustalenie roczne
oceny
klasyfikacyjnej
wyższej
niż
przewidywana.
- Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić
zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli
uznają, że roczna (semestralna) ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do
7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznowychowawczych (§ 17).
- Rodzice mają prawo do informacji
o postępach, trudnościach w nauce,
zachowaniu
oraz
o
specjalnych
zdolnościach swego dziecka. Sposób
informowania ustala statut szkoły.
II.
Prawa Rodziców wynikające
z rozporządzenia MENiS z dnia
7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
(Dz. U. Nr 11, poz. 114):
– Rodzice mają prawo do uzyskania ze
strony szkoły pomocy psychologicznopedagogicznej i wsparcia w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych ich dzieci.
– Rodzice mogą wnioskować o udzielenie
różnych form pomocy psychologicznopedagogicznej. Wyrażają zgodę na objęcie
ucznia
pomocą,
jeżeli
nie
są
wnioskodawcami.
III. Rodzice muszą zostać poinformowani
o każdym wypadku ucznia
(§41
rozporządzenie
Ministra
Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002
w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach - Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69).
IV. Udział uczniów niepełnoletnich
w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach
zajęć lekcyjnych, i imprezach wymaga
zgody ich przedstawicieli ustawowych
(rodzice, opiekunowie prawni). rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8
listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
(Dz.U. z 2001r. Nr 135, poz. 1516)
Prawa
zbiorowe
•
•
W skład komisji rozpatrującej odwołanie od
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
wchodzi przedstawiciel rady rodziców
(§ 17 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w
sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania …. ).
Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy
nauczyciela także na wniosek rady rodziców
(ustawa Karta Nauczyciela, art. 6a, ust. 1).
•
•
Dyrektor szkoły jest zobowiązany zasięgnąć opinii
rady rodziców przy dokonywaniu oceny dorobku
zawodowego nauczyciela za okres stażu na kolejny
stopień awansu zawodowego (ustawa Karta
Nauczyciela, art. 9 c, ust. 6).
Przedstawiciel rady rodziców (jeżeli nie utworzono
rady szkoły) wchodzi w skład zespołu rozpatrującego
odwołanie od oceny pracy nauczyciela (Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r.
w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy
nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz
składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1066).
•
•
Organ prowadzący nadaje szkole imię wniosek rady
szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady
rodziców i samorządu uczniowskiego (Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r..
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół - Dz. U. z 2001r. Nr 61
poz. 624,m z późn. zm.).
Dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu
nauczania
dodatkowe
(obowiązkowe)
zajęcia
edukacyjnego po zasięgnięciu opinii
rady
pedagogicznej i rady rodziców
(Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego
2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych - Dz. U. z 2002r. Nr 15,
poz. 142, z późn. zm.).
•
•
Program wychowawczy szkoły i program
profilaktyki rada pedagogiczna uchwala po
zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu
uczniowskiego ( Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół - Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96).
Rada rodziców musi zostać powiadomiona
o każdym wypadku ucznia ( § 41 rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach - Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69).
Download